slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Heeft de Europese Unie nog toekomst?

EuropeesParlement09aNiet alleen de Britten stellen zich vragen bij het nut van de Europese Unie. Natuurlijk, de meeste landen overwegen geen drastische maatregelen zoals de Brexit, maar regelmatig zijn er kritische geluiden te horen uit verschillende hoeken van de EU. De Europese Evangelische Alliantie stelt de vraag wat er overgebleven is van de droom van de stichters van de Europese Gemeenschap. Gaat het nog altijd om een idee dat in de grond van de zaak christelijk is – en moet dat zelfs wel het geval zijn?

De Europese Unie is een vrijwillige samenwerking van 27 lidstaten op het Europese continent: niemand is verplicht er deel van uit te maken, en wie de Unie wil verlaten, kan dat. De Brexit heeft dat duidelijk gemaakt. Zowel lid worden als opstappen is een langdurige en complexe procedure, maar de mogelijkheid is er.


Voor veel Europese burgers is de Europese Commissie en het Parlement iets wat ver van hun bed ligt. Wie kent uiteindelijk de EU-commissarissen of de mandatarissen in het Europese halfrond? Wellicht ten onrechte, want de invloed van de Unie in het dagelijks leven is aanzienlijk. Toch beseffen we dat alleen wanneer er een beslissing genomen wordt die we als negatief ervaren. Nationale politici hebben de neiging om die tendens te versterken door de positieve besluiten aan hun eigen inzet te danken, en de negatieve aan ‘Brussel’.

Economische belangen
Samenwerking op economisch vlak is altijd al een centraal element geweest binnen de EU, maar de stichters hadden hogere doelen voor ogen. Zij hoopten op een ‘gemeenschap van volken in vrijheid, gelijkheid, solidariteit en vrede, diep geworteld in de Christelijke basiswaarden’. In hun optiek zou de Unie meer moeten zijn dan een eenheidsmarkt en het succes van het project mocht niet alleen in financiële resultaten te zien zijn. De Europese Unie was als een gemeenschap van waarden bedoeld. Zo beschouwden Robert Schuman en verschillende andere initiatiefnemers het, maar tegenwoordig is er geen sprake meer van die christelijke basiswaarden. Men heeft het nu over de ‘Europese waarden’.  Ook al is de EU gebouwd op de schouders van generaties christenen, en ook al zijn er zeker nog sporen van die erfenis te vinden, toch zijn ‘christelijke waarden’ en ‘Europese waarden’ niet hetzelfde. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de discussies rond het begin en het einde van het leven, over seksuele en reproductieve rechten en over de definitie van huwelijk en gezin. Ook al zijn dergelijke thema’s in de eerste plaats een kwestie van de lidstaten zelf, toch is er een duidelijke druk waarneembaar. Sommige standpunten staan in schril contrast met wat traditioneel als de christelijke waarden wordt beschouwd. Christenen voelen zich vaak vervreemd van het Europese project en vragen zich af of ze wel deel willen uitmaken van een ‘goddeloze unie’. Dat zijn gerechtvaardigde vragen, waarmee geworsteld wordt. Tegelijk is het goed om voor ogen te houden dat dit niet een exclusief probleem van de Europese Unie is: veel lidstaten kennen het probleem ook in eigen land.

Haatberichten
De beschreven ontwikkelingen roepen ook de bezorgdheid van de EEA op. Dat heeft dan betrekking op recente initiatieven zoals het voorstel om ‘hate speech’ toe te voegen aan de lijst van Europese misdrijven. Dat zou de EU de bevoegdheid geven om straffen hiervoor te bepalen. De vraag daarbij is wat er allemaal onder ‘haatberichten’ wordt verstaan. Wordt het louter afkeuren van bepaalde gedragingen een misdaad wanneer de geviseerden die opinie niet graag horen? De EEA wil duidelijk maken dat ze in geen enkel geval haatberichten goedkeurt, maar er is een zekere ongerustheid: “Tot nu toe is er geen duidelijke definitie van hate-speech. Onze bezorgdheid is dat een verbod op deze praktijk tegelijk een inperking van het recht op vrije meningsuiting inhoudt. We hebben onze bedenkingen hierover al aan de Europese Commissie overgemaakt en volgen dit dossier van dichtbij op.”

Op een aantal vlakken verricht de EU volgens de Europese Alliantie heel nuttig werk en daarvoor wil men graag met de instellingen samenwerken. Als voorbeeld noemt de EEA de discussie over Artificiële Intelligentie (AI). “Alleen door samen te werken, kunnen de EU-lidstaten richtlijnen en beperkingen opstellen op de ontwikkeling en de toepassing van AI. Als EEA pleiten we er samen met christelijke experts voor dat de implementatie van Artificiële Intelligentie recht doet aan de Bijbelse benadering van de mensheid: geschapen naar Gods beeld en in relatie tot elkaar.”

Actieve betrokkenheid
De Europese Evangelische Alliantie erkent dat het gemakkelijk is om vanop de zijlijn kritiek te leveren. Daarbij komt het feit dat de EU ten gronde het resultaat is van de gecombineerde inbreng van elk van de 27 lidstaten. Europese wetgeving vereist de inbreng van iedere nationale regering afzonderlijk en van de verkozen Europarlementsleden. In plaats van naar anderen te wijzen, is et goed om naar de eigen inbreng te kijken. Niemand zal willen beweren dat de EU een perfecte democratie is – er bestaat nog behoorlijk wat ruimte voor verbetering. ‘We willen geen passieve omstaanders zijn? We hebben de taak om te stemmen voor nationale en Europese parlementen. Welke mensen sturen we daar naartoe. En volgen we op hoe ze onze belangen verdedigen?” Het Parlement van de EU weerspiegelt de verschillende samenlevingsmodellen in Europa, net zoals de nationale parlementen dat doen in de respectieve lidstaten. Als we vaststellen dat onze maatschappij steeds diverser wordt, is dat niet louter te wijten aan buitenlandse invloeden. We moeten dus voor een deel ook naar onszelf kijken: “Welke rol hebben we als kerken en christenen gespeeld in de transformatie van onze maatschappij. Zijn we mensen geweest die het Goede Nieuws gebracht hebben en een voorbeeld hebben getoond van de christelijke principes? Zijn we het ‘zout der aarde’ geweest, zoals Christus van ons vraagt?”

De EEA geeft toe dat er heel wat op te merken valt op het functioneren van de EU, net zoals er kritiek mogelijk is op de werking van de nationale regeringen. “Maar als we willen dat dat verandert, dan moeten we bij onszelf beginnen. Het veranderen van de Europese Unie start in onze eigen omgeving. Het begint met een missie, en het begint bij ons,” aldus de EEA.

(bron: EEA, Schuman Center)

Nieuwsbrief