slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het geestelijk probleem van antisemitisme

InterCom200919 HetGeestelijkProbleemVanAntisemitismeHoewel het Christendom uit het Jodendom en beide godsdiensten het grootste deel van de Bijbel gemeenschappelijk hebben, heeft de relatie tussen de twee vrijwel altijd moeilijk gelegen. Antisemitisme – Jodenhaat – heeft gedurende de afgelopen twee millennia in veel landen de kop opgestoken, met als onvoorstelbaar dieptepunt de wandaden van het nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog – nu 75 jaar geleden. Er zijn veel redenen om te veronderstellen dat de gruwelijke moord op 6 miljoen Joden voor eens en voor altijd de ogen geopend zou hebben, maar regelmatig het tegenovergestelde zichtbaar. Keer op keer zijn er brandhaarden van antisemitisme, ook in Europa. In een artikel in de Lausanne Analysis, getiteld ‘Het geestelijk probleem van antisemitisme’, geven de auteurs – Dan Sered en Simon Stout aan waarom christenen zich zouden moeten uitspreken ten behoeve van de Joden. Zelf behoren de beide auteurs tot de groep Joden die in Jezus geloven en ze willen niet dat de haatmisdrijven die tegen hun volksgenoten worden gepleegd, verzwegen worden. Een samenvatting van hun tekst ...

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, met de Holocaust nog vers in het geheugen, waren aanslagen tegen Joden zo goed als onbestaande. Intussen is de situatie veranderd. De opkomst van nationalistische ideologieën evenals de  verdelende politici retoriek die de media 24 uur per dag voedt, heeft er voor gezorgd dat het monster terug ontwaakt is. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet alleen een probleem voor de Joden is – het gaat in de eerste plaats om een geestelijke zaak. “Als christenen mogen we de rol van Gods volk in Zijn perfecte heilsplan niet vergeten en moeten we ons inzetten voor de bescherming van Gods volk.”

Harde cijfers
De recente toename is zeker geen kwestie van perceptie of een sterke overdrijving van de media. De cijfers zijn duidelijk: in 2014 waren er in de Verenigde Staten van Amerika 609 incidenten, in 2017 waren dat er 938. Het jaar daarop waren het er al 1879. Daaronder ook de meest dodelijke aanslagen op Joden in de geschiedenis van de VS. Dezelfde trend is zichtbaar in Euopa. Ioannis Dimitrakopoulos, wetenschappelijk adviseur van het Agentschap voor Fundamentele Rechten verklaarde: “Het soort antisemitisme dat deze landen doordrenkt geeft de Joden het gevoel dat ze niet als Joden kunnen leven in hun eigen land”. Volgens een Europees onderzoek vreest 40 procent van hen dagelijks om aangevallen te worden. De Holocaust is nog maar 75 jaar geleden en nu zijn er al weer opnieuw Joden die hun afkomst verborgen houden. Een ander onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 miljard mensen op deze wereld antisemitische gevoelens heeft, ook al heeft 70 procent nog nooit een Jood ontmoet. Hoe dat komt? “Antisemitisme is een geestelijk verhaal met een lange geschiedenis”, aldus de auteurs van het artikel.

Wortels
Vanaf het moment dat het christendom de godsdienst van het Romeinse rijk werd, valt het moeilijk om de geschiedenis van de kerk los te zien van de geschiedenis van het antisemitisme. Veel kerkvaders groeiden op in een maatschappij die de Joodse bevolking nauwelijks tolereerde. Augustinus verklaarde ooit: “Vestrooi ze en neem hun kracht weg. Breng ze ten val, o Heer”. De kerkhervormer Maarten Luther ging nog verder in zijn  uitspraken: “In de eerste plaats: steek hun synagogen in brand (…) in de tweede plaats adviseer ik dat hun huizen vernietigd worden”. Het valt moeilijk te begrijpen hoe krachtige mannen van God zo’n vijandige houding ten opzichte van het Joodse volk innemen, gebaseerd op de weigering omp Jezus als de Messias te aanvaarden.

Helaas heeft de grote invloed van deze theologen het antisemitisme versterkt, met als gevolg dat de Joden door de inquisitie verdreven werden, en later meedogenloos vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog – vaak ‘in de naam van Jezus’. James Carroll schrijft in zijn boek over de kerkgeschiedenis dat het christendom blijkbaar gebaseerd was op de negatieve voorstelling van de Joden, om er zo zelf positiever uit te komen. En zo werden Joden ervan beschuldigd dat ze christelijke kinderen vermoordden om zo bloed te hebben op het Pesach-feest. De roep dat de Joden Christus vermoord hebben, klinkt tot op vandaag.

