slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De bijwerkingen van Corona

InterCom200523 BijwerkingenCoronaHet is niet goed dat de mens alleen is ...

De Coronacrisis heeft ons doen kennismaken met een reeks van begrippen en fenomenen die tot dan toe geen deel uitmaakten van het dagelijkse leven. Lockdown, social distancing, coronakapsel en uiteraard ‘quarantaine’. Die laatste term is zeker niet nieuw: reeds in 1127 duikt het woord op in Venetië, met betrekking tot een uitbraak van lepra. Enkele eeuwen later, ten tijde van de “zwarte dood’, ofwel de pest, is het een veelvoorkomend gebruik om de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Wat we stilaan ook ontdekken, dat het bij de uitbraak van COVID-19 niet alleen gaat om de lichamelijke gevolgen – de vele zieken en het hoge aantal doden. We beginnen nog maar pas te ontdekken wat de andere gevolgen zijn van deze pandemie van apocalyptische omvang …

Veertig dagen – ‘quaranta giorni’ – duurde de tijd dat schepen in Italiaanse havens in afzondering moesten blijven ten tijde van de pestepidemie van de 14de eeuw. Gedurende die periode mocht de bemanning niet van boord. Zolang er geen contact is tussen besmette en gezonde mensen, is de verspreiding van een ziekte redelijk onder controle te houden. Het is dus niet vreemd dat veel landen de afgelopen maanden een zekere vorm van quarantaine hebben toegepast. Wie in een ander land binnen wil, loopt grote kans om eerst enkele weken in afzondering te moeten alvorens zich echt vrij te mogen verplaatsen. Een andere vorm is zelfquarantaine: wie symptomen heeft van COVID19 zondert zich volledig af om niemand anders te besmetten. De lockdowns die in veel landen werden en worden toegepast, zijn ook een vorm van quarantaine – zij het niet de klassieke vorm.

Na maanden van ‘verplicht binnen blijven’, beginnen de gevolgen van de quarantainemaatregelen duidelijk te worden. Het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet’ startte al bij het begin van de Coronacrisis een onderzoek op naar wat isolatie met een mens doet. De wetenschappers geven ook een aantal aanbevelingen omtrent het toepassen van de maatregelen. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om volledig nieuw wetenschappelijk onderzoek – dat zou jaren in beslag nemen – maar eerder een overzicht wat er in het verleden al op dit gebied bestudeerd werd. Uiteindelijk is Corona niet het eerste virus waarvoor een quarantaine werd opgelegd; in het verleden hadden we soortgelijke aandoeningen (SARS) en andere levensbedreigende ziektes (denk aan Ebola). 3166 ‘papers’ passeerden de revue, waarna de 24 meest relevante werden geselecteerd voor verdere raadpleging. Aan de hand daarvan werden heel wat conclusies getrokken.

Een Bijbelse waarheid die duidelijk geïllustreerd wordt door het onderzoek van The Lancet – en van anderen – is dat het niet goed is dat de mens alleen is. De gevolgen van gedwongen ‘alleen zijn’ mogen niet onderschat worden: “Gescheiden zijn van geliefden, het verlies van vrijheid, de onzekerheid omtrent de medische toestand en ook verveling, kunne dramatische effecten hebben. Er werden bij het toepassen van quarantainemaatregelen bij vorige uitbraken zelfmoorden gesignaleerd, veel woede opgeroepen en juridische procedures opgestart. De mogelijke voordelen van massale quarantaine moeten worden zorgvuldig afgewogen tegen mogelijke psychische nadelen. Een succesvolle toepassing van quarantaine in het kader van de volksgezondheid vereist dat we waar mogelijk de eraan verbonden negatieve effecten zoveel mogelijk beperken.”

Uit onderzoek blijkt dat quarantainemaatregelen kunnen leiden tot uitputting, geïrriteerdheid, slapeloosheid, besluiteloosheid, slechte concentratie, vermindering van prestaties op het werk, en dergelijke. Opvallend is dat jongeren minder last van deze verschijnselen hebben, al moet het gevaar dat zij lopen op psychische klachten niet onderschat worden. Verontrustend is vooral dat de klachten lang kunnen aanhouden: “Twee studies toonden de langetermijngevolgen van quarantaine aan. Drie jaar na de uitbraak van het SARS-virus, was er een duidelijke toename van alcoholverslaving en afhankelijkheid van drank waar te nelen bij gezondheidswerkers die met quarantaine te maken hadden gehad (…) Na de quarantaine vertoonden veel gezondheidswerkers ontwijkingsgedrag, merkbaar door het vermijden van contact met patiënten, of nier meer opdagen op het werk.” Een onderzoek uit 2008 met betrekking tot mensen die in quarantaine geplaatst werden vanwege een mogelijk contact met het SARS-virus toonde aan dat 54 procent van de mensen die in afzondering hadden gezeten, probeerden mensen die aan het hoesten of niezen waren zoveel mogelijk te mijden. 26 procent vermeed overdekte plaatsen waar veel mensen samenkwamen en 21 procent bleef weg van publieke plaatsen. Vooral bij gezondheidswerkers kwam dergelijk gedrag voor.

