slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

In naam van 20 miljoen

FotDePaterArie05In alle commotie rondom de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei is het feit dat er ook voor het Europees Parlement gestemd werd, grotendeels vergeten geworden. Natuurlijk, het aantal zetels dat door de afgevaardigden uit België mag worden ingenomen, is heel beperkt en voor de meesten geeft het politieke gebeuren van de Europese Unie een ‘ver van mijn bed’-gevoel. Ten onrechte als je bedenkt hoe sterk de invloed van de EU is op onze nationale wetgeving. De Europese Evangelische Alliantie volgt de ontwikkelingen in ‘Brussel’ op een aantal terreinen nauwgezet. Iets meer dan 25 jaar is er al een permanente vertegenwoordiging in ons land, the ‘Brussels Office’. Twee jaar geleden ging Arie de Pater daar aan de slag en inmiddels kent hij zijn weg goed in de Europese instellingen.

De Europese Unie was niet echt iets nieuws voor Arie toen hij voor de EEA begon te werken. Hij coördineerde al een hele tijd de politieke contacten van de Open Doors Internationaal, al gebeurde dat grotendeels vanuit Nederland. Zijn taak voor de organisatie, die zich inzet voor de verdrukte christenen wereldwijd, zit er inmiddels op, maar de band met de internationale politiek bleef. Ook het het onderwerp ‘godsdienstvrijheid’ staat nog hoog op zijn prioriteitenlijst. Tegenwoordig reist hij vrijwel iedere week vanuit zijn woonplaats Gouda naar het kantoor in Brussel, waar hij gemiddeld een dag of twee doorbrengt. De rest van de tijd kan het werk voor de EEA gewoon vanuit thuis gebeuren.

In zijn jonge jaren had Arie de Pater niet veel met politiek. Hij wilde veearts worden en ging naar de landbouwuniversiteit. In zijn studententijd kwam hij tot een echt, persoonlijk geloof, en daarmee werd de overtuiging die hij van thuis uit had meegekregen een levende realiteit. Een keerpunt werd zijn stage in Rusland. Hoewel het communisme daar onder de presidenten Gorbatsjov en Jeltsin begon te wankelen, was er nog zo goed als geen godsdienstvrijheid. Via een organisatie in Nederland kreeg hij het adres van een ‘ondergrondse kerk’ in de buurt van Moskou, en daar maakte hij kennis met persoonlijke getuigenissen over geloofsvervolging. De stage werd niet wat Arie er van verwachtte, maar zijn belangstelling voor verdrukte christenen was gewekt. Veearts werd hij niet, maar Arie kreeg wel verschillende baantjes die bij zijn interesses – geloof en vervolging – pasten: Bij Friedenstimme, Jubilee Campaign, Open Doors … Twee jaar geleden bood zich dan de kans aan om bij de EEA in Brussel te gaan werken.

Wat zijn de thema’s waarmee je je voor de EEA bezighoudt?
“Er zijn er drie: godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vluchtelingen. Die eerste twee zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verbonden. Wat de vluchtelingen betreft, zijn we in de eerste plaats op de kerken gericht: hoe kunnen we de kerk toerusten om op een goede manier opvang te bieden aan de mensen die komen. Tegelijk gaan er vragen naar de EU: hoe ga je met vluchtelingen om en hoe doe je recht aan de kwetsbare situatie waarin vluchtelingen zitten? We  zijn wel heel realistisch: we kunnen niet heel Afrika hier opvangen en ook niet heel Syrië. We zullen dus wel regels moeten opstellen. Maar hoe werk je een goed beleid uit?

Dat is niet zo simpel in een Unie waar heel verschillende meningen zijn …
De Pater: “En dat geldt niet alleen op politiek vlak, maar ook voor ons als EEA. Onder de bevolking leeft een zekere angst voor vluchtelingen en dat heeft consequenties voor de samenleving. Die angst wordt voor een deel aangejaagd door de politiek, maar het is een gegeven waar je als Europese Unie mee te maken hebt. En als kerken in Europa. Het ligt ook binnen sommige allianties heel gevoelig en het gesprek daarover voeren kan heel lastig zijn...”

Kan de evangelische wereld dan wel met één stem spreken? Probeer je de verschillen te verdoezelen?
“Ik denk dat je daarin eerlijk moet zijn: er is een bepaalde verdeeldheid. Wij proberen daar genuanceerd over mee te denken. Als ik praat over vluchtelingen, of ik geef ergens een reactie op, dan probeer ik wel die verschillende nuances door te laten klinken. Ik kab nooit het volledig sluiten van de grenzen aan de ene kant en het volledig inzetten op de integratie van vluchtelingen aan de andere kant in één standpunt helemaal samenbrengen. Kijk, we kunnen het binnen de EEA niet over alle finesses eens zijn, maar ik kan wel verschillende nuances door laten klinken en de vraag stellen:wat doe je hiermee? Op sommige plaatsen probeert men heel sterk het christelijk karakter van het land te beschermen en daarom wil men moslimvluchtelingen weren. Aan de andere kant kun je zeggen dat we als christenen de vluchtelingen juist met compassie moeten benaderen, en er de eventuele consequentie dat daardoor onze  cultuur kan veranderen, erbij moeten nemen. Je hebt dus het spanningsveld waar je als christen aan de ene kant de loyaliteit aan je land hebt en aan de andere kant de vraag: hoe past mijn geloof en mijn christen-zijn hierin?”

