slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Echte bekering …

InterCom180815 JIPackerWareBekering02Een artikel hoeft niet noodzakelijk recent te zijn om actueel te zijn. Dat bewijst de Lausanne-beweging door een tekst online te zetten die afkomstig is van J.I. Packer en uitgesproken werd op het Tweede Congres over Wereldevangelisatie. Dat ging door in Manila in 1989. De theoloog Packer is inmiddels in de negentig, maar staat nog altijd volmondig achter wat hij indertijd zei. Hij besteedde specifiek aandacht aan de rol van de Heilige Geest in het leven van iedere christen, vanaf het moment dat iemand tot bekering komt. Het woordgebruik zouden we nu hier en daar wat gedateerd noemen, maar de boodschap is nog altijd even sterk…

Ik woon in Vancouver, Canada, waar de wind zelden sterker wordt dan een zachte bries. Maar in Groot-Brittannië, waar ik voordien woonde,  rukte de storm de takken van de bomen, daken van de huizen en kon ke soms amper blijven staan. De kracht van een orkaan of een tropische tyfoon is ontzagwekkend. En toch is juist de wind Gods beeld van het werk en de persoon van de Heilige Geest.

Het Bijbels woord voor Geest (ruach in het Hebreeuws, pneuma in het Grieks) verwijst naar ademhaling, bijvoorbeeld op de manier waarop je een ballon opblaast, een kaars uitblaast of hoe je in- en uitademt als je aan het lopen bent. Het woord verwijst ook naar het blazen van de wind – soms nauwelijks voelbaar, maar op andere momenten overweldigend in kracht. Het werk van de Geest neemt beide vormen aan, en veel varianten tussen die twee. De Geest is Gods kracht in het leven van mensen.

Tachtig jaar geleden was er een opwekking in de kerk van Mantsjoerije (China). Zendelingen schreven aan hun thuisfront: “Het artikel uit onze geloofsbelijdenis dat we nu voor onze eigen ogen in al zijn ontzagwekkende heiligheid in praktijk zien is ‘Ik geloof in de Heilige Geest’. Ik hoop en bid dat we tijdens het congres de Heilige Geest op dezelfde manier aan het werk zullen zien. Mocht een orkaan van de Heilige Geest zijn, dan kan ik u verzekeren dat er wat ontwrichting zal zijn, maar tegelijkertijd zullen onze bedieningen voor het leven gemarkeerd zijn – niet door chaos en duisternis zoals dat bij een gewone orkaan het geval is, maar door licht, orde en het ‘aan Christus gelijk zijn’.

De man met wie ik samenwerkte toen ik als voorganger begon en een andere vriend in de bediening gedurende meer dan 25 jaar, zijn nu beide in heerlijkheid. Ze waren bekeerlingen als gevolg van een opwekking. Ik ben nooit mensen tegen gekomen die eerlijker en bescheidener waren. Ze waren zich bewust van zonde, maar ook van Gods heiligheid en hadden een sterk onderscheidingsvermogen. Ik heb die eigenschappen voor mijzelf begeerd en ik begeer ze voor ons allen.

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de noodzaak van een opwekking en een vernieuwde werking van de Heilige Geest. Dat is goed, maar we moeten er ook op letten dat die nieuwe nadruk niet ontaardt en dat het corrigeren van de ene fout geen nieuwe vergissing veroorzaakt. Toen ik jong was, werd er veel gesproken over Jezus en veel te weinig over de Geest. Men noemde de Geest ‘ de ontheemde persoon van de Drieëenheid of ook wel de assepoester van de theologie. Vandaag de dag wordt mensen een ervaring van de Geest beloofd in situaties waar veel te weinig over Christus gezegd wordt/ Dat is desastreus. De kennis van Christus en de gemeenschap met Hem is de kern van de bediening van de Heilige Geest sinds het Pinksterfeest.

