slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat trekt evangelische jongeren aan in de katholieke kerk?

InterCom190713 JongeEvangelischenRoomsKatholiekenHoewel niets er op wijst dat evangelische christenen massaal (terug) naar de Rooms-Katholieke kerk zouden gaan, zien we binnen de kerken wel een toenemende belangstelling voor de Kerk van Rome. Vooral jongeren lijken zich ertoe aangetrokken te voelen. Leonardo De Chirico, voorganger van een evangelische kerk in Rome, besteedde in Evangelical Focus aandacht aan dit verschijnsel, waarvan hij vindt dat het meer onderzoek verdient. Hij stelt zich de vraag waarom evangelische jongeren gefascineerd geraken door het katholicisme.

Evangelische kerken hebben een vreemde relatie met de geschiedenis. Enerzijds verzetten ze zich tegen tradities en hebben ze weinig op met historische continuïteit. Ze hebben maar weinig interesse voor de kerken waaruit ze oorspronkelijk voortkomen. Anderzijds zien we tegenwoordig een romantische belangstelling voor traditie, waardoor sommige overtuigingen en praktijken zonder enige kritiek omhelsd worden. Wat er momenteel op het spel staat is de historische aard van het evangelikalisme als zodanig. In zijn nieuwe boek ‘In Search of Ancient Roots: The Christian Past and the Evangelical Identity Crisis’ (Op zoek naar de oude wortels: het christelijk verleden en de evangelische identiteitscrisis) worstelt auteur Kenneth Stewart met de huidige discussie over wat de evangelische kerken te maken hebben met de geschiedenis.

 

Als historicus en theoloog helpt hij de lezer om te gaan met de dubbelzinnige houding die doorheen de kerkgeschiedenis zichtbaar is. Hij weerlegt de opvatting dat Protestants-Evangelische christenen geen enkel historisch besef (mogen) hebben. Stewart is van mening dat evangelische christenen geworteld kunnen zijn in de geschiedenis zondar dat dit betekent dat ze terug zouden moeten keren naar de Rooms-Katholieke kerk. Protestantse en evangelische christenen zijn gefundeerd op de Bijbel, maar ze zijn ook geworteld in de historische stroom van het christendom. Toch voelen bepaalde evangelische christenen zich (opnieuw) aangetrokken tot de katholieke kerk, en in het laatste hoofdstuk van zijn boek on derzoekt Stewart wat daar de reden voor is. De tendens is in de laatste decennia vooral merkbaar bij jonge intellectuelen, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Tegelijk is er een nog grotere stroom van katholieken die evangelisch christen worden, om het plaatje volledig te maken.

Er zijn een aantal redenen die het fenomeen kunnen verklaren. Voor sommigen is het gewoon een terugkeer naar de kerk waarin ze zijn grootgebracht. Dan gaat het over mensen die in een Rooms-Katholiek gezin zijn geboren, op een bepaald teleurgesteld zijn geraakt in die kerk, maar op een later moment in hun  leven zich terug aangetrokken voelden tot de oorspronkelijke kerk. Anderen gingen op zoek naar de ‘historische kerk’ omdat ze geconfronteerd werden met sektarische praktijken in een aantal evangelische kerken. Ze raakten vaak in een naïeve isolatie en gingen dan op zoek naar de ‘moederkerk’ of ook de ‘universele kerk’. Nog een andere mogelijkheid is het verlangen naar de liturgische en doctrinaire stabiliteit, die de Rooms-Katholieke kerk biedt. Immers, in sommige evangelische kerken is er een opeenvolging van nieuwe trends en loopt men voortdurend achter nieuwe vormen van expressie aan. Daarmee verliezen de kerken ieder gevoel voor traditie. Tenslotte zijn er mensen die de katholieke intellectuele en traditionele benaderingswijze appreciëren en zich distantiëren van een zekere oppervlakkigheid onder evangelische christenen.

De redenen die Stewart aandraagt, stemmen tot nadenken. Dikwijls speelt het gebrek aan het historische besef van identiteit een rol. Die zwakheid maakt de Rooms-Katholieke kerk interessant voor teleurgestelde evangelische christenen. Ze idealiseren de kerk van Rome en negeren de complexe, vaak tegenstrijdige realiteit. Aan het einde van het hoofdstuk stelt de auteur voor om het evangelische bewustzijn te versterken door te laten zien dat het over een beweging gaat die geworteld is in de Bijbel, een fundament waarop verder wordt gebouwd in de geschiedenis van de kerk. Uiteraard heeft het modernisme in belangrijke mate vorm gegeven aan het huidige evangelikalisme, maar de leerstellingen en de geestelijke benadering worden voortdurend gekenmerkt door een terugkeer naar de oorspronkelijke kerk uit het Nieuwe Testament. Het benadrukken dat de evangelische stroming integraal deel uitmaakt van de historische kerk, kan zorgen voor een ‘tegengif’ voor de aantrekkingskracht van Rome. De fascinatie voor de Rooms-Katholieke kerk is vaak gebaseerd op een idealisering van het katholicisme die geen rekening houdt met de realiteit. De huidige discussie rond de evangelische identiteitscrisis kan zijn voordeel doen met het boek van Stewart.

(bron: Evangelical Focus)

Nieuwsbrief