Hoe lang mag een afzondering duren? Drie studies toonden een duidelijk verband aan tussen langdurige quarantaine en een verminderde geestelijke gezondheid. Blijkbaar ligt de grens bij ongeveer 10 dagen: mensen die langer worden geïsoleerd, vertonen achteraf zwaardere verschijnselen. De belangrijkste factoren die een rol spelen tijdens de quarantaine zijn de vrees voor besmetting, naast frustratie en verveling en het gebrek aan basisbehoeften (zoals eten, drinken, kleding en onderdak). Een viertal studies wees ook op het tekort aan middelen dat door de overheid werd aangereikt – denk daarbij aan het te laat leveren van mondmaskers, en dergelijke. Een belangrijke factor die bijdraagt aan de stress, is een gebrekkige communicatie: “Na de SARS-epidemie in Toronto hadden de betrokkenen het gevoel dat het verschil in stijl en aanpak alsmede de inhoud van de verschillende boodschappen rond de gezondheid voor verwarring hadden gezorgd, vooral doordat er verschillende beslissingsniveaus en verspreide bevoegdheden waren. Het gebrek aan duidelijkheid rond de risiconiveau zorgde ervoor dat de betrokkenen het ergste vreesden.”
Onduidelijkheid en onzekerheid dragen onmiskenbaar bij tot Posttraumatische stressstoornissen.

Ook Dr. Holly Carter en Dr. Dale Weston benadrukken in ‘The Pyschologist’ het belang van goede communicatie en van dossierkennis: “Het is cruciaal dat de autoriteiten die zich bezighouden met de uitbraak de psychosociale factoren die op dat moment het gedrag van het publiek bepalen, begrijpen. Daar horen onder andere bij: de factoren die een invloed hebben op de manier waarop het publiek de informatie en de communicatie van de overheid interpreteert, de factoren die ervoor zorgen dat de mensen meer of minder de aanbevolen beschermende maatregelen opvolgt (waaronder ondersteunde isolatie, zelfquarantaine, hygiënische maatregelen), en de mogelijke impact van de uitbraak en de aanbevolen maatregelen (zoals isolatie) op de lange termijn gevolgen op psychologisch vlak.”

Ook wetenschappers uit eigen land zijn niet verbaasd over de psychische effecten van de Coronacrisis. Filip Raes, professor klinische psychologie aan de KU-Leuven legt uit: “We zitten in een heel ongewone, abnormale situatie. Dat je nu meer dan anders piekert en angstig bent, is dan ook een heel normale en menselijke reactie op een abnormale situatie. Er is veel onzekerheid. En als er iets is waar ons brein op flipt, dan is het wel op onvoorspelbaarheid”. Een van de grote problemen van deze crisis is de schrik die veel mensen hebben. In een opinieartikel stelt Mattizs Deslet dat de angst voor het coronavirus gevaarlijke is dan het virus zelf.

Langzamerhand zetten we momenteel een beweging in gang die moet leiden naar een normaal leven. Dat is noodzakelijk, maar vreemd genoeg niet onverdeeld positief. Aangezien zoveel zaken onzeker geworden zijn, heerst er bij een groot deel van de bevolking een zekere ongerustheid. Dat heeft enerzijds te maken met concrete dreigingen als het verlies van werk (er wordt rekening gehouden met misschien wel 200.000 nieuwe werklozen), maar ook met de vele vragen hoe het nu verder moet. In tijden als deze is het van groot belang een stevig fundament in het leven te hebben. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre overtuigde gelovigen een voordeel hebben. En het is ook uitkijken naar de mogelijkheden die christenen aan hun medemens kunnen bieden op het vlak van empathie en ondersteuning. Dat zal niet voor even moeten zijn, want experts stellen dat de psychische gevolgen van quarantaine één tot zelfs drie jaar kunnen duren.

(bronnen: The Lancet, vrtnws.be, Wikipedia, The Psychologist)

Nieuwsbrief