slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wereldwijde Dag van Bidden en Vasten

WEAGlobalPrayerDayCoronaNaar aanleiding van de huidige Coronacrisis, heeft de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) besloten om op 29/03.2020 een Wereldwijde Dag van Bidden en Vasten te organiseren. De oproep van de WEA naar evangelische christenen in alle landen van de wereld is om samen in gebed te gaan in deze turbulente tijden en om tot God te naderen en om Zijn genade te smeken. Als handleiding bij deze dag werden verschillende teksten opgesteld. Een vertaling/ruime samenvatting in het Nederlands is hier beschikbaar. Deze materialen zijn bedoeld als inspiratie bij het gebed en geven thema's en suggesties voor de invulling van deze gebedsdag.

Millennials, generatie Z … en de kerk

InterCom200124 MillennialsLiquidChurchEr wordt vaak gezegd dat Millennials massaal de kerk verlaten. Toch wil Tim Lucas, voorganger van de Amerikaanse ‘Liquid Church’ niet geloven dat de nieuwe generaties het minst gelovig van alle zijn. Wel beseft hij dat veel jongeren niet veel meer op hebben met de kerk. In zijn ogen is dat niet zozeer de fout van de jeugd, maar ligt het probleem bij de manier waarop de boodschap door veel traditionele kerken verkondigd wordt. Hij wil dat zijn kerk de nieuwe generaties blijft aantrekken, en ziet daar ook mogelijkheden voor.

“Er groeit een generatie op die het gehad heeft met de traditionele kerken en de manier waarop alles de afgelopen 50 jaar gaat in het christendom. Tegelijk staan die mensen juist heel open op geestelijk vlak en zijn ze nieuwsgieriger dan voriger generaties”. In de ogen van Tim Lucas vormen de Millennials – mensen geboren tussen 1980 en 2000 – een enorme uitdaging voor de manier waarop het evangelie door de kerk wordt voorgesteld.

Ja tegen de dialoog, nee tegen de ideologie

InterCom200124 GenderVaticaanHet Vaticaan en de genderdiscussie

De congregatie voor de Katholieke Opvoeding (een instelling van de Romeinse Curie die zorg draagt voor het Katholieke Onderwijs) heeft een document gepubliceerd over de huidige genderdiscussie. Het document kreeg de titel ‘Man en vrouw schiep Hij hen: naar een weg van dialoog over de vraag rond de gendertheorie in het onderwijs’. De tekst is bedoeld als een gids bij de (katholieke) bijdragen aan het voortgaande debat rond de menselijke seksualiteit en heeft de bedoeling om de uitdagingen aan te gaan die zijn ontstaan door de gender ideologie.

De congregatie spreekt over een ‘opvoedkundige crisis’, in het bijzonder waar het gaat om thema’s als affectie en seksualiteit: “Er is een enorme uitdaging die voortkomt uit verschillende vormen van een ideologie die over het algemeen de ‘gendertheorie’ wordt genoemd, en die het verschil en de wederkerigheid in de natuur van man en vrouw ontkent door te stellen dat deze begrippen zuiver een product zijn van historische en culturele conditionering”.

3:28 – vrouwen in de Ierse kerk

InterCom200124 VrouwenIerseKerkNieuwsgierig naar de huidige stand van zaken, heeft het Ierse magazine ‘VOX’ een onderzoek gedaan naar de positie van de vrouw in de Ierse kerken. Dat leidde tot een uitgebreid rapport over de ervaringen van vrouwen in een christelijke omgeving, de houding van christenmannen ten opzichte van vrouwen en de verschillende theologische standpunten over het thema. De studie kreeg de titel 3:28 mee – naar het vers in de Galatenbrief: ‘Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, dat men slaaf is of vrije, dat men mans is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus’.

Ierland heeft niet direct de naam vrouwvriendelijk te zijn. Verschillende schandalen, vooral binnen de Rooms-Katholieke kerk, hebben daar aan bijgedragen. Ook recente maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de wettelijke regeling rond abortus, hebben sterk bijgedragen tot het situatie zoals die nu is.

Evangelische kerken en de Palestijnse Autoriteit

InterCom200124 WEA PalestijnseAutoriteitTwaalf jaar lang hadden ze ervoor gebeden, en tijdens de Algemene Vergadering van de WEA in  Indonesië kon het goede nieuws naar buiten gebracht worden: de nationale alliantie ‘Local Evangelical Churches in the Holy Land’ was door de overheid erkend en had daardoor een officiële wettelijke status. Brian Stiller, wereldwijde ambassadeur van de World Evangelical Alliance bracht enthousiast verslag uit van het gebeuren en geeft zijn opinie over de situatie waar de evangelische kerken in Israël en Palestijns gebied zich bevinden.

Twaalf jaar geleden vroeg de alliantie van evangelische christenen uit de gebieden in Israël die onder de bevoegdheid van de Palestijnse Autoriteit (PA) vallen erkenning vanwege de overheid. Ze deden dat met een stevige dosis volharding.

De groene kerken van Nederland

InterCom200124 GroeneKerkenDe onrust over de toekomst aangaande het klimaat is ook niet aan de evangelische kerken voorbij gegaan. In Nederland wijdde MissieNederland (de Evangelische Alliantie van onze Noorderburen) zelfs een volledig themanummer van haar tijdschrift IDEAZ aan het thema. In dat land zijn ook organisaties als A Rocha en Micha sterk geworteld. Van deze laatste organisatie schreef coördinator Annemarthe Westerbeek het inleidende artikel over ‘het groene hart van ons geloof. “Door ons doen en laten maken we glimpen zichtbaar van hoe Gods koninkrijk er straks gaat zien”, stelt ze. En zij is niet lang de enige die het belang inziet van een overtuigde betrokkenheid bij milieu en klimaat.

Nieuwsbrief