De Geest richt de aandacht niet op zichzelf, maar op de Redder. Zijn bediening is verlichting door het Woord dat ons overtuigt van de realiteit van Christus, een bediening die ons laat zien dat we Jezus nodig hebben, zodat we Hem omhelzen in geloof en liefde. Het is een bediening die ons door gebed in contact houdt met Christus en ons verzekert van onze redding door Hem. Het is een bediening van eenheid die ons aan Christus verbindt op een manier waardoor zijn verheerlijkt leven in ons vloeit. De Hervormers, Puriteinen, Piëtisten en vroeger evangelische christenen uit het Westen begrepen dat. Door deze ervaringen werden mannen en vrouwen voorbereid voor en geleid naar de gemeenschap met Christus, door het geloof, als hun Redder en Heer.

Tegenwoordig wordt iedere ervaring van stilte in plaats van mentale chaos, hoop in plaats van depressie en orde in gedrag in plaats van wanorde, bezien als het werk van de Heilige Geest, zelfs wanneer er geen enkele verwijzing naar Christus is. Op grond daarvan zou je de ervaringen van Joodse, hindoe, boeddhistische of islamitische mystici, of de bewustzijnsveranderingen die door de ‘New Age’ beloofd worden (en door sommigen ook via druggebruik worden gezocht) moeten beschouwen als manifestaties van de Heilige Geest. Sommigen doen dat ook effectief, maar Bijbels gezien is dit niet juist. Religieuze ervaringen die mensen er van weerhouden om Christus te zoeken en te vinden komen uit de bron van een andere geest dan de Geest van God.

Mijn focus is het werk van de Heilige Geest in de bewust ervaren gebeurtenis van persoonlijke overtuiging en bekering. Bekering is een noodzaak. Zonder bekering kan niemand die het stadium van onwetende kinderlijkheid ontgroeid is en over normale mentale mogelijkheden beschikt, niet gered worden.

Bekering is een concept dat vaak verkeerd begrepen wordt. Sommigen denken dat het een intense ervaring moet zijn, en  gevoel dat geassocieerd wordt met opwekkingscampagnes en een koor dat zingt ‘Zoals ik ben’, of met een bijzondere ervaring van de Geest. Maar bij sommige bekeringen komen helemaal geen emoties te pas. Een bekering is veel meer dan nieuwe gevoelens en een duidelijk verstaan van het begrip ‘bekering’ is noodzakelijk.

Er zijn drie zaken met betrekking tot bekering die ik wil verduidelijken:
a)    De Geest die de bekering bewerkt
b)    Het werk dat de Geest doet bij de bekering
c)    De middelen die de Geest gebruikt bij een bekering.

De Heilige Geest bewerkt de bekering
Het woord ‘bekering’ betekent ‘omkeren van het een naar het ander’. Het concept van bekering zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament  is het omkeren van afgoderij en zonde naar God, door Jezus Christus. Die ommekeer is een bekering naar God toe, dat in de eerste plaats een verandering van denken inhoudt en daarna een verandering van doen. Het is ook een kwestie van vertrouwen in Christus, wat een waarachtige toewijding inhoudt. Deze bekering is het antwoord dat het evangelie van ons verlangt.

De gevallen menselijke harten zijn gegrepen door zonde. Van nature is niemand van ons geneigd om het evangelie serieus te nemen en in vertrouwen naar God te gaan. Daardoor lijkt het dikwijls alsof evangelisatie een onmogelijke taak is en dat niemand uit zal ingaan op het goede nieuws. Maar, dank God, dat is niet zo! In werkelijkheid keren veel mensen zich naar God en wijden ze zich aan Hem toe. Hoe is dat mogelijk?

Het Nieuwe Testament beschrijft dit in termen van ‘zondaars die geroepen worden’. Dat wil zeggen dat hen niet alleen de boodschap van redding gebracht werd, maar dat ze dit nieuws door God omhelsd hebben als de waarheid en dat ze zich bekeerd hebben en Christus ontvangen hebben. Bekering is een handeling van een mens, maar tegelijkertijd een werk van God.

