slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

GDPR en deur-aan-deur werk

Deurbel06Nu de Europese richtlijn over de privacy, beter bekend als GDPR of AVG, in werking is getreden, komen de eerste juridische procedures om te zien hoever het toepassingsgebied van de nieuwe wet reikt. Zo ontstond er in Finland discussie over de vraag of het deur-aan-deur werk van de Getuigen van Jehova (en eventueel ook van andere godsdienstige groeperingen) ook het onderwerp is van de privacy-regels.

Zoals bekend, is een van de meest gebruikte methode van de Getuigen van Jehova het bezoeken van mensen – van deur tot deur gaan – en daarbij worden systematisch aantekeningen gemaakt. Ze houden dus gegevens bij van personen die niet tot de eigen groep behoren. De informatie die genoteerd wordt, bevat gegevens zoals naam en adres, maar ook inlichtingen over gezinssamenstelling en religieuze overtuiging. Die info wordt verzameld als geheugensteun om bij een volgend bezoek of gesprek te kunnen voortbouwen op wat er de vorige keer gezegd werd. De Getuigen houden in feite heel wat gegevens bij, zoals wie in welke wijk werkt, wie hoeveel uren aan ‘prediking’ besteedt en ook hoeveel publicaties er worden uitgedeeld. Ze houden overigens ook lijsten bij van mensen die expliciet gevraagd hebben om niet bezocht te worden.


De discussie ging niet zozeer over het feit of de Getuigen van Jehova de deuren mogen langs gaan om hun boodschap te verbreiden, maar wel over de kwestie of ze bij hun activiteiten onderworpen zijn aan de Europese privacywetgeving. Met andere woorden: hebben ze het recht om informatie te verzamelen over persoonlijke gegevens van de mensen die ze bezoeken, waaronder hun godsdienstige overtuiging.

Het Hof van Justitie heeft in de eerste  plaats beslist dat het deur-aan-deur werk niet valt onder een van de uitzonderingen die in de privacywet worden voorzien. In het bijzonder wordt er op gewezen dat deze bezoeken niet vallen onder de persoonlijke activiteiten (dus niet uit hoofde van een organisatie) waarop de wet niet van toepassing is. Het Europese charter van de fundamentele rechten van de Europese Unie laat deze vorm van ‘prediking’ weliswaar toe, maar een bezoek van een verkondiger wordt niet als een privé-bezoek beschouwd.

De Rechtbank stelt verder dat de Europese Wet aangaande de bescherming van persoonlijke gegevens betrekking heeft op alle gegevens die deel uitmaken of deel zullen uitmaken van een centraal registratiesysteem. Het Hof beschouwt de informatie die de Getuigen verzamelen effectief bedoeld zijn voor een registratiesysteem en dat ze ook dienen voor toekomstig gebruik (bij nieuwe bezoeken). Het bijhouden van deze info moet daarom gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetten.

Op de vraag wie beschouwt moet worden als de beheerder van de gegevens, stelt het Hof dat het kan zijn dat verschillende personen in het hele proces als zodanig beschouwd kunnen worden. Iedereen die deel uitmaakt van het proces moet dus voldoen aan de EU-regelgeving. Dat geldt voor iedere natuurlijke en rechtspersoon die op een of andere manier bij de gegevensverzameling betrokken is, ook al heeft niet iedereen noodzakelijk toegang tot alle gegevens.

Toegepast op de situatie van de Getuigen van Jehova, die als vereniging de deur-aan-deur bezoeken organiseren, coördineren en stimuleren, is het zo dat iedereen die effectief langs de deuren gaat en aantekeningen maakt, onder de toepassing van de wet valt. Dat is niet in tegenspraak met de vrijheid voor religieuze organisaties om hun activiteiten uit te voeren.

De conclusie van het verhaal is dat iedereen die een verkondigende activiteit uitvoert – en dat geldt niet alleen voor de Getuigen van Jehova – rekening moet houden met de Europese privacywetgeving. Gegevens registreren over bezoeken mag dus alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie de informatie bijgehouden wordt. Vaak is men zich niet eens bewust dat er een ‘database’ wordt aangelegd, vandaar dat er – als dat effectief het geval is – dit ook gemeld moet worden. Hoewel de deur-aan-deur verkondiging in evangelische christenen lang niet meer zo ‘populair’ is als jaren geleden, is het geen slecht idee om bij evangelisatie-activiteiten zorgvuldig te zijn bij het noteren van persoonsgebonden gegevens.

(bron: HRWF, Mediapost, Reuters)

Nieuwsbrief