slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Weg uit de vicieuze cirkel van afhankelijkheid

InterCom220816 TearfundJaarverslag2021Tearfund zet zich volop in om op verschillende plaatsen in de wereld humanitaire hulp te bieden. Geen gemakkelijke taak, zeker niet wanneer je zelf geconfronteerd wordt met een crisis. In het jaarverslag kun je er niet omheen: 2021 was opnieuw een coronajaar. Zoals Tearfund directeur Cécil Van Maelsaeke het uitdrukt: “Wie dacht dat de coronapandemie snel voorbij zou gaan in 2021, was eraan voor de moeite. We bleven heel sterk de impact voelen van COVID-19 bij ons, maar zeer zeker ook bij onze partners in het Zuiden.” Desondanks konden veel activiteiten van de NGO uit Vilvoorde blijven doorgaan, al dan niet via telewerk. Noodhulp waar die dringend nodig was, maar vooral ontwikkelingshulp – op lange termijn – waar mogelijk. Hieronder belichten we enkele aspecten uit het jaaroverzicht.


Dat Tearfund het accent legt op ontwikkelingshulp is niet toevallig. Natuurlijk hebben mensen in acute crisissituaties dringend hulp nodig, maar doorgaans wordt het probleem daarmee niet opgelost: “Als er niet gelijktijdig structureel wordt ingezet op ontwikkeling van mensen in nood, blijven de meest kwetsbare groepen – met name vrouwen en kinderen – gevangen in de vicieuze cirkel van afhankelijkheid. Wie letterlijk niets heeft, heeft immers niets te verliezen en wordt gemakkelijk slachtoffer van slavernij, prostitutie of terrorisme.” Tearfund wil daarom toekomstgericht aan oplossingen werken. Onder het motto ‘Naastenliefde, grenzeloos’ wil de organisatie ‘kijken en handelen en op die manier de spiraal van armoede helpen doorbreken voor talloze vrouwen, mannen en kinderen, zodat zij met hun door God geschonken potentieel tot volle ontwikkeling kunnen komen’. Het is jammer genoeg zo dat in grote delen van de wereld de bewoners het leven nauwelijks kunnen ervaren als een geschenk van God – het is voor hen eerder een tragedie als gevolg van armoede en onrecht: “Samen met onze evangelische achterban willen wij op de bres staan voor de kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden (…) Dit zonder onderscheid te maken in hun godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging … omdat elke mens telt!”

Vrouwen en kinderen eerst …
Bij de projectondersteuning focust Tearfund zich op de meest kwetsbare groepen, en dan gaat het zeker over kinderen: “Straatkinderen, wezen, verwaarloosde kinderen en gehandicapten. Tearfund engageert zich voor een gezonden en algehele ontwikkeling van kinderen, die veelal niet in staat zijn zich te verweren tegen het geweld en de uitbuiting. De projecten worden afgestemd op hun specifieke noden en hun familiale en sociale omgeving.” Daarnaast liggen er ook belangrijke accenten op het verhogen van de levenskwaliteit van vrouwen – in het bijzonder een verbetering van hun gezondheidstoestand, een betere organisatie van hun dagelijks werk en het aanleren van productietechnieken die lichamelijke arbeid kunnen verlichten. De situatie van veel vrouwen in de wereld is nog altijd niet gelijk aan die van mannen. Die stelling is al te vaak een eufemisme voor de deplorabele toestand waarin vrouwen zich bevinden en de verbetering daarvan blijft een grote prioriteit.

Tearfund zet zich ook sterk in op de het vlak van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze ‘SDG’s’ (Sustainable Development Goals) vormen de leidraad voor de toekomstige internationale ontwikkeling en beslaan de periode van 2015 tot 2030. Eerlijkheidshalve geeft Tearfund toe dat de organisatie niet de mogelijkheid heeft om aan alle 17 actiedomein te werken (om nog maar te zwijgen over de 169 specifieke doelen), maar er is toch een zestal dat bijzondere prioriteit krijgt: het beëindigen van armoede, het uitbannen van honger, het waarborgen van gezondheid, het zeker stellen van rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes en ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.

