slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Meerderheid evangelische christenen in El Salvador

InterCom200615 EvangelischeChristenenElSalvadorVoor het eerst in de geschiedenis vormen de evangelische christenen de grootste geloofsgemeenschap in El Salvador. Momenteel beschouwt 44 procent van de bevolking zich ‘evangelisch’, terwijl 38 procent zich Rooms-katholiek noemt. Dat houdt in de de RK-kerk in één generatie 17 procent van haar aanhang verloren heeft.

Het onderzoeksbureau CID Gallup kwam tot bovenstaande vaststellingen in een recent uitgebreid onderzoek. Een van de vragen die werden gesteld: ‘in welke religie werd u geboren’, aangevuld met ‘wat is uw huidige geloof’? 55 procent gaf aan in een katholiek gezin geboren te zijn. Evangelischen in El Salvador daarentegen gaven in slechts 35 procent van de gevallen aan in een christelijk gezin geboren te zijn, wat impliceert dat de leden van deze kerken voor een groot deel nieuwe ‘bekeerlingen’ zijn en in de evangelische kerken De Redder gevonden hebben.

(bron: Evangelical Focus)

Vrede en waarheid in Kolen en Staal

InterCom200615 VredeENWaarheid“Vrede is onmogelijk zonder waarheid omdat waarheid een onmisbaar deel van vrede is. Daarom is het zo belangrijk dat we verstaan wat waarheid werkelijk is met betrekking tot vrede.” Op de website van de Europese Evangelische Alliantie schrijft Thomas Bucher – Algemeen Secretaris van de EEA – over de relatie tussen vrede en waarheid. Hij benadrukt dat er altijd iemand een prijs voor de vrede moet betalen. Hij verwijst daarbij naar de oprichting van de Europese Unie (of Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zoals de organisatie oorspronkelijk heette). “De meeste mensen zijn zich niet langer bewust dat de EU begon als een vredesproject. De stichters wilden nooit meer zo’n vreselijke oorlog als WO II. Dus gaven ze een aantal van hun eigen rechten op om zodoende een nieuwe oorlog te voorkomen. Die prijs betaalden ze graag.”

De verborgen wereld van de mensenhandel

InterCom200615 MyriaMensenhandelHet Bijbelboek Prediker eindigt met de woorden: “God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”. Nog altijd gebeuren er schitterende dingen die zich in het verborgene afspelen, maar evenzeer kwalijke zaken die het daglicht niet mogen zien. Sommige criminele feiten krijgen veel aandacht, maar misdadigers werken het liefst op plaatsen die niet opvallen. Waar moorden, diefstallen, inbraken of aanslagen direct veel aandacht krijgen, is mensenhandel een activiteit die doorgaans nauwelijks opvalt. Maar in het verborgene speelt zich onnoemelijk veel leed af en zoeken slachtoffers wanhopig naar een uitweg. In België is Myria https://www.myria.be/nl de onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, de rechten van de vreemdelingen verdedigt en mensenhandel en mensensmokkel bestrijdt.

Ongeacht het geslacht?

InterCom200615 GenderdwalingBroedersVanLiefdeOverste Broeders van Liefde spreekt zich uit over gender-ideologie

De ‘Broeders van Liefde’ zijn wellicht nog niet zo regelmatig in het nieuws geweest als de afgelopen maanden. Eerst kreeg de Belgische afdeling van deze orde die zich toelegt op psychiatrische zorg, veel media-aandacht omdat ze een opening liet voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat druiste in tegen de leer van de RK-kerk en prompt werd het werk van de orde het predikaat ‘katholiek’ ontnomen. Niet lang daarna publiceerde de internationale topman van de orde, de Belg René Stockman, een document rond de ‘genderproblematiek’. Daarin noemde hij gender een gevaarlijke dwaling – een opinie die in Vlaanderen sterk bekritiseerd werd.

