slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Waarom je spanning moet opbouwen in je preek

 

preken
Als spreker is het makkelijk je te richten op de inhoud van een preek en je niet af te vragen of je toehoorders er klaar voor zijn jouw boodschap te horen.

 

De hele week heb je de stof bestudeerd en je bent helemaal opgeladen. Je hebt dagenlang aan niets anders gedacht. Je bent zo opgewonden dat je deze gedachten, waar je barstensvol van zit, eindelijk kunt delen. Maar je toehoorders zijn nog niet op dit punt. Ze zijn de kerk binnengekomen met van alles in hun hoofd, maar jouw preek zit daar niet bij. Ze hebben bij lange na niet hetzelfde niveau van geestdrift als jij.

 

Zo gaat dat nu eenmaal. Het onderwerp houdt jóu bezig – en niet je toehoorders.

 

Wat je eraan kunt doen
Een van de basistheorieën over communicatie is Aristoteles’ ethos, pathos, logos. Deze theorie beweert dat het beste spreken in het openbaar alle drie in zich heeft.

 

  • Ethos: een geloofwaardige spreker
  • Pathos: een boodschap die mensen op emotioneel niveau raakt
  • Logos: een zinvolle boodschap

 

Met andere woorden: je toehoorders vragen onbewust drie dingen van je, voordat ze je het recht geven hen toe te spreken.

 

  • Je moet betrouwbaar zijn.
  • Je moet hun hart aanraken.
  • Je moet hun geest stimuleren.

 

Als je aan deze drie voorwaarden voldoet, zullen je toehoorders eerder bereid zijn jou een luisterend oor te bieden.

 

De volgorde waarin je hieraan voldoet, is van groot belang.

 

Een pakkende, overtuigende presentatie die je bij blijft, wordt in evenwicht gehouden door zowel informatie als inspiratie.

 

Als de meeste sprekers al aan deze drie criteria voldoen, halen ze wel de volgorde door elkaar. Vaak knallen ze direct hun argumenten erin, de stellige gij-zultwaarheden. Dit doen ze al voordat ze hun toehoorders voldoende reden hebben gegeven om te luisteren. Deze sprekers denken: ‘Als ik ze maar met logica kan overtuigen, zullen zij wel gemotiveerd zijn om in actie te komen.’

 

Het punt is echter dat de meeste toehoorders zo niet in elkaar zitten.

 

Jacquelyn Smith heeft een overtuigend artikel geschreven, waarin ze de fouten bespreekt die sprekers in het openbaar maken. Ze zegt dat het niet geestdriftig zijn een van de fouten is.

 

‘Aristoteles zegt, dat pathos, wat overtuigen betreft, nog essentiëler is dan logos. Pathos gaat over gezonde hersenactiviteiten, zoals emoties, verhalen, voorbeelden, empathie, humor, verbeelding, kleur, geluiden, tastzin en kameraadschap, zegt Price. “Talloze studies tonen aan, dat mensen besluiten op grond van, ten eerste, emoties (pathos); daarna gaan we op zoek naar feiten en cijfers om onze emoties te rechtvaardigen (logos). Toehoorders doen hetzelfde. Probeer eerst middels je woorden, handelingen en visueel materiaal een emotie (vreugde, verrassing, hoop, liefde, empathie, kwetsbaarheid, droefheid, angst, jaloezie, schuld) in je publiek aan te wakkeren. Geef daarna de analyse om die emotie te rechtvaardigen.’

 

Een pakkende, overtuigende presentatie die je bij blijft, wordt in evenwicht gehouden door zowel informatie als inspiratie. ‘Zo’n presentatie spreekt zowel hoofd als hart aan, en benut feiten en gevoelens maximaal,’ zegt Smith.

 

Als het doel van je prediking levens veranderen is, zou het dan niet beter zijn om wat pathos te laten voorafgaan aan de logos? Om je toehoorders een probleem te laten doorleven, voordat ze de oplossing ervan kennen?

 

Je moet voor ogen houden, dat, alhoewel jij absoluut overtuigd bent van je argumenten en de reden dat ze ertoe doen, jouw toehoorders dat niet zijn.

 

Je moet voor ogen houden, dat, alhoewel jij absoluut overtuigd bent van je argumenten en de reden dat ze ertoe doen, jouw toehoorders dat niet zijn. Neem de tijd voor het moeilijke werk om je toehoorders ertoe te brengen naar je te wíllen luisteren. Andy Stanley noemt dit spanning opbouwen, en dat is precies wat een goede verteller doet. Elk goed verhaal pakt je eerst emotioneel en leidt je vervolgens naar de oplossing of uitkomst.

 

Preken op deze manier laat God altijd de Held van elk verhaal zijn. God is het Antwoord op de vraag, de Genezer van pijn, de Hoop voor de hopeloze situatie.

 

Probeer dit eens in je volgende preek: breng, voordat je het antwoord geeft, eerst het probleem goed in beeld. Verzeker je ervan, dat, voordat je de feiten, waarheden en argumenten presenteert, je toehoorders begrijpen waarom ze erop betrokken zouden moeten zijn. Waarom het ertoe doet. Geef voorrang aan voelen boven denken.