In het Johannesevangelie zien we duidelijk dat Jezus Zijn leven heeft afgelegd voor alle zonden van de mensen, of ze nu Jood of heiden zijn. Antisemitisme is een tactiek van de boze om het Joodse volk te vernietigen. We zien dat bij de Farao in het boek Exodus, en bij de Perzische koning in de tijd van Esther. We zien ook dat de barrière tussen christenen en Joden ervoor zorgt dat deze laatste het moeilijk vinden om Jezus als de Messias te zien. Hoe kunnen ze ooit de liefdevolle genade van Christus zien, wanneer ze voortdurend haat vanwege de christenen ervaren?

Hoe moet de kerk reageren?
Als lichaam van Christus moet we niet alleen de fouten van vroeger erkennen, maar ook bereid zijn om het antisemitisme te bestrijden. Het eerste wat we daarvoor moeten doen is bidden, zoals het in Psalm 122 staat: Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor de bescherming van het Joodse volk, vooral hen die wonen in streken waar ze intens vervolgd worden. Bid voor de redding van het Joodse volk, zoals beloofd wordt in Zacharia 12:10: ‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind, en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene’.

Het volgende wat we kunnen doen is helpen. Dat kunnen we doen door onze bezorgdheid met anderen te delen. En als we zelf direct antisemitisme zien, kunnen we helpen waar nodig, inclusief het rapporteren van wat we zien. Immers, de meeste incidenten worden nooit aangegeven zodat ze niet in de statistieken terecht komen. We kunnen ook behulpzaam door bruggen te bouwen tussen de kerken en de plaatselijke Joodse gemeenschap. In het najaar van 2018 organiseerde de Franse evangelische alliantie in Parijs een colloquium rond antisemitisme. Daar waren ook heel wat Joodse leiders aanwezig, inclusief de Israëlische ambassadeur in Frankrijk. De boodschap aan de Joodse gemeenschap was dat de evangelische christenen niet zouden zwijgen over het toenemende antisemitisme. De christenen hadden er ook de mogelijkheid om hun liefde voor de Joden – als gevolg van hun geloof in Jezus – te tonen. Dat leidde tot hun verzoening tussen de leiders van de verschillende gemeenschappen, maar bracht ook een aantal interessante gesprekken over het evangelie op gang. Ook al zijn de evangelischen in Frankrijk maar een kleine minderheid, ze kunnen een groot verschil maken.

Verkondiging …
Een belangrijk discussiepunt is de vraag of christenen onder Joden moeten evangeliseren. Sommigen zin daar grote voorstander van, anderen vinden dat een belediging ten opzicht van de Joodse gelovigen. De schrijvers van het artikel hebben daar een uitgesproken mening over: “Misschien is het belangrijkste wat we als gelovigen kunnen doen, is vasthouden aan wat er staat in Romeinen 1:16 en ons niet voor het evangelie te schamen, maar het te delen met onze Joodse naaste. Gezien de geschiedenis van de kerk, werd het bijna als antisemitisme gezien om het goede nieuws te delen met de Joden. Echter, het tegendeel is waar: het zo wel eens antisemitisch kunnen zijn om de Joden niets te vertellen over hun Messias en ze zo de mogelijkheid ontnemen om Hem te ontmoeten. Wanneer we een relatie opbouwen met de Joodse gemeenschap, mag dat niet betekenen dat we de Zendingsopdracht moeten vergeten. We moeten ons geloof niet opdringen aan anderen, maar we mogen onze overtuiging ook niet wegsteken.

Liefde voor het Joodse volk betekent twee dingen: je uitspreken tegen antisemitisme en het evangelie met hen delen. De vraag kan daarbij gesteld worden: Hoe kan iemand die totaal tegen het evangelie is, Gods genade ontvangen door het geloof in Jezus? Om het simpel te zeggen: door de kracht die ook sterk genoeg was om Jezus uit de dood te doen opstaan. Vergeet niet dat er talloze overlevenden van de Holocaust tot geloof zijn gekomen ondanks alles wat ze gezien hebben. Ruth Gottlieb, een overlevende van Auschwitz, heeft eens gezegd: “Sinds ik Yeshua (Jezus) heb leren kennen, heb ik vrede in mijn hart omdat ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik op een dag met mijn Messias in de hemel zal zijn”. Dat is een bewijs van de kracht van het evangelie, dat hoop brengt in plaats van wanhoop, vergeving in plaats van bitterheid en liefde in plaats van haat ...

(bron: Lausanne Gobal Analysis).

Nieuwsbrief