Tot voor kort was er de consensus dat het feit of men man of vrouw was, kon worden vastgesteld aan de hand van genetische en uiterlijke kenmerken. Inmiddels werd in het maatschappelijk debat de band met de biologische basis doorgeknipt: man of vrouw werd een kwestie van hoe – of beter gezegd ‘wat’ – men zich voelt. De klassieke tweedeling werd aangevuld met een ‘X’ – iemand die zich niet exclusief man of vrouw voelt. Stockman kadert de genderbeweging in de steeds voortschrijdende verabsolutering van de autonomie en de zelfbeschikking.

Zwijgen is geen optie …

LogoTearfund2011Tearfund pleit voor gerechtigheid

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van George Floyd (zie eveneens het artikel in de rubriek ‘Internationaal’) hebben ook in Europa veel weerklank gekregen. Tearfund publiceert in België een verklaring waarin wordt opgeroepen tot gerechtigheid. Ook de Europese Evangelische Alliantie heeft een document uitgebracht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika.

In de verklaring van Tearfund lezen we: 
“Wanneer de suprematie van een bevolkingsgroep overheerst, kan dit leiden tot het kwaad, zoals we onlangs opnieuw hebben gezien toen een politieagent in de VS gekneld op de nek van George Floyd, een zwarte man, hem het leven ontnam.

Christenen reageren sterk maar geweldloos op rassengeweld

InterCom200615 BlackLivesPrayerMovementOpgekropte woede leidt vroeger of tot later tot een uitbarsting. Ongenoegen over een onrechtvaardige situatie zoekt op een bepaald moment een uitweg. De huidige heropleving van de ‘Black Lives Matter’-beweging (oorspronkelijk ontstaan in 2013) was in die zin een kwestie van tijd. Dat, als het ware, de bliksem insloeg na de uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd op 25 mei 2020, moet niemand bevreemden. Het besef dat onredelijk politiegeweld onaanvaardbaar is, lijkt vrij algemeen. Maar hoe op een gepaste manier gereageerd moet worden op de dood van Floyd, is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is.

Enkele jaren geleden werd de (blanke) professor archeologie Mark McCoy opgepakt op verdenking van het uitgeven van een vals briefje van 20 dollar. Eind mei van dit jaar gebeurde hetzelfde met Georg Floyd. McCoy verwees naar de overeenkomst in een recente tweet: “Voor George Floyd, een man van mijn leeftijd, met twee kinderen, betekende het een doodvonnis. Voor mij is het niet meer dan een verhaal dat ik wel eens op feestjes vertel. Dat, mijn vrienden, is blank privilge’.

Naar een nieuwe relatie met de natuur.

InterCom200615 WEAsustainabilityHet World Evangelical Evangelical Alliance Sustainability Center (WEASC) – het duurzaamheidscentrum van de Wereld Evangelische Alliantie – roept de evangelische christenen op om de relatie met de natuur te heroverwegen. Als onderdeel van de wereldwijde christelijke ‘Hernieuw onze wereld’-campagne heeft de WEASC een verklaring gepubliceerd waarin, onder andere, wordt aangedrongen op een strengere regelgeving rond de wereldhandel in producten die met wilde dieren te maken hebben.

Matthias K. Boehning, directeur van het Centrum, stelt dat de huidige COVID-19 pandemie ‘onze ogen en onze harten kan openen’. Hij vraagt om de ‘tekenen van de tijd’ op te merken en tot actie over te gaan. In zijn verklaring wijst Boehning op de vernietiging en fragmentatie van natuurlijke leefgebieden en het niet-duurzame, niet-gereguleerde en meestal illegale gebruik van wilde dieren en daarmee verbonden producten. Op die manier worden ook ecosystemen vernietigd. “Het feit dat dit het ook waarschijnlijker maakt dat ziekteverwekkers worden overgedragen van wilde dieren naar mensen is een belangrijke boodschap die gehoord moet worden in deze tijd van een wereldwijde crisis.”

WHO promoot abortuspil

InterCom200615 WHOabortuspilAbortus is niet in alle landen van de wereld wettelijk toegelaten en waar het wel mag, varieert de termijn waarbinnen een zwangerschap beëindigd mag worden. In Nederland kan dat tot een met de 24ste week, in België is dat de helft daarvan, al wordt er uitgebreid gediscussieerd over een uitbreiding. Ook de manier waarop de abortus wordt uitgevoerd verschilt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor het gebruik van de zogenaamde ‘abortuspil’, ook na de 24ste week.

