slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De verhuizing van het christendom

InterCom211105 LausanneStandVanHetChristendomAfrika is het continent met de meesten christenen

Nieuws over het christendom is in de media vaak niet erg positief. Verhalen over wantoestanden en kerkverlating domineren de verslaggeving. De statistieken bieden ook niet veel reden tot optimisme: in Amerika is er sprake van een voortgaande terugloop van het aantal christenen en West Europa wordt algemeen als ‘post-christelijk’ beschouwd. Zijn de berichten fout of is het christendom effectief op zijn retour? De derde editie van de World Christian Encyclopedie gaat – onder redactie van Gina Zurlo en Todd Johnson – dieper in op de vraag en het antwoord is in feite: het ligt er maar aan waar je kijkt. In de ‘Lausanne Global Analysis’ verscheen een uitgebreid artikel dat uitleg geeft bij de huidige ontwikkelingen. Hieronder een samenvatting.

De World Christian Encyclopedia geeft een overzicht van het wereldwijde christendom. Het globale aspect zit in het feit dat je christenen vindt in ieder land en onder alle volken, maar ook dat het geloof gecontextualiseerd is in de meeste culturen en betrokken is op de hele mensheid. Sinds 2018 is Afrika het continent met de meeste christenen. Daarvoor was Latijns-Amerika het ‘meest christelijke werelddeel’, en daarvoor (tot 2014) Europa. De verschuiving van het christendom van het Noordelijk naar het Zuidelijk halfrond brengt heel wat consequenties met zich mee, zeker voor Afrika. Komen de belangrijkste theologische geschiften voortaan uit Afrika? Wordt de geschiedenis van het christendom voortaan daar geschreven? Vinden we vanaf nu de belangrijkste christelijke centra in Afrika?

Cijfers
De World Christian Encyclopedia doet de meest uitgebreide poging om getallen te plakken op het aantal aanhangers van het christendom en andere wereldgodsdiensten. Daarbij gaat het over een onderzoek gedurende de laatste 50 jaar met betrekking naar 18 religieuze en niet religieuze stromingen. Wat het christendom betreft wordt in ieder land gekeken naar de verdeling wat betreft denominaties. Omdat de encyclopedie zo uitgebreid is, wordt er heel vaak naar verwezen – het is ook sinds de eerste editie van 1982 het meest volledige werk dat op dit gebied beschikbaar is. De onderzoekers namen contact op met alle denominaties die ze in elk land konden vinden om de meest recente cijfers te krijgen. Niet overal een evidentie, want in een aantal ‘gesloten landen’ is het bijzonder moeilijk om exacte informatie te krijgen. Dat neemt niet weg dat in het geheel genomen de gegevens betrouwbaar zijn.

Een opvallend verschijnsel is dat in de laatste decennia de structuren niet altijd even duidelijk zijn en dat de gelovigen soms tot 2 denominaties blijken te behoren. Zo zijn, bijvoorbeeld, veel gedoopte katholieken overgegaan tot een evangelische denominatie, maar in hun eerste kerk nooit uitgeschreven. Ook de definitie van lidmaatschap is in het algemeen wat vager geworden. Traditionele Protestantse Kerken verliezen vaak leden aan vrije kerken, die moeilijker te traceren zijn, juist vanwege hun onafhankelijkheid. Wereldwijd is duidelijk dat de charismatische en Pinksterkerken het snelst groeien, maar veel van die kerken zijn – vooral in Afrika – niet gemakkelijk te contacteren.

Verhuizing ...
Het percentage van de wereldbevolking dat zich tot het christendom rekent, is de laatste 120 jaar nauwelijks veranderd: het schommelt rond de 33 procent. Toch is er ook een enorme verschuiving: in 1900 woonde 82 procent van het aantal christenen in Europa en Noord-Amerika. Nu is dat dramatisch gedaald tot 33 procent. De verschuiving van Noord naar Zuid is dus niet alleen een kwestie van absolute cijfers, maar ook van relatieve getallen.
Een tweede tendens is dat het christendom steeds meer een zaak van de steden wordt – zoals dat in grote mate ook geldt voor de wereldbevolking in haar geheel, en zeker in het Zuiden. Er zijn steeds meer steden met een hoog percentage christenen, zoals Lagos en Kinshasa.
De derde ontwikkeling is dat het christendom steeds meer ‘kleur’ krijgt. De perceptie is nog steeds dat het christendom een zaak van blanken is: zowel op het vlak van geschiedenis, theologie als training was het blanke ras voor eeuwen dominant. In feite is het christendom vandaag de dag vooral een niet-blanke godsdienst. Hetzelfde valt te zien op het vlak van de taal: onder de christenen wordt in de eerste plaats Spaans gesproken (vooral in Latijns Amerika), daarna Engels, Portugees (denk aan Brazilië), Russisch (in de Russisch-Orthodoxe kerk) en Chinees.

