slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kansen voor ongeboren kinderen met een handicap?

Het aantal abortussen bij prenatale diagnoses van het syndroom van Down, de meest voorkomende chromosale afwijking, is hoog: bijna 100 % in IJsland, 98 % in Denemarken, 80 tot 90 % in Noorwegen en 90 % in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten bedraagt het percentage 67.
 
In heel Europa druist de wetgeving ten aanzien van abortus lijnrecht in tegen de meest fundamentele rechten van mensen met een handicap. In oktober 2017 stelde de Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap dat wetten die abortus op grond van handicap expliciet toelaten, een inbreuk zijn op het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (art. 4, 5 en 8). Een handicap als reden voor abortus gaat feitelijk over het beëindigen van het leven van een ongeboren kind dat niet volkomen in overeenstemming is met wat de maatschappij als gezond of wenselijk beschouwt.

 

Bovendien beïnvloedt dit onze perceptie van mensen met een handicap en geeft het een duidelijk signaal: ongeboren kinderen met een potentiële handicap zijn geen volwaardige leden van onze samenleving of rechthebbenden, zoals ieder ander mens. Daarom schendt elke wetsbepaling die abortus toelaat op grond van een handicap de rechten van personen met een handicap.
 
Voor de Commissie legt artikel 3 van het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) non-discriminatie vast als een van de grondbeginselen. Artikel 5 bepaalt expliciet dat landen dienen te erkennen dat alle personen gelijk zijn voor en onder hun wet, en dat zij zonder enige discriminatie recht hebben op gelijke bescherming en gelijke berechtiging. Artikel 7 (1) CRPD verbiedt daarbij expliciet de discriminatie van kinderen met een handicap, en verplicht alle landen te garanderen dat zij op basis van gelijkheid met andere kinderen kunnen genieten van al hun mensenrechten en fundamentele vrijheden.
 
Tijdens een volgende sessie van 27 augustus tot 21 september 2018 heeft de Commissie nagegaan hoe landen, inclusief Bulgarije en Polen, deze rechten nationaal toepassen. Het is ook in de context van deze rapporteringsprocedure, dat de Commissie voor Spanje, Hongarije, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk een aanpassing van de abortuswetgeving heeft aanbevolen.
 
In Bulgarije kan een abortus wettelijk worden uitgevoerd tot uiterlijk 12 weken zwangerschap. Nochtans, indien er een vermoeden is dat het kindje met een handicap geboren zal worden, wordt deze periode verlengd tot twintig weken. Ook de Poolse wetgeving laat abortus toe als er medische indicaties zijn dat het kind met een handicap geboren zou kunnen worden. Voor dergelijke abortussen wordt een afwijkende tijdsperiode toegepast.
 
In Polen is het aantal wettelijk uitgevoerde abortussen gestegen van 159 in 2002 naar 1098 in 2016, een stijging met 600 procent. Toch is het niet zozeer het stijgend aantal abortussen dat het meest in het oog springt. Van deze 1098 abortussen werden er 1042 uitgevoerd omdat het kind een potentieel risico had met een handicap geboren te worden. Meer dan 37 % van de handicap-gerelateerde abortussen werd uitgevoerd omdat er bij het kind mogelijk sprake was van het syndroom van Down.
 
Wetgeving is niet de enige bron van stigmatisering van personen met een handicap. De Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap heeft vastgesteld dat het beleid van prenatale screening potentieel discriminerend is voor ongeboren personen met een handicap. Zij roept alle landen op om stigmatisering door moderne vormen van discriminatie tegen te gaan, zoals het beleid van selectief testen op een handicap voor de geboorte, wat indruist tegen de erkenning van de gelijkwaardigheid van alle personen.
 
Het is belangrijk dat de Commissie doorgaat met het veroordelen van selectieve abortus op basis van handicap, zowel in de wetgeving als het beleid van alle Europese landen, aangezien andere instellingen nalaten dit te doen. Alle lidstaten en ook de EU zelf hebben immers het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties geratificeerd. Hoewel de EU geen bevoegdheid heeft om abortus te regelen, heeft zij zich geëngageerd om de substantiële rechten te beschermen en te promoten, die in het Verdrag zijn ingeschreven. Daarbij horen ook gelijkheid en non-discriminatie (artikel 5), en het recht op leven (artikel 10). En al heeft het Europees Parlement zichzelf dan opgeworpen als verdediger van de allerzwaksten, zoals kinderen met een handicap, slaagt het er in hartje Europa niet in wetten te verhinderen die een einde maken aan het leven van deze kinderen, juist omwille van hun handicap. Dit falen ondermijnt zijn recht van spreken tegenover niet-Europese landen.
 
In maart 2018 veroordeelde het Europees Parlement het doden uit barmhartigheid of 'mercy killing', een praktijk in Oeganda, waarbij ouders hun gehandicapte kinderen doden, of ze laten sterven door hun elke medische zorg te onthouden. Men gelooft er namelijk dat deze kinderen beter dood kunnen zijn dan te moeten leven met een pijnlijke en ongeneeslijke handicap. De resolutie veroordeelde met klem wat men omschrijft als het ongerechtvaardigd en inhumaan doden van kinderen en pasgeborenen met een handicap. De Commissie en ook de lidstaten werden opgeroepen om alle belanghebbenden in Oeganda te ondersteunen bij het formuleren en implementeren van een beleid dat de noden en rechten van personen met een handicap ter harte neemt, op basis van non-discriminatie, sociale inclusie, gelijke toegang tot gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.
 
Toch is er niet één Europese instelling die discriminatie van mensen met een handicap veroordeelt, die het gevolg is van de wetgeving en het beleid met betrekking tot abortus in Europa en daarbuiten. Integendeel, enkele maanden geleden haalde het Europees Parlement in een resolutie over het gezag van wet en democratie in Polen stevig uit naar ieder wetsvoorstel dat abortus zou verbieden in gevallen van ernstige of dodelijke foetale afwijkingen.
 
Zeker, leven met een handicap kan een uitdaging zijn voor ieder mens en voor zijn familie. Nochtans zijn er talloze voorbeelden van mensen met een handicap die een uitzonderlijk zinvol en vruchtbaar leven leiden. Daarom zou geen enkele wetgeving of politiek de bijkomende uitdaging die gepaard gaat met het opvoeden van kinderen met een handicap als voorwendsel mogen gebruiken om wetten te rechtvaardigen die tekortschieten in respect voor de menselijke waardigheid en de internationale wet schenden. Integendeel, in haar strijd tegen stigmatisering en discriminatie van personen met een handicap moet de Commissie elk beleid blijven veroordelen dat abortus bevordert. En hoe zouden we dat beter kunnen doen dan door op te treden tegen de algemeen gangbare gedachte dat een handicap een rijk gevuld leven in de weg zou staan.
 
Alice Neffe, juridisch adviseur voor ADF International
Vertaling: Jean Bos
ADF (Alliance Defending Freedom) is een Amerikaanse Christelijke organisatie die als motto heeft: "voor geloof, voor rechtvaardigheid'.

Bijbeltekst van de dag

Nieuwsbrief