slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

3:28 – vrouwen in de Ierse kerk

InterCom200124 VrouwenIerseKerkNieuwsgierig naar de huidige stand van zaken, heeft het Ierse magazine ‘VOX’ een onderzoek gedaan naar de positie van de vrouw in de Ierse kerken. Dat leidde tot een uitgebreid rapport over de ervaringen van vrouwen in een christelijke omgeving, de houding van christenmannen ten opzichte van vrouwen en de verschillende theologische standpunten over het thema. De studie kreeg de titel 3:28 mee – naar het vers in de Galatenbrief: ‘Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, dat men slaaf is of vrije, dat men mans is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus’.

Ierland heeft niet direct de naam vrouwvriendelijk te zijn. Verschillende schandalen, vooral binnen de Rooms-Katholieke kerk, hebben daar aan bijgedragen. Ook recente maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de wettelijke regeling rond abortus, hebben sterk bijgedragen tot het situatie zoals die nu is.

 

Het onderzoek focuste op heel wat concrete vragen, zoals: wat is de ervaring van vrouwen binnen de kerken en de christelijke organisaties, welke standpunt leven er in de kerken rond de rol van de vrouw en waarom zijn de meningen zo verdeeld? Tegelijk probeerde men uit te vinden in hoeverre seksueel misbruik van vrouwen voorkomt in de diverse denominaties. Het onderzoek werd online gevoerd met de bedoeling zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te verzamelen, door meerkeuzevragen evenals open vragen. Dat leverde antwoorden van 800 mensen op (twee derde vrouwen, een derde mannen, in de leeftijd vanaf 18 jaar, maar voornamelijk 30 jaar en ouder), uit alle delen van Ierland en vanuit de belangrijkste kerkelijke stromingen. Het resultaat was een breed inzicht in de materie, maar soms zorgde het onderzoek voor meer vragen dan antwoorden. Zo werd duidelijk dat op terreinen als emotioneel en geestelijk misbruik nog heel wat bijkomend onderzoek nodig is. Uiteraard is een onderzoek nooit 100 procent representatief, maar er werden toch duidelijke pogingen gedaan om zo breed mogelijk te werken. In een aantal gevallen waren de uitkomsten overeenkomstig de verwachtingen, maar soms bleken resultaten ook schokkend. Ruth Garvey-Williams, hoofdredacteur  van VOX magazine stelde: “Velen waren geschokt, verbaasd en soms heel bezorgd of de bevindingen. Sommigen hebben heel negatief gereageerd op wat ze ervoeren als een aanval op sterk gekoesterde overtuigingen; Voor velen heeft het rapport vragen naar boven gebracht over hoe we veilige plaatsen kunnen creëren voor verder betrokkenheid bij deze zaken. Mijn vrees is dat dit rapport stof gaat liggen verzamelen op boekenplanken en in dozen, maar mijn hoop is dat dit verslag het begin mag zijn van uitgebreide gesprekken over hoe kerken een toevlucht kunnen zijn voor zowel mannen als vrouwen, een plaats waar mensen tot bloei kunnen komen.”

Hoewel Ierland een overwegend Rooms-Katholiek land is, kwam slechts een kleine 6 procent van de reacties vanuit die denominatie. Wel beschouwt bijna 90 procent van de respondenten zich als christen, meestal van evangelische kerken, gevolgd door de Ierse Anglicaanse kerk en de pinksterkerken. Het zijn over het algemeen kerken waar de meerderheid van de vrouwen zich gewaardeerd worden (73 procent) en ze tevreden zijn over de bijdrage die ze kunnen leveren aan het gemeenteleven (60 procent). Aan de andere kant blijkt seksisme een probleem: 60 procent van de deelnemers geeft aan daarover opmerkingen of vervelende grappen gehoord te hebben, en voor 20 procent is dat iets wat regelmatig voorkomt. Hoewel niemand aangeeft dat dergelijke dingen aanvaardbaar zijn binnen de kerk, blijken ze al te vaak deel uit te maken van het gemeenteleven. Veel kerken leggen voorts de nadruk op de gelijkwaardigheid van man en vrouw, maar het overgrote deel van het leiderschap is nog altijd mannelijk. Alleen in het kinderwerk is er een overwicht zichtbaar van vrouwen. Hoewel veel vrouwen de gelijkwaardigheid belangrijk vinden, is er een stevige argwaan ten opzichte van feminisme. Seksueel misbruik komt in iedere denominatie voor en 9 procent van de vrouwen heeft daarmee te maken gehad in hun kerk of organisatie. Alarmerend is dat 1 op 3 respondenten slachtoffer of getuige is geweest van huiselijk geweld en dat ongeveer de helft van de deelnemers emotioneel en geestelijk misbruik of pestgedrag heeft meegemaakt binnen kerken en bedieningen. Toch wordt er zelden gepreekt over wat de Bijbel daarover te zeggen heeft …