Presenteer het probleem dusdanig dat iedereen die luistert het voelt. Geef ze vervolgens het antwoord. Het antwoord is te vinden in de Schrift. In Jezus. In het evangelie. Deze benadering leert mensen naar God te gaan met hun levensvragen. In mijn nieuwe boek Preaching Killer Sermons werk ik dit concept uit in een hoofdstuk getiteld Give Them a Reason to Keep Listening: Why Your Listeners Must Feel it Before They Care about it.

Hoe maak je het 'doel' van je leven praktisch?

Doel
Als je bent opgegroeid in een evangelische gemeente heb je waarschijnlijk vaak gehoord over je ‘doel’ in het leven. Tijdens een jeugdkamp sprak de voorganger over Gods plan voor jouw leven. Je was jong, enthousiast en had nog alle tijd om uit te zoeken wat dat doel precies was. Maar nu, als volwassene, kan datzelfde idee van een doel je overweldigen en je vullen met angst. 

Hier zijn drie quotes van inspirerende mensen om je op een andere manier te laten nadenken over Gods plan met je leven:

Martin Luther King Jr. over uitblinken in je roeping
“Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.”

Frederick Buechner over je roeping onderscheiden
“De plek waar God je roept, is de plek waar jouw diepe blijdschap en de diepe honger van de wereld elkaar ontmoeten.”

Tim Keller over waarom een roeping nodig is
“Iedereen zal vergeten worden, niets van wat we doen zal nog enig verschil maken en ieder goed werk, zelfs het allerbeste, zal op niets uitlopen. Behalve als God bestaat. Als de God van de Bijbel bestaat en er een ware werkelijkheid onder en achter de onze is, als dit leven niet het enige leven is, dan krijgt ieder goed werk dat in antwoord op Gods roeping gedaan wordt, zelfs het meest eenvoudige, voor eeuwig betekenis.”

Meer kwaad dan goed?

InterCom180622 MeerKwaadDanGoedOnderzoeksbureau IPSOS heeft een wereldwijde bevraging gedaan naar de houding van mensen ten opzichte van religie. 17.401 volwassenen uit een twintigtal landen kregen zes stellingen voorgelegd: 

- Religie doet meer kwaad dan goed in de wereld

- Mijn religie definieert mij als persoon

- Ik voel mij helemaal op mijn gemak in het gezelschap van mensen met een andere religieuze overtuiging dan ikzelf

- Ik verlies het respect voor mensen wanneer ik ontdek dat ze niet-religieus zijn

- Religieuze mensen zijn betere burgers

- Religieuze praktijken zijn een belangrijk onderdeel voor het morele leven van burgers in mijn land.

De uitslagen van het onderzoek zijn nog al uiteenlopend en lijken niet altijd consequent, maar er zijn op z’n minst een aantal duidelijke tendensen te bespeuren. België was een van de landen waar het onderzoek doorging en ons land onderscheidt zich op een aantal vlakken. 

Gelovige mensen leven langer


Amerikaans onderzoek suggereert dat religie geassocieerd kan worden met een bijna vier jaar langere levensduur.
(Overgenomen uit Scientas H.S.)

De onderzoekers baseren zich op een analyse van necrologieën: levensbeschrijvingen van mensen die overleden zijn. De onderzoekers namen eerst 505 van deze necrologieën onder de loep. Al deze necrologieën waren in het jaar 2012 in de krant Des Moines Register (Iowa) verschenen. De onderzoekers keken naar de leeftijd van de overledene en of deze religieus was. Ook werd gekeken of de overledene een man of een vrouw was en gehuwd was of niet. Daarnaast vormden de onderzoekers zich – wederom op basis van de necrologie – een beeld van het sociale leven van de overledene. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken bij welke verenigingen hij of zij zat en of hij of zij vrijwilligerswerk deed.

Honger in de wereld: een blik op de feiten

-                 De wereld wordt geconfronteerd met een catastrofe zonder voorgaande: 20 miljoen mensen in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria leven op de rand van de hongerdood. Heel wat inspanningen hebben er voor gezorgd dat de situatie vorig jaar iets verbeterde, maar in 2018 ging het opnieuw de verkeerde kant uit.

-                     1,4 miljoen kinderen lopen in de komende maanden het risico om te sterven aan ondervoeding, tenzij ze de nodige verzorging en behandeling krijgen,

-                     De meeste mensen die te lijden hebben van honger en ondervoeding wonen in landen die getroffen worden door conflicten: 489 miljoen van de 815 miljoen mensen. Bijna 75 procent van de 155 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar met groeiachterstand zijn afkomstig uit landen waar een conflict woedt.

Nacht van Gebed

InterCom180521 NachtVanGebedOpen Doors heeft een schat aan informatie over vervolgde christenen. Maar informatie verzamelen is niet voldoende. Wat de christenen die vanwege hun geloof verdrukt worden het hardst nodig hebben, is gebed. Daarom organiseert Open Doors allerlei gebedsactiviteiten, waaronder de jaarlijkse Nacht van Gebed. Dit jaar gaat die door in de nacht van 1 op 2 juni. Het gebed is met opzet ’s nachts, omdat veel vervolgde christenen het juist dan erg moeilijk hebben. 

Duizenden christenen in Nederland en Vlaanderen doen ook dit jaar weer mee aan de Nacht van Gebed. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. 

Nieuwsbrief