slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De schaduwzijde van leiderschap: Verborgen onzekerheid bij voorgangers


10-04-2017 door Samuel D. Rima en Wim Hoddenbagh
Leiderschap is een riskante onderneming. Je kunt jaren bezig zijn met het opbouwen van je gemeente of bedrijf en dan plotseling, door een morele misstap, alles kwijtraken. Iedere leider heeft een schaduwzijde in zich, die soms pas zichtbaar wordt als er al veel schade is aangericht. De grote vraag is: hoe voorkom je zoiets? Hierover gaat het nieuwe boek 'Overwin je schaduwzijde'. Onderstaand fragment is afkomstig van Sam Rima, één van de auteurs.

Het kan tot veel problemen leiden wanneer een leider zijn persoonlijke zwakte negeert en een masker van zelfvertrouwen opzet. Daar kan Tim over meepraten, en vele voorgangers met hem.

Nadat Tim vijftien jaar als voorganger van een middelgrote gemeente had gewerkt, reageerde hij enthousiast toen een grote kerk in Zuid-Californië contact met hem zocht. De voorzitter van de beroepingscommissie was over Tim getipt door een oud-studiegenoot, die hem redelijk goed kende.
Na het eerste kennismakingsgesprek kreeg Tim een ongemakkelijk gevoel. Hij had altijd naar zo’n kans uitgekeken, maar nu twijfelde hij eraan of hij wel klaar was voor het leiderschap over een grote gemeente met een betaalde staf. Hij sprak hier met niemand over, ook niet met zijn vrouw Carol. Hij overtuigde zichzelf ervan dat zijn gevoel van onzekerheid ongegrond was en besloot een absoluut vertrouwen in zijn eigen leiderschap uit te stralen.
In de gesprekken met de beroepingscommissie gaf Tim overtuigend en creatief antwoord op de vraag hoe hij een team van vijftien stafleden zou aansturen, of hij met een budget van vijf miljoen dollar overweg kon en hoe hij het tekort aan ruimte zou aanpakken. Hij begon er ook zelf in te geloven dat hij deze uitdaging met gemak aan zou kunnen. Als hij zijn twijfels zou delen en eerlijk over zijn gevoelens zou spreken, zou dat het vertrouwen in zijn leiderschap alleen maar ondermijnen, dacht Tim.
Tijdens de gemeentevergadering gebeurde iets ingrijpends: de aandacht verschoof van Stacy plotseling naar Tims stijl van leidinggeven. Velen vonden Tim dictatoriaal, rigide en onpersoonlijk

Ambitieuze plannen
Uiteindelijk werd Tim met grote meerderheid beroepen. Hij ging direct aan de slag om zijn stempel op de gemeente te drukken. Maar na drie jaar begon hij zijn positie als senior voorganger steeds zwaarder te vinden. Uit de stapel boeken over leiderschap die hij had gelezen, haalde hij het idee om een assistent-voorganger aan te stellen aan wie hij de dagelijkse leiding over de gemeente kon overlaten. Deze zou het stafteam aansturen, zodat Tim zich niet langer met het dagelijkse leidinggeven bezig hoefde te houden. Dan kon hij al zijn tijd aan preken en schrijven besteden.

Om het ruimteprobleem van de gemeente aan te pakken, spande Tim zich in de oudstenraad en de gemeente ervan te overtuigen dat de beste oplossing was om een heel nieuw gebouw neer te zetten. Daarin zou ruimte moeten zijn voor een aantal grote zalen, kantoren en lokalen voor de crèche die aan de gemeente verbonden was. Dit gigantische bouwproject zou ook de mogelijkheid bieden om nieuwe leden aan te trekken, die dan weer konden bijdragen aan de vijftien miljoen dollar die het zou kosten.

