slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Lausanne Consultatie over Nominalisme

FotBennettDavidHalf maart was de Lausanne Beweging gastheer van de Wereldwijde Consultatie over het Christelijke Getuigenis aan Nominale Christenen die in Rome gehouden werd. Daarbij had men niet alleen de Protestantse, maar ook de Rooms Katholieke en Orthodoxe denominaties op het oog. De bedoeling was om het nominalisme – meestal ‘naamchristendom’ genoemd (mensen die alleen in naam tot het christendom behoren, maar er geen daadwerkelijke invulling aan geven)  - te bestuderen vanuit sociologische, theologische en missiologische perspectieven. Er werd voortgebouwd op de resultaten van de Pattaya Consultatie van 1980 en de eerdere Lausanne Consultatie van 1998. Het was niet de bedoeling om eerdere vaststellingen te herhalen, maar vooral te focussen op een verdere, actuele analyse en op toekomstige trends. Op grond van de resultaten zou de kerk toegerust moeten worden om de uitdaging van het nominalisme aan te gaan. 

 

Er zijn op aarde ongeveer 2,5 miljard mensen die zichzelf ‘christen’ noemen – dat is ongeveer een derde van de wereldbevolking. Maar betekent dit dat ieder van hen de blijde boodschap werkelijk omarmd heeft? Niet noodzakelijk. Er is een oud verhaal dat wellicht niet waar gebeurd is, maar wel een goede illustratie is (en daartoe ook vaak gebruikt wordt in preken): een jonge soldaat moest voor Alexander de Grote verschijnen op beschuldiging van desertie. De beroemde generaal vroeg de soldaat naar zijn naam. Die antwoordde: ‘Alexander’. Misnoegd stelde de generaal de vraag opnieuw. Verlegen antwoordde de soldaat voor de tweede maal ‘Alexander’. Woedend riep Alexander de Grote uit: ‘Soldaat, verander je gedrag of verander van naam!’. Wat het verhaal wil zeggen? Mensen die zich ‘christen’ noemen, moeten die naam ook waard zijn.

Het begrip ‘nominaal’ wordt in het document ‘Christian Witness to Nominal Christians among Protestants’ gedefinieerd als ‘in naam of voor de vorm alleen, in tegenstelling tot reëel en actueel’. Voor een deel van de 2,5 miljard mensen die zich christen noemen, gaat het er in de eerste plaats om dat ze zijn grootgebracht in een christelijk gezin, of dat ze een zekere culturele of religieuze achtergrond hebben. Soms hebben ze een bepaald initiatieritueel achter de rug, dat in feite weinig of geen inhoud voor hen heeft. In praktijk heeft het christelijk geloof geen betekenis voor deze mensen. Hun overtuiging noch hun gedrag is een getrouwe weerspiegeling van de leer en de praktijk van Jezus en Zijn discipelen. Ze hebben zich nooit bekeerd van hun zonden en hebben Christus niet aanvaard als hun Redder en Heer. Ze groeien niet in het geloof en ze tonen geen enkele  verandering in hun leven. Ze laten niets zien van de vrucht van de Geest …

Er is vaak een opvallend verschil tussen het aantal mensen dat zich christen noemt en het aantal mensen dat daadwerkelijk regelmatig een kerk bezoekt. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. Sommigen vinden vooral de christelijke waarden en principes belangrijk en hechten weinig belang aan kerkbezoek. Er zijn mensen die de overgangsrituelen in ere willen houden, maar zich verder niet wensen te engageren. Sommigen voelen zich niet goed in de kerk, omdat ze sociologisch of cultureel anders zijn dan andere bezoekers, omdat ze andere prioriteiten hebben, omdat de rest van de familie ook de gemeente niet bezoekt, en dergelijke. 

In veel landen hebben mensen de kerken verlaten omdat ze die niet meer als zinvol ervaren of omdat ze gedesillusioneerd zijn. Maar ook mensen die regelmatig de kerk bezoeken, kunnen naamchristenen zijn. Hun geloof heeft zo goed als geen invloed op hun levensstijl. Hun praktijk op ethisch vlak kan volkomen tegengesteld zijn aan wat de Bijbel leert. 

David Bennet, managing editor van de Lausanne Global Analysis en hoofd van het ’inhoudsteam’, is er van overtuigd dat naamchristenen in iedere denominatie en theologische stroming voorkomen.  Nominalisme komt in allerlei vormen, maar in zijn ogen is de belangrijkste opdracht om aan deze mensen een duidelijk getuigenis te brengen van het christelijk geloof. Het evangelie moet immers aan iedereen gebracht worden – dat is een Bijbelse waarheid, maar ook de visie van ‘Lausanne’. Vandaar dat ook mensen die in naam christen zijn, maar nooit werkelijk begrepen hebben wat het ‘evangelie van Gods genade’ inhoudt, bereikt moeten worden. 

De Consultatie in Rome bracht 45 deelnemers samen, waaronder sociologen, theologen en zendelingen, vanuit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië en Europa. 

(bron: Lausanne Beweging)

 

Nieuwsbrief