Tegenstellingen
Cijfers tonen soms vreemde zaken. In de Democratische Republiek Congo groeide het aantal mensen dat zich christen noemt van 1 procent in 1900 tot 95 procent in 2020. Tegelijk heeft het land enorm hoge statistieken op het vlak van verkrachtingen … In Oceanië loopt het aantal christenen terug in de twee grootste landen (Australië en Nieuw-Zeeland), maar dat wordt dan weer gecompenseerd door een sterke groei in Micronesië en Polynesië.

Hoewel het christendom op veel plaatsen groeit, zijn er ook gebieden waar de aantallen kleiner worden. Dat is het sterkste in Noord-Afrika en West-Azië. De regio staat onder druk en het zijn het vooral Irak, Syrië, Israël en Turkije waar er steeds minder christenen zijn. In 1900 was 22 procent van de Turkse bevolking christen, nu nog maar 0,2.

Maar hoe zit het met de terugloop in de Westerse wereld? Op het eerste gezicht lijken de cijfers nog mee te vallen. In de afgelopen jaar daalde het percentage christenen in Europa van 95 procent naar 76 procent. Dat cijfer houdt echter geen rekening met het feit dat de meeste gelovigen die formeel tot een kerk behoren, daar maar zelden naar toe gaan. Daar bestaat veel minder cijfermateriaal over en het is bovendien onmogelijk om te zien of iemand al dan niet oprecht gelooft. In Noord-Amerika was er een daling van 97 procent naar 72, maar de Verenigde Staten zijn nog altijd het land met de meeste christenen ter wereld. In de VS wordt de daling overigens voor een deel nog gecompenseerd door de buitenlandse instroom: veel immigranten zijn christen.

Rijk versus arm
Op een vlak is er zeker geen verschuiving geweest en dat is op financieel vlak. Dat is meteen ook de reden waarom de meeste theologische publicaties en dergelijke nog altijd in het Noorden verschijnen. Het Zuiden heeft dan wel de meeste christenen, het Noorden beschikt over het meeste geld. In Latijns Amerika en in Afrika is het vaak een kwestie van overleven in plaats van leven. Hulp bieden om de grootste noden in het Zuiden te lenigen moet dan ook een belangrijke prioriteit blijven.

Als christenen behoren we tot tenminste twee families. Enerzijds horen we tot het menselijk ras, het wonderlijke mozaïek van volken, talen, kleuren, religies en culturen. We maken deel uit van een kleurrijk weefsel, maar dat houdt ook heel wat uitdagingen in. De mensheid beschikt globaal gezien over de kennis en de middelen om goed te leven, maar slaagt er nauwelijks in om de planeet te laten overleven. Wereldleiders zijn het fundamenteel met elkaar oneens waar het gaat om handel, opwarming van de aarde, kernwapens en nog een hele reeks items. En toch, ondanks alle verschillen, hebben mensen een overvloed aan creativiteit, de mogelijkheid om technische hoogstandjes en indrukwekkende constructies te verwezenlijken, prachtige kunst te maken, enzovoorts. De mensheid is een veelzijdige maar vaak ook een chaotische familie. Toch zijn we blij om er toe te behoren.

Tegelijk behoren we tot Gods grote familie, wereldwijd zo’n 2,5 miljard mensen groot. Aangezien er christenen zijn in alle hoeken van de wereld, is het ook een diverse familie die veel variaties kent: Rooms-katholiek, Orthodox, Protestants en onafhankelijk. Velen noemen zich evangelisch, anderen Pinkster of charismatisch, of allebei. Wereldwijd bestaan er ongeveer 45.000 denominaties. Maar ondanks die diversiteit zijn het allemaal christenen. In die diversiteit is eenheid een waardig doel. De wereldwijde familie wordt gedefinieerd door interactie en uitwisseling. Terwijl we ons geloof gestalte geven in de plaatselijke context, moeten we ons bewust blijven van het feit dat we tot één grote familie behoren.

Hoe gaat het met het christendom? De eerste conclusie is dat globaal gezien het aantal christenen stijgt. Echter, die groei is nauwelijks groot genoeg om de stijging van de wereldbevolking bij te houden. Daarom blijft het aandeel van de christenen in het totaal nagenoeg gelijk. Positieve punten zijn de groei op het Zuidelijk halfrond. De grote uitdaging is de achteruitgang in de Westerse wereld. Evangelisatie en zending in woord en daad blijven de grootste prioriteit. De opdracht van Christus om alle volken tot Zijn discipelen te maken, geldt onverminderd.