Concreet: in 2021 verleende Tearfund aan een dertigtal programma’s en projecten om duizenden gezinnen bij te staan in hun strijd tegen de armoede, meestal rechtstreeks met lokale partners. Sommige initiatieven bestaan al lang en hebben een behoorlijke omvang. Denk wat waarborgen van de gezondheid betreft aan Paam Lafi in Burkina Faso, een land waar ruim 41 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. In 2021 werden in dit medisch centrum zowat 13.524 consultaties uitgevoerd, een stijging van 45 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Ook werden er 3.676 labo-onderzoeken gedaan, terwijl de materniteit op volle toeren draaide: zwangere vrouwen en baby’s kregen basisvaccinaties toegediend en kregen pre- en postnatale aandacht van de vroedvrouwen en artsen.
In hetzelfde land vinden we Samaria dat Garibous (jongens die op zeer jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald om koranleerlingen te worden en te wonen bij een traditionele meester. In realiteit worden ze bedelaartjes die uuren per dag op straat ronddwalen op zoek naar eten om te overleven en naar geld om hun studie te bekostigen. Théodore en Irene Yaméogo-Vleugels staan sinds 2015 in voor een opvangcentrum dat hoop biedt aan de Garibous door deze jongens basisvoorzieningen te verstrekken, evenals educatie en sociale re-integratie. Het betreft gemiddeld een honderdtal kinderen die geholpen worden. De SDG ‘zorgen voor water en sanitaire voorzieningen’  staat centraal in en rond Mahatsara (Madagaskar), waar door middel het plaatsen van waterpompen de inwoners over zuiver drinkwater kunnen beschikken.

Geloof in verandering
Tearfund profileert zich bewust als een christelijke Niet-Gouvermentele Organisatie: “De verandering die Tearfund nastreeft, vindt haar oorsprong in een sterke Bijbelse bezorgdheid voor sociale gerechtigheid en een mandaat om op te komen, in woord en daad, voor de armen (…) Als christenen erkennen wij dat vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang belangrijke beginselen zijn voor elk individu. De grondslag daarvoor vinden wij terug in het evangelie.” Daarbij gaat het om een blijvende verandering – ontwikkeling als een proces dat een groei inhoudt op fysisch, intellectueel, sociaal en geestelijk vlak. De belangrijkste investering is die in mensen, aangezien zij de grootste natuurlijke hulpbron zijn van een land. Dat verandering noodzakelijk is, blijkt wel uit het feit dat een vijfde van de wereldbevolking lijdt onder absolute armoede, honger, ziekte en analfabetisme. “Prioriteit moet liggen bij het uitroeien van de oorzaken van dit mensonterend lot. Christelijke ontwikkelingshulp is daarom voornamelijk mensgericht in plaats van technologiegericht en/of prestatiegericht.”

In het jaarverslag van Tearfund worden een aantal pijnpunten genoemd waarin verandering moet komen. Zo vraagt de organisatie dat er een einde komt aan het uitgeven van ontwikkelingsfondsen voor andere prioriteiten dan ontwikkeling. Daarbij moeten er ook middelen worden vrijgemaakt voor vredesoperaties, humanitaire hulp en milieubehoud. Bovenal zou er dringend een oplossing gevonden moeten worden voor de schrijnende schuldenlast in de armste landen, vooral in Afrika: “Tearfund dringt aan op een verdere kwijtschelding van schulden voor die landen die duidelijk aantoonbare inspanningen leveren voor de ontwikkeling van hun land en in het bijzonder de minst begunstigde groepen.”

Financiën
Het spreekt voor zich dat de ongeveer 30 projecten van Tearfund heel wat geld kosten – bijna 1 miljoen euro in totaal. De grootste uitgavepost is die van het Tijdelijk Overzees Personeel met een kleine 155.000 €, maar ook naar Brazilië (tuinbouwproject, weduwenproject, kinderadoptieproject, …) gaat iets meer dan 117.000 €. Kinderen worden in Oeganda geholpen met 93.000 €, terwijl een adoptieprogramma in Bangladesh ruim 76.000 @ in ontvangst mocht nemen. Op enkele kleinere subsidies na, werd de werking van Tearfund in het afgelopen jaar mogelijk gemaakt dankzij de schenkingen van vele donateurs. Volgens de officiële regelgeving moet minstens 80 procent van de uitgaven naar de projecten gaan (de rest is voor algemeen beheer, fondsenwerving en educatie) en die norm werd ruim gehaald in het afgelopen jaar. In 2022 hoopt Tearfund opnieuw meer dan 1 miljoen aan giften en schenkingen uit België op te halen. Geld dat hard nodig is voor de hulpverlening aan de arme landen.

Meer informatie over de werking van Tearfund. Www.tearfund.be.