Bekering is een handeling van goddelijke soevereiniteit. Psychologisch gezien is het onderscheid en de beslissing aan ons, maar tegelijkertijd trekt God ons tot Hem op Zijn initiatief en door Zijn kracht. Als we terugkijken op onze bekering, dan laten zowel de Bijbel als onze harten zien dat we ons omgekeerd hebben omdat we omgekeerd werden. Op die manier zijn we op God gaan vertrouwen. Wij vertrouwen op God omdat Hij ons tot Hem trekt. De Heilige Geest speelt daarbij een belangrijke rol: Hij verlicht ons, overtuigd ons, zet de wedergeboorte in gang; bewerkt berouw en brengt de bekeerde ziel ertoe om te belijden: ‘Jezus is Heer’.

Bekeringen kunnen talloze vormen aannemen. Sommige zijn in stilte, andere zijn juist heel spectaculair. Soms is er een duidelijk aanwijsbaar moment waarop de waarheid van het evangelie beseft wordt, soms vraagt het een proces van jaren voordat iemand oprecht gaat geloven. Bij sommigen vindt het op zo’n jonge leeftijd plaats dat ze het zich later nauwelijks nog kunnen herinneren, terwijl anderen op hun sterfbed tot bekering komen.

In Zijn bekeringsbediening laat de Geest onze wegen samenkomen. Waar we ook vandaan komen en welke verschillen er ook tussen ons zijn – wat betreft ras, sociale achtergrond, seksualiteit, cultureel of religieus – we gaan uiteindelijk allemaal naar dezelfde plaats. We komen in dezelfde geloofs- en liefdesrelatie met de Heer Jezus Christus, onze redder en onze meester. Het succes van de Geest in het samenbrengen in diezelfde vreugdevolle en vredige hartsgesteldheid laat zien dat Zijn titel van ‘Heer van Genade’ terecht is.

De Geest die de bekering bewerkt
Het Nieuwe Testament interpreteert de bekering Christologisch en pneumatologisch, dat wil zeggen in termen van een nieuw leven in Christus  beginnen door de Heilige Geesr. Het toont bekering als een totaal nieuw begin dat met niets te vergelijken is. Het Nieuwe Testament zet bekering op één lijn met een nieuwe geboorte of een een nieuwe schepping. Het is het deelhebben aan Christus’ dood en opstanding. We leggen het oude leven af en doen het nieuwe aan. Dit zijn verbazingwekkende beelden met een krachtige inhoud.

a)    een nieuwe geboorte (Joh. 3:3-8) houdt een verandering in die zo radicaal en verstrekkend is dat de enige mogelijke vergelijking die met een geboorte is.
b)    Een nieuwe schepping (2 Kor. 5:1-7) betekent een verandering in houding die niet uit te leggen valt in de termen van hoe we voordien waren.
c)    Levend gemaakt uit de dood (Ef. 2:1-5) duidt op het einde van het doodse gebrek van reactie op God en het begin van een relatie met God die een werkelijk menselijk leven inhoudt.
d)    Deel hebben aan Christus’ dood en opstanding (Rom. 6:3-11), wat wil zeggen gekruisigd, begraven en opgewekt met Hem (Gal. 2:20; Col. 2:11-13, 20 & 3:1) duidt op een wonderbaarlijke verandering van onze motivatie in de kern van ons wezen, wat de Bijbel ons ‘hart’ noemt. De essentie van deze verandering is dat de karaktereigenschappen van de perfecte mens Jezus nu in ons geplant worden. We leren de zondige gewoonten die ons voordien beheersten te overwinnen. Onze morele natuur wordt vernieuwd en we merken dat we onze Heiland willen kennen, liefhebben, vertrouwen en vereren – meer dan wat dan ook in de wereld. Iedere keer dat we weer struikelen in zonde doet ons dat miserabel voelen op een manier als nooit tevoren.
e)    Het nieuwe in plaats stellen van het oude (Ef. 4:22-24, Col. 3:9-10) betekent dat we in ons nieuwe leven op Christus willen lijken.

Dit alles wordt werkelijkheid ‘in Christus’. Verenigd zijn met Hem, over alle grenzen van ruimte en tijd heen, is het objectieve feit dat de enorme verandering in ons teweeg brengt Als we dus over bekering spreken moet er een objectief feit en een subjectief resultaat van binnen zijn en beide zijn aspecten van dezelfde realiteit.