De WHO komt de laatste tijd regelmatig in het nieuws en krijgt veel kritiek met betrekking tot de aanpak van de Coronacrisis. Er is ook herhaaldelijke kritiek op het WHO-beleid rond seksualiteit. Pro-life bewegingen uiten hun ongenoegen over de standpunten rond abortus. In het ‘Klinisch Handboek voor Veilige Abortus’   raadt de WHO het gebruik van de ‘abortuspil’ aan, al adviseert de organisatie om na de 24ste week de dosis misoprostol te verminderen.

Noodoproep uit Albanië

InterCom200615 GenGAlbanieDhurimEen handicap is nooit leuk, maar in België hebben we tenminste nog de ‘luxe’ van de goede zorg. Die is wellicht niet altijd perfect, maar altijd nog veel beter dan in veel andere landen, zelfs binnen Europa. Thérèse Swinters van ‘Gemeenten en Gehandicapten’ is niet alleen in Vlaanderen actief, maar kent ook het werk in het buitenland via het European Disability Network van de EEA (European Evangelical Alliance). In 2003 leerde ze het werk van ‘God LovesAlbania’, waar de Nederlands Gesina Blaauw al 40 jaar bij betrokken is, kennen. In die periode werden veel mensen geholpen om met hun beperking te leren leven. Ook nu worden nog heel wat mensen ondersteund en zijn velen zover dat ze bijna volledig voor zichzelf of hun gezin kunnen zorgen.

Kerkdeuren op een kier

InterCom200615 HeropstartEredienstenToen in maart de kerkdeuren sloten, had waarschijnlijk niemand verwacht dat het Coronavirus ze zo lang dicht zouden houden. In de discussie over het heropenen van de restaurants en cafés en het vergroten van de ‘bubbels’, leken de erediensten vergeten te zijn. Uiteindelijk besloot de Nationale Veiligheidsraad toch nieuwe mogelijkheden te voorzien voor een nieuwe start voor de samenkomsten. Helaas, de voorwaarden zijn dermate streng dat het voorlopig niet eenvoudig zal zijn om een volwaardige dienst te houden.

Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020 legt een aantal basisprincipes vast in geval van heropstart van de erediensten. Terzijde: ook de ‘collectieve uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging’ vallen onder de regelgeving – het gaat dus niet uitsluitend over kerken. Vanzelfsprekend blijft de ‘social distancing’ behouden: de bezoekers moeten een afstand van 1,5 meter tot elkaar behouden, behalve wanneer men onder hetzelfde dak woont. Een gezin hoeft dus onderling geen afstand te bewaren. In het gebouw moeten de nodige middelen voorzien worden zodat de noodzakelijke handhygiëne gehandhaafd kan worden.

Vluchtelingen als pionnen

InterCom200523 HRWF VluchtelingenGriekenlandTurkijeMensenlevens ‘op het spel’ aan Turks-Griekse grens

Buiten de aandacht van de internationale media speelt zich aan de grens van de Europese Unie nog altijd een humanitaire ramp af. De EU heeft een deal met Turkije waarbij dit land geld krijgt om vluchtelingen niet door te laten naar Europa. Op die manier wordt voorkomen dat Griekenland overspoeld wordt met asielzoekers. Of de deal eerlijk is, is iets waar over gediscussieerd kan worden, maar wat wel duidelijk is, is dat de afspraak lang niet altijd wordt nagekomen. De grote slachtoffers zijn uiteraard de mensen die op de vlucht zijn en nergens onderdak vinden.

Eind februari liet de Turkse president Erdogan weten niet langer vluchtelingen tegen te zullen houden aan de grens met Griekenland. De vele vluchtelingen die ervan droomden om naar Europa te gaan, dromden zo snel mogelijk naar de grenspost – om te ontdekken dat ze Turkije weliswaar konden verlaten, maar dat ze met geen mogelijkheid Griekenland in konden geraken.

Nieuwsbrief