Afwijzing
Tim liet zich door niets of niemand van zijn droom afbrengen. Er waren binnen de gemeente verschillende groepen die zich verzetten tegen de bouwplannen en de bijkomende torenhoge kosten. Onder hen was Stacy, al tien jaar een populaire kinderwerker. Hoewel Stacy zeker niet tegen verdere groei van de kerk was, had ze laten weten geen voorstander van het bouwproject te zijn. Ze vreesde dat de schulden die de kerk zou moeten maken ten koste van het kinderwerk zouden gaan, waarvoor zij toch al elk dubbeltje moest omdraaien.
Stacy deelde haar visie alleen met Tim, zonder haar twijfels in het openbaar te uiten. Tim vatte haar gebrek aan steun voor de nieuwbouw echter op als een afwijzing van hem persoonlijk en als leider. Stacy’s weigering om het bouwprogramma van harte te steunen, versterkte Tims verborgen gevoelens van onzekerheid en zijn diepe twijfels aan zijn eigen leiderschap. Van elk staflid begon hij complete en enthousiaste ondersteuning van zijn plannen te eisen. Een andere visie zag hij als een aanval op hem persoonlijk.
Tim vond dat Stacy een keus moest maken. Of ze zou het bouwplan – en daarmee zijn leiderschap – ondersteunen, of ze zou haar positie moeten opgeven. Tim was ervan overtuigd dat het een gevaar voor het hele team was als ze staflid zou blijven. Hij benaderde haar niet persoonlijk; in plaats daarvan kwam hij met een kleine kring van oudsten en zijn assistent-voorganger bijeen om een strategie te bedenken om Stacy uit haar positie weg te krijgen. Ze besloten te proberen Stacy op slechte prestaties te betrappen, zodat ze haar konden ontslaan. Toen het zover was, besloot Tim dat haar directe leidinggevende, zijn assistent-voorganger Andrew, dat het beste kon doen.
Verborgen onzekerheid bij voorgangers komt aan de oppervlakte in de vorm van wantrouwen, jaloezie, dwangmatigheid en narcisme

Ingrijpende gevolgen
De brief waarmee haar te verstaan werd gegeven dat ze wegens wanprestaties uit haar functie werd gezet, kwam voor Stacy als een enorme schok. In haar functioneringsgesprekken was ze altijd positief beoordeeld door Andrew. De opsomming van onbeduidende klachten die in de brief gegeven werd, maakte Stacy in de war. Als ze weigerde zelf af te treden, zo werd haar verteld, zou ze onmiddellijk uit haar functie ontheven worden.
Toen de gemeente lucht kreeg van de poging Stacy te ontslaan, begonnen leden hun opgekropte frustratie te uiten over de richting die de kerk was ingeslagen sinds Tim als voorganger was aangesteld. Stacy weigerde te tekenen voor haar ontslagbrief, waarna de oudstenraad een brief naar alle leden stuurde. Daarin werd een gemeentevergadering aangekondigd waar over Stacy’s ontslag gestemd zou worden.
Tijdens de gemeentevergadering gebeurde iets ingrijpends: de aandacht verschoof van Stacy plotseling naar Tims stijl van leidinggeven. Velen vonden Tim dictatoriaal, rigide en onpersoonlijk. In plaats van steun te geven aan het ontslag van Stacy, vroeg men zich af hoe de situatie zo uit de hand had kunnen lopen.
De manier waarop de gemeente op de situatie reageerde, vormde uiteindelijk een nog grotere bedreiging voor Tim, met zijn gevoelens van onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Terwijl de nieuwbouw de voltooiing naderde, kreeg Tim te kampen met een forse depressie. Uiteindelijk overwoog hij serieus als voorganger op te stappen.

Als jouw verborgen onzekerheid een probleem van de gemeente wordt
Tim had zijn nieuwe functie kunnen benaderen met een gepast gevoel van nederigheid, door aan te geven dat hij graag veel van de meer ervaren stafleden wilde leren. Dan hadden ze als een team samen kunnen werken. In plaats daarvan sloot hij zich op in zijn eigen onzekerheid.
Leiders vol zelfvertrouwen die alles onder controle lijken te hebben, compenseren daarmee vaak een diepgeworteld gevoel van minderwaardigheid. Vanuit hun onzekerheid gaan ze op zoek naar waardering, aandacht en liefde. Daarmee hopen ze te bewijzen dat ze competent, aantrekkelijk en geliefd zijn.
Leiders die worstelen met verborgen onzekerheid zijn zich vaak tot op een zeker niveau bewust van hun probleem. Maar omdat ze al hun energie steken in het verbergen ervan, zijn ze niet in staat zelf het probleem te identificeren – laat staan het op te lossen. Ze overtuigen zichzelf ervan dat ze hun leven op orde hebben. Maar zodra het tegenzit in hun leven of loopbaan, kan hun diepgewortelde onzekerheid zomaar weer de kop opsteken. Met vergaande gevolgen.

Kenmerken van verborgen onzekerheid
Verborgen onzekerheid bij voorgangers komt aan de oppervlakte in de vorm van wantrouwen, jaloezie, dwangmatigheid en narcisme.

    Wantrouwen - De leider is benauwd voor alles wat zijn leiderschap kan ondermijnen. Hij is op zijn hoede in relaties en laat weinig los over zijn eigen leven.
    Jaloezie - Hij is afwijzend naar iedereen die een plek in de schijnwerpers kan innemen. Hij accepteert niet dat anderen groeien en uitblinken.
    Dwangmatigheid - Hij besteedt veel aandacht aan persoonlijke uitstraling, kleding en uiterlijk. Hij oefent controle uit op zijn omgeving, is extreem veeleisend en een workaholic.
    Narcisme - De leider neigt tot zelfbewondering en overschatting van zijn eigen functioneren. Hij is graag het middelpunt. Complimenten, waardering en bewondering deelt hij niet of nauwelijks met anderen in het team.

