slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

EEA-kantoor in Brussel 25 jaar

EEABrusselsOffice25 13Op 16 januari vierde de de Europese Evangelische Alliantie het 25-jarig jubileum van haar kantoor in Brussel. Dat gebeurde met een ronde tafel ontmoeting rond het thema van de integratie van moslims in Europa. Die conferentie werd gevolgd door een dankdienst in de Kapel voor Europa en een receptie, waar ook verschillende mensen aanwezig waren die in de loop van de tijd een rol hebben gespeeld in het Brussels kantoor.

Het idee om ook in Brussel aanwezig te zijn, ontstond in 1992 op een vergadering van de EEA. Hoewel de EU veel kleiner was dan nu – de naam ‘Europese Unie’ bestond zelfs nog niet, voorzagen een aantal Europese evangelische leiders dat de politieke samenwerking binnen Europa steeds sterker zou worden. In die periode was de evangelische aanwezigheid in de buurt van de Europese instellingen zo goed als onbestaande. De ‘evangelische stem’ was dus nauwelijks hoorbaar. De ideeën leidden tot de opening van een eigen kantoor in de Brusselse Europese wijk, al moet gezegd worden dat het in de eerste jaren eerder een delen was van de faciliteiten van de (weinige) andere evangelische organisaties.

 

In de loop van de jaren werd er ook verschillende keren gesproken over het sluiten van het kantoor – het was bepaald niet eenvoudig om de nodige fondsen te vinden om het werk in stand te houden – maar uiteindelijk besloot de EEA dat een evangelische aanwezigheid in de nabijheid van de EU te belangrijk was om stop te zetten.

Tijdens de dankdienst kwamen verschillende mensen aan het woord die hun herinneringen uit de afgelopen kwarteeuw deelden. Julia Doxat-Purser, die sterk betrokken was bij de opstart van het kantoor en nog altijd actief is in het werk voor de EEA, liet haar licht schijnen over een aantal vroegere medewerkers die mee vorm hebben gegeven aan het project. Ze was dankbaar voor de mensen die vastgehouden hebben aan de visie om een evangelische geluid in de Europese instellingen te laten horen. Bovenal wilde ze haar dankbaarheid aan God uitdrukken en ze herinnerde de aanwezigen er aan dat het een dienst was ter ere van God, niet van mensen.

Een van de slogans van de Europese Evangelische Alliantie is dat christenen ‘Goed Nieuws-mensen’ moeten zijn. Dat houdt in dat ze hoop verspreiden in een wereld die vaak geen hoop heeft. Hoop was ook de centrale gedachte van de toespraak van Thomas Schirrmacher, Associate Secretary General van de Wereld Evangelische Alliantie. Hij baseerde zijn woorden op de eerste verzen van Romeinen 12 (‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst’). Een heilig leven voor God: het is niet altijd eenvoudig; we kunnen dat niet uit eigen kracht, maar alleen dankzij Gods genade.

Christenen hebben het verlangen om hoop te brengen, maar de wereld keert zich vaak tegen hen. De vraag is: wat en waar is ‘de wereld’. Is het een geografisch gegeven, de ‘plaats buiten de kerk’? De wereld kan net zo goed in onze hoofden, in onze gedachten zitten. Als we de wereld willen veranderen, zullen we zelf moeten veranderen. Die verandering begint in onze gedachten en het is een trage omslag.

De tekst in Romeinen waarschuwt ook duidelijk tegen het ‘gelijkvormig worden aan de wereld’. Het argument wordt dikwijls gebruikt wanneer het gaat over de vraag of christenen zich met sociaal werk moeten bezig houden. Evangelische christenen wordt soms verweten dat ze zich niet met de problemen van de maatschappij bezighouden. De geschiedenis toont een ander beeld. Toen de eerste Evangelische Alliantie werd opgericht, in 1846, stond er een duidelijk doel voorop: de evangelische christenen hadden te strijden tegen het kwaad. En er was veel ‘kwaad’, denk bijvoorbeeld aan het feit dat slavernij in Groot-Brittannië nog heel gewoon was. Een van de mensen die betrokken was bij de slavenhandel, was John Newton. Hij leerde God kennen en schreef het bekende lied ‘Amazing Grace’, volgens Schirrmacher zo’n beetje het onofficiële ‘volkslied’ van de evangelische christenen. De evangelische christenen hielden zich dus bezig met sociaal werk. Toch zijn ze over het algemeen nog altijd bang om zich politiek te engageren, ook al zijn er uitzonderingen. Nochtans, wie iets veranderen wil in de samenleving, kan dat doorgaans niet zonder de politiek.

Christel Lamère Ngnambi sprak over de ervaringen die hij opdeed in de 10 jaar dat hij voor het Brusselse kantoor werkte. Een van de belangrijkste thema’s die toen ter sprake kwamen, was godsdienstvrijheid. De strijd tegen christenvervolging was natuurlijk al een strijdpunt lang voordat het Brusselse EEA-kantoor werd geopend. Het was vaak de kern van de evangelische betrokkenheid bij de wereld. Eerlijk gezegd: evangelische christenen spraken al over de vrijheid van godsdienst toen veel kerken die woorden nog niet eens konden spellen. Vaak hield men zich meer bezig met het beschermen van de eigen belangen en verdedigde men alleen de eigen groep en denominatie.
Godsdienstvrijheid is een complexe materie, en geen enkele groep kan op zichzelf veel bereiken. Evangelische christenen zochten daarvoor meestal samenwerking met andere christenen, vaak ook met andere godsdiensten. Een goed voorbeeld daarvan is EPRID, het ‘European Platform on Religious Intolerance en Discrimination’. Deze organisatie speelde een belangrijke rol bij het sensibiliseren van de Europese politici. De samenwerking binnen EPTID zorgde voor heel wat nieuwe contacten , en Christel benadrukte dat hij altijd zoveel mogelijk probeerde de relaties te voeden.

Streven naar heiliging is een proces dat een heel leven lang duurt. Ons denken moet meer en meer overeenkomen met het denken van Christus. Christenen moeten ook consequent zijn: men kan ook nooit een ‘halve christen’ zijn, bijvoorbeeld alleen in het dagelijkse leven, maar niet op het werk. Het christelijke leven beslaat alle terreinen van het leven en dat heeft dus ook te maken met maatschappelijke betrokkenheid.

Aan het einde van de dienst vroeg EEA Algemeen Secretaris Thomas Schirrmacher twee mensen naar voren om te danken voor het verleden en te bidden voor de toekomst. Gordon Showell Rogers, voormalig secretaris van de EEA, drukte zijn dank uit voor alle mensen van goede wil die werken voor de Europese instellingen en ook voor al de mensen die trouw het werk van het Brusselse kantoor steunen. Frank Hinkelmann, de huidige voorzitter van de Europese alliantie benadrukte dat iedereen die bij dit werk betrokken is, van God afhankelijk is. Hij bad om Gods leiding, wijsheid en zegen bij al het werk. Het is zijn hoop dat de bescherming van de mensenrechten hoog op de agenda van de EU blijft.

In de afgelopen jaren zijn veel mensen bij het Brusselse kantoor gekomen en zijn anderen ook weer overgestapt naar een andere bediening. Belangrijk is dat het werk doorgaat en dat er binnen de Europese instellingen een evangelisch geluid te horen is. Vorig jaar werd Arie de Pater verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het EEA-kantoor. In de volgende editie van InterCom kunt u met hem kennis maken.

Nieuwsbrief