slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Mogen atheïsten in christelijke organisaties werken?

InterCom180521 EuropeesArbeidsrechtKerken, zeker de Lutherse en de Rooms-Katholieke, behoren in Duitsland tot de grootste werkgevers van het land. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan typische jobs die aan de eredienst gerelateerd zijn. Er zijn immers veel kerkelijke instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke hulpverlening of met medische en zorgtaken. Doorgaans vragen de kerken van hun medewerkers dat ze deel uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg besloot onlangs dat ze die verplichting niet automatisch mogen opleggen. 

De uitspraak van het Hof stelt dat de vereiste van kerklidmaatschap alleen mag worden ingeroepen als het voor de uitoefening van de taak ‘objectief noodzakelijk’ en ‘wezenlijk’ is. Er moet dus steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de autonomie van de kerk (ook als het op personeelsbeleid aankomt) enerzijds en een mogelijke discriminatie van sollicitanten anderzijds. Als er een betwisting is, moet er een juridische procedure mogelijk zijn, aldus het vonnis. 

Een betwisting was er toen de ‘ongelovige’ Vera Egenberger uit Berlijn in 2012 vruchteloos solliciteerde voor een job bij een Lutherse instelling voor diakonie en ontwikkeling. De kerk vereist immers dat alle medewerkers ook lid zijn. Egenberger diende een klacht in wegens religieuze discriminatie. De kerk beriep zich op de Duitse grondwet die aan de kerk zelfbeslissingsrecht toekent en was van mening dat de rechtbank zich hier niet over mocht uitspreken. Het Duitse arbeidsgerechtshof verwees de zaak naar de Europese rechtbank. Die besliste daarop dat de Duitse justitie wel degelijk het recht had om over de zaak een uitspraak te doen en eventueel te besluiten om de gevraagde schadevergoeding van 10.000 euro aan Egenberger toe te kennen. Het ging immers om een functie waarbij de houding van de sollicitant ten opzichte van het geloof geen rol speelde, volgens het oordeel van het Hof. 

Het Europees gerechtshof bevestigt weliswaar de autonomie van de kerk als wezenlijke factor bij het aanwerven van personeel: kerkelijke instellingen mogen specifieke eisen stellen aan werknemers, zoals het lidmaatschap van het kerkgenootschap waarvoor ze werken, bijvoorbeeld als het over een verkondigende taak gaat. Maar het Hof keert zich tegen het onbeperkte zelfbeschikkingsrecht dat de Duitse kerken tot nu toe grondwettelijk hebben. Als al dan niet geloven niet wezenlijk is voor het uitoefenen van een functie, dan mag de kerk het lidmaatschap niet als voorwaarde stellen. De bedoeling daarvan is het uitsluiten van willekeur. Bijvoorbeeld: als een kerk een tuinman in dienst neemt, dan mag ‘geloven of niet’ geen rol spelen. Ook wanneer het om een boekhouder gaat, is er geen sprake van een ‘verkondigende functie’ en mag het lidmaatschap van de kerk niet als eis gesteld worden. Eventueel kan wel gevraagd worden dat de sollicitant de normen en waarden van de kerk onderschrijft. 

De uitspraak van het Europees Gerechtshof heeft gevolgen voor alle kerkelijke richtingen in Duitsland, en kan ook gevolgen hebben voor de situatie in andere landen binnen de Europese Unie. Der Spiegel vroeg zich dan ook af of in de toekomst ook atheïsten voor de kerk zouden mogen werken. Het Duitse ministerie van werkgelegenheid beschouwt de uitspraak in ieder geval als een beperking voor de kerken. Vanaf nu is er geen automatisme meer wat betreft lidmaatschap van de kerk; ieder geval moet afzonderlijk bekeken worden. Met andere woorden: wie zich bij een sollicitatie gediscrimineerd voelt, heeft het recht om juridische stappen te zetten en heeft veel kans om gelijk te krijgen. 

(bron: Frankfurter Rundschau, Der Spiegel)

 

Nieuwsbrief