Bekering is dus het belangrijkste dat ooit met een mens kan gebeuren. God wordt onze focus, Christus onze heerlijkheid, de Geest ons leven en de hemel ons eeuwige thuis. En het is de Heilige Geest die zorgt voor deze eenheid, en die deze onderhoudt omdat Hij in ons woont, die zorgt dat ons leven vrucht zal dragen en die uiteindelijk de transformatie zal voleindigen door ons een nieuw lichaam te geven dat past bij ons vernieuwde hart. Het is voor de gelovigen om zich hierover te verwonderen, te aanbidden en onszelf te kennen als nieuwe schepsels in Christus. We moeten het ons dagelijks doel maken om, met de hulp van Geest, door ons leven te laten zien wat er gebeurd is. De echte bekering kan worden herkend aan de nieuwe levenskwaliteit die er uit voortkomt.

De middelen die de Geest gebruikt bij de bekering
De Heilige Geest is waarlijk ‘God de evangelist’: Hij leidt zondaars naar de bekering. Hij doet dit op verschillende manieren. De Westerse gewoonte van theologische abstractie doet ons geloven (zoals evangelische theologen vier eeuwen lang hebben gezegd) dat het gaat om de volgende middelen:
a)    het prediken en onderwijzen van het evangelie, samen met de zichtbare tekenen van de beide sacramenten en ook met tekenen en wonderen,
b)    het tonen van het evangelie door aanbidding, gemeenschap, heiligheid, liefde en goede werken, zowel door de kerk als de individuen,
c)    dit alles ondersteunen in gebed.

Die stelling is niet fout – in feite is ze helemaal waar – maar het zou ons bewustzijn kunnen vertroebelen van de realiteit dat zondaars die door genade gered zijn zelf de evangelisatiemiddelen moeten worden als ze preken, leren, getuigen, dienen en bidden. In die zin werken we samen met God. God heeft ons het geweldige privilege (en verantwoordelijkheid) gegeven om als evangelisten gebruikt te worden, want in de evangelisatie respecteert de Geest de menselijke natuur zoals God die heeft gemaakt. De Geest gebruikt een manier van communiceren die echt overtuigd simpelweg omdat die authentiek is.

De meest volle en krachtige openbaring van Gods genade werd gegeven door onze Heer Jezus Christus zelf. Hij is de vleesgeworden God. Om de genade van God zo goed mogelijk te openbaren, is het Woord vlees geworden. De evangeliën laten zien dat Zijn impact bijzonder krachtig was: niemand sprak zoals Hij, niemand gedroeg zich als Hem en niemand kon Hem negeren. Het meest complete en krachtigste bewijs dat de goede boodschap van redding door Christus waar is, is dat het zichtbaar is in het leven van de mensen, een leven dat duidelijk anders moet zijn dan dat van de niet-gelovigen rondom hen.

De Geest werkt door onze gedachten. Iedere oprechte beslissing om het nieuwe leven te ontvangen zal het resultaat zijn van een bewuste bekering, en een bewuste overtuiging kan alleen maar worden verwacht wanneer het nieuwe leven zichtbaar is. Anders zou alle geloofwaardigheid ontbreken, vergelijkbaar met een kale man die een haargroeimiddel verkoopt, of iemand die net een auto-ongeval heeft veroorzaakt je aanbiedt rijles te geven. De wereld heeft niet alleen het recht om het evangelie te horen, maar het ook te zien in het leven van wie de boodschap brengt. We hebben de plicht om de mensheid op beide manieren te dienen.

De norm van het Nieuwe Testament als het op evangelisatie aankomt, is altijd communicatie via personen. Zowel in prediking als in persoonlijk delen van het evangelie, maar in feite bij iedere evangeliserende activiteiten met de heiligheid van de brenger te zien zijn. De boodschapper van het levensveranderende evangelie is zelf al de helft van de boodschap. De meest overtuigende verkondiger, geleid door de Geest, is de persoon die oprecht spreekt over de eigen persoonlijke nood en over de eigen ervaring waarop die nood gelenigd is. Zijn persoonlijke verlangen is om de rijkdom van het nieuwe leven te delen met anderen.