Theologie
Wat de rol van de vrouw in de kerk, zijn er theologisch gezien twee grote zienswijzen: complementair en egalitair. Het eerste standpunt gaat er vanuit dat mannen en vrouwen verschillende maar aanvullende rollen in het kerkelijk leven hebben en dat vrouwen geen autoriteit mogen hebben over mannen. Het tweede benadrukt de gelijkwaardigheid van man en vrouw binnen de kerk en stelt dat alle functies voor beide geslachten openstaan. Deze laatste benaderingswijze is goed voor drie vierde van de antwoorden. Uiteraard wordt het percentage beïnvloed door het feit dat er slechts weinig katholieken deelnamen aan het onderzoek. In geen enkele denominatie komt het percentage dat meent dat mannen en vrouwen allebei eender welke functie op kunnen nemen onder de 55 procent. In realiteit is de situatie lang niet altijd zo: preken en leiding geven is doorgaans in de eerste plaats een zaak van mannen. Toch geeft 74% van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek aan dat hun talenten, opleiding en ervaring gewaardeerd wordt, terwijl 60% aangeeft dat ze tevreden zijn met de bijdrage die ze aan het gemeenteleven kunnen leveren. Dit cijfer kan beïnvloed zijn door het feit dat de meeste deelnemende vrouwen gehuwd zijn en ouder zijn dan 30 – vrouwen van de oudere generatie hebben er over het algemeen minder moeite mee dat ze niet aan alle facetten van het gemeenteleven een bijdrage kunnen leveren.

Gelijkwaardig maar verschillend
Aan christelijke mannen werd gevraagd of ze het eens waren met de stelling dat hun kerk alles in het werk stelde om vrouwen aan te moedigen om te zijn zoals ze door de Bijbel bedoeld zijn. Drie vierde van de mannen vonden dat dit inderdaad zo was. Betekent dit dat de meeste mannen van mening zijn dat vrouwen voornamelijk geschapen zijn om een dienende en verzorgende rol te vervullen? Schijnbaar in tegenstelling zijn de antwoorden op vragen of vrouwen meer leidinggevende posities zouden moeten krijgen (72 procent). Ook is er 71 procent van de mannelijke respondenten die aangeeft het niet eens is met de stelling dat het streven naar meer gelijkwaardigheid van man en vrouw onbijbels zou zijn. Wel geeft 30 procent van de mannen dat ze zich ongemakkelijk zouden voelen onder de autoriteit van een vrouw.

Er waren verschillende commentaren vanuit ‘complementaire hoek’ die samengevat kunnen worden onder de noemer ‘gelijkwaardig maar verschillend’, uitgaande van de veronderstelling dat de Bijbel duidelijk genoeg is over de specifieke rol van man en vrouw. Tegelijk was er ook een tastbare frustratie rond het onderwerp. Er werd ook nogal eens gewezen op de invloed van de seculiere maatschappij. De kerk zou de richtlijnen van de Bijbel moeten volgen en niet die van de samenleving. Positieve discriminatie werd over het algemeen niet op prijs gesteld: mensen zouden een taak moeten krijgen die bij hun capaciteiten past, en niet gebaseerd moeten zijn op geslacht.

Geweld en misbruik
Op de vraag of geweld tegen vrouwen te vaak als gewoon beschouwd wordt, antwoordde de meerderheid van de christelijke vrouwen (6° procent) ja, terwijl een gelijkaardig percentage van de mannen van mening is dat dit niet het geval is. Verschil van mening was er ook over de vraag of de manier waarop vrouwen zich kleden van invloed kan zijn  op seksueel misbruik: 58 procent van de vrouwen en 72 procent van de vrouwen is het daar mee eens. Bij de commentaren werden zaken als ‘uitnodigend gedrag’ en ‘mannen zijn nu eenmaal visueel ingesteld’ gegeven. Op de vraag of films als ‘50 tinten grijs’ de positie van meisjes en vrouwen konden versterken, was het antwoord in 95 procent van de gevallen ‘nee’.
Over het algemeen werden gebed, een verandering en cultuur en een correcte theologie genoemd als belangrijke elementen bij het bestrijden van seksueel misbruik. Daarbij werd nadruk gelegd op juist onderwijs op dit vlak, de noodzaak van het creëren van veilige plaatsen om moeilijke onderwerpen te bespreken, een degelijke pastorale begeleiding en meer openheid rond het onderwerp. Kerkleiders zouden goed moeten weten hoe ze met gevallen van misbruik om moeten gaan.

Ook al worden herhaaldelijk gevoelige materies in dit rapport besproken, de algemene tendens ervan is zeker niet negatief. Ondanks het feit dat de kerk – en zeker de leiding ervan – in  veel gevallen een mannenzaak is, worden vrouwen op de meeste plaatsen gewaardeerd en spelen ze een belangrijke rol in het gemeenteleven. En ook al is er op dat vlak nog wel wat werk te verrichten, toch wordt de situatie over het algemeen als positief ervaren. Zolang er verder wordt gewerkt aan de minpunten, zal er de nodige vooruitgang worden gemaakt. Het rapport van VOX-Magazine maakt de werkpunten ook duidelijk. Natuurlijk, het onderzoek beperkt zich tot de situatie in Ierland, maar ook in andere landen kunnen er lessen uit getrokken worden – door zowel mannen als vrouwen.

(bronnen: Ierse Evangelische Alliantie, VOX)

Nieuwsbrief