Nuance, werkt dat in de politiek?
“In het Parlement, in de vergaderzalen, werkt nuance niet. Daar wil men oneliners en een gemakkelijk verhaal. Als je teveel nuanceert, haakt men halverwege af. Maar in de totstandkoming van de meningen kun je wel degelijk met parlementariërs of hun medewerkers een gesprek voeren. Dan kunnen we ook de elementen die we vanuit de evangelische allianties en organisaties krijgen, meenemen. Die mensen nemen dat dan weer mee in hun beleid. Het draagt dus wel bij aan hoe zij in de discussie staan”.

Europa en de wereld ...
Op het vlak van godsdienstvrijheid gaat het vooral om de houding van Europa ten opzichte van landen die buiten de EU staan. In principe is er overal in ons werelddeel overal vrijheid van godsdienst, en dat soort zaken zijn bovendien een kwestie van de nationale regering. Loopt er toch iets fout, dan kan er informeel wel wat bijgestuurd worden, maar op zich spreekt het Parlement zich daat niet over uit. De EEA neemt in zulke gevallen wel haar verantwoordelijkheid, zoals dat een aantal maanden geleden in Bulgarije was, toen er een wetsvoorstel was dat de vrijheid van de kleinere godsdiensten ernstig in gevaar bracht (zie ook het artikel ‘Bulgaren halen opgelucht adem hieronder’). Echter, de aandacht van ‘Europa’ gaat naar de situatie in andere delen van de wereld. Daarom werkt het Brussels kantoor van de EEA vrij frequent met de European External Action Service, het Europees ‘Ministerie van Buitenlandse Zaken’. Een vijftal jaar geleden werden er een aantal richtlijnen opgesteld rond godsdienstvrijheid. Die werden doorgegeven aan de de Europese ambassades in de rest van de wereld. Dan ging het om vragen als: hoe ziet godsdienstvrijheid er uit en wat is een schending van die vrijheid? En natuurlijk ook: welke stappen moet je nemen wanneer in het land waar je gestationeerd bent de vrijheid van godsdienst geschonden wordt. Daarbij is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk. Het heeft geen zin dat de speciale afgezant van de EU een bepaald land op het ontbreken van godsdienstvrijheid wijst, terwijl een handelsmissie van de Europese Unie op datzelfde moment in datzelfde land economisch interessante contracten afsluit. Vroeger ging voor Europa het economische aspect doorgaans voor, tegenwoordig koppelt men daar de situatie op het vlak van mensenrechten aan.

Hoe belangrijk is de Europese Unie eigenlijk voor de EEA?
Arie De Pater: “Het christendom heeft altijd aandacht gehad voor de samenleving waarin ze leeft. Ergens hebben we die cultuuropdracht altijd gehad. Het hele concept van het zoeken naar het ‘welzijn van de stad’, voor je land, voor je omgeving, dat zit toch wel diep in het christendom verankerd. Daar geven we hier in Brussel een stem aan vanuit de overtuiging dat we als christen een boodschap hebben voor de samenleving. Het is een manier waarop we als christen handen en voeten kunnen geven aan het christen-zijn in deze maatschappij. Dat moet je natuurlijk ook op lokaal vlak doen, maar als je een uitgestoken hand krijgt om dat op Europees niveau te doen, dan moet je daar niet voor weg lopen”.

En hoe belangrijk is de EEA voor de Europese Unie? Heeft de EEA een uniek geluid in Europa?
“In ieder geval een unieke positie. Kijk, als ik mezelf voorstel en zeg dat ik namens de Europese Evangelische Alliantie spreek, dan vragen de mensen altijd: wat is dat? Wie zijn jullie? En dan zie je ze toch even opkijken als je zegt dat je namens ongeveer 20 miljoen Europeanen spreekt. Dat is toch iets heel anders dan wanneer je namens een NGO spreekt met enkele tienduizenden donateurs. Als je alleen maar namens een plaatselijke kerk spreekt, is het gewicht daarvan veel minder. Het feit dat we als kerkelijke organisatie zo diep verankerd zijn, dat geeft voor de Europese instellingen wel een meerwaarde aan jouw geluid ...”

Je zult de vraag wel vaker krijgen, maar is politiek toch eigenlijk niet iets werelds?
“Macht is iets werelds. En tegelijkertijd heb je ook als politicus een roeping om de samenleving te dienen. Zodra daar macht en geld bij komt kijken, liggen er allerlei gevaren op de loer. Je zal als politicus regelmatig in een spanningsveld terecht komen. Maar als EEA doen we niet aan politiek als zodanig. Ik zie het meer in de zin van een profetische stem. Wij hebben hier de ruimte om aan te geven wat wij belangrijk vinden voor de samenleving. We zeggen niet op welke partij je moet stemmen. We proberen de politiek te beïnvloeden zonder dat je daarmee echt onderdeel van het systeem of het politieke bedrijf wordt”.

Moeten evangelische christenen over alles iets te zeggen hebben?
“Je moet niks, maar ik denk wel dat we vanuit Bijbels perspectief over een heleboel dingen een mening mogen hebben – en die mag je wat mij betreft ook laten klinken. Maar het moet niet. Dat is ook een beetje de ziekte van deze tijd, dat we overal een mening over moeten hebben. Duw iemand een microfoon onder de neus en laat hem wat roepen … Er zijn dingen die zo gecompliceerd zijn dat ik er geen mening over. Maar ik denk dat we niet al te verlegen moeten zijn om als christen onze stem te laten horen op het moment dat je wél een mening of overtuiging hebt”.

Meer info over het Brusselse EEA-kantoor op de website van de Europese Evangelische Alliantie. Www.europeanea.org

Nieuwsbrief