De aanbidding en de dienst van een christelijke gemeenschap die de realiteit van het nieuwe leven uitdrukt kan een krachtig evangelisatiemiddel zijn. Geestvervulde aanbidding en dienstbaarheid kan door de kracht van de Geest op een verbazingwekkend effectieve manier leiden tot overtuiging en bekering. Daarbij moeten we erkennen dat mensen van het eigen land in hun eigen cultuur de beste mogelijkheden hebben om te evangeliseren. Effectiever dan wanneer mensen uit een andere cultuur de boodschap brengen.
Nationale evangelisatie is beter dan cross-culturele evangelisatie omdat
a)    mensen van ter plaatse hebben alle vrijheid om zich in hun land te bewegen, terwijl momenteel meer dan 80 procent van de wereldbevolking leeft in landen waar Westerse zendelingen geen gemeenten mogen stichten.
b)    Vooral in Azië, maar ook in andere delen van de wereld, leven er sterke antiwesterse vooroordelen.
c)    In Azië en Afrika kan zendingsgeld veel effectiever gebruikt worden wanneer mensen ter plaatse daarmee ondersteund worden in plaats van Westerse zendelingen.
d)    Als de verkondiging voornamelijk door Westerlingen gebeurt, wordt de mythe bevestigd dat het Christendom een Westerse godsdienst is, net zoals de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme godsdienst van het (Midden) Oosten zijn. Met andere woorden dat het Christendom als een etnisch in plaats van een universeel geloof wordt gezien.
e)    De inspanningen van Westerse zendelingen in het Oosten lijken gemakkelijk (en voelen vaak aan als – neokolonialisme en denominationeel imperialisme.

Maar de belangrijkste reden is dat het waarderen van een mens die niet ‘een van ons’ is, altijd moeilijker is dat het aanvaarden van iemand die wel van het eigen land is. Dat houdt ook in dat moeilijker is om crossculturele evangelisatie als overtuigend te beschouwen. Zo eenvoudig en verstrekkend is dat. Toch blijft in landen waar er geen kerken zijn crosscultureel zendingswerk de enige manier om te starten.

In delen van Azië, Afrika, India, China en Latijns Amerika waar er nu kerken zijn, ziet het er naar uit dat de Heilige Geest het zwaartepunt drastisch verlegd van evangelisatie en gemeentestichting door Westers crosscultureel pionierswerk naar meer nationale bewegingen. Dat is een geweldige stap voorwaarts in Gods wereldwijde strategie. Zijn patroon is altijd – en was dat vroeger ook – dat eenmaal een kerk gesticht is door crosscultureel zendingswerk – nationale evangelisten, die veel meer feeling hebben met een gehoor,  het werk moeten overnemen en onderhouden.

We moeten de Heilige Geest eren. Eren door hem de ruwe klei te laten bewerken en onze levens laten transformeren naar het voorbeeld van Christus in heilige liefde, zuiverheid en passie voor zowel heiligheid als zielen. Eer de Geest door te belijden dat bij het evangelisatiewerk alles van Hem afhankelijk is, en door ons toe te wijden aan evangelisatie alsof alles van ons afhangt – met het verlangen om het evangelie te brengen waar Hij ook ons leidt.

James I. Packer

De nu 92-jarige Packer functioneert momenteel nog altijd als hulppredikant van een gemeente in Vancouver. In 2008 verliet Packer met zijn gemeente de Anglikaanse Kerk van Canada en voegde zich bij de Anglicaanse kerk van Zuid-Amerika. De reden daarvoor was dat in het bisdom New Westminister, het bisdom waar de gemeente van Packer toe behoorde, het inzegenen van homorelaties formeel mogelijk is. Hier verzette Packer zich tegen. Bisschop Michael Ingham stuurde Packer daarop een brief dat hij in de Canadese kerk geen ambtswerk meer mag doen. Hij kreeg twee maanden de tijd te verklaren dat hij met de kerk breekt. De Anglicaanse kerk van Zuid-Amerika wijst homoseksuele relaties af.
 

Nieuwsbrief