Het is voor een wantrouwende of jaloerse voorganger bijna onmogelijk kwetsbaar te zijn in relaties. Hij zal bang zijn dat de informatie die hij deelt, gebruikt wordt om zijn leiderschap te ondermijnen. Daarom blijft hij oppervlakkig in gesprekken. Hij zal veel vragen stellen, maar weinig delen over zijn eigen leven of over persoonlijke onzekerheid en zwakkere punten. De eisen die hij stelt aan zijn medewerkers zijn hoog, met ziekte en burn-out in het team tot gevolg. Het gevaar bestaat dat de voorganger zich steeds meer isoleert van de mensen om zich heen. Op den duur trekt hij alleen nog op met een kleine groep van vertrouwelingen. Dit kan leiden tot eenzaamheid. Het team begint hem te ontlopen. Zijn isolement en wantrouwen leiden tot riskant gedrag. Om zich geliefd te voelen zal hij vatbaar zijn voor geheime relaties. En zo wordt zijn persoonlijke, verborgen onzekerheid langzaam maar zeker schadelijk voor de gemeente.
Het is voor een wantrouwende of jaloerse voorganger bijna onmogelijk kwetsbaar te zijn in relaties. Hij zal bang zijn dat de informatie die hij deelt, gebruikt wordt om zijn leiderschap te ondermijnen

Verborgen onzekerheid aan het licht brengen
Wat kan een voorganger doen wanneer hij verborgen onzekerheid herkent in zijn eigen leven? Hoe kan zijn omgeving reageren, wanneer die geconfronteerd wordt met deze schaduwzijde van leiderschap? Hieronder een paar belangrijke stappen.
De eerste stap is erkenning van het probleem. Zolang dat wordt ontkend, zal er nooit iets veranderen. De voorganger moet de bereidheid hebben om zijn verborgen onzekerheid onder ogen te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand brengen van verandering.

De tweede stap is het ontdekken van de wortels en oorzaken van de verborgen onzekerheid. Het betekent dat hij zijn verleden onder ogen durft te zien, een emotioneel en moeilijk proces. Juist daarom vermijden leiders deze stap vaak en kiezen ze liever voor het verbergen van hun onzekerheid. Omdat het helingsproces dat hierop volgt pijnlijk kan zijn, is het goed om in deze fase hulp te aanvaarden van een ervaren christen-psycholoog of counselor.
Hier je event.

De derde stap om verborgen onzekerheid aan het licht te brengen, is het besef dat God zijn kracht in onze zwakheid volbrengt (2 Kor. 12:9). Door onze zwakheden te erkennen, omarmen we ze als onderdeel van Gods werk in ons, en brengen we ze vanuit de schaduw in Gods licht. Hierdoor kan God onze verborgen onzekerheid gaan gebruiken door zijn kracht zichtbaar te maken. God keert onze zwakheid om voor zijn plan! De voorganger en de kerk zullen vanuit dit herstel weer gaan groeien in kracht, liefde en betrokkenheid.

De vierde stap is het vinden van de eigen identiteit in Christus. De vorige drie stappen zullen onmogelijk zijn als we niet leren – vanuit de intimiteit met God de Vader – wie we zijn in Christus.
Er is hoop voor de leider die heeft geleerd zijn persoonlijke zwakte te verbergen. De goede boodschap van het evangelie is dat Jezus is gekomen om onze zonden, tekortkomingen en zwakheden op zich te nemen en om te keren in kracht van God. Vanuit onze identiteit als geliefde zonen en dochters van de Vader kunnen we open zijn over verborgen onzekerheid. God is Licht, en zijn licht is sterker dan de schaduwkant van ons leiderschap.

Sam Rima is senior voorganger van North Seattle Church in Seattle (Washington). Hij schreef Overwin je schaduwzijde vanuit zijn passie om leiders te helpen emotioneel gezond te worden. Sinds het boek in 1997 verscheen zijn wereldwijd al meer dan honderdduizend exemplaren verkocht en hebben vrijwel alle theologische opleidingen in de Verenigde Staten het opgenomen in hun curriculum. Sam is getrouwd met Sue. Ze wonen in Seattle en zijn de gelukkige (groot)ouders van vier kinderen en vier kleinkinderen. Rima is één van de auteurs van 'Overwin je schaduwzijde'. Klik hier om het boek te bekijken of te bestellen. De VPE organiseert 9-10 maart 2018 een conferentie met Sam Rima rondom het thema ‘Overwin je schaduwzijde’.

Nieuwsbrief