slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

175 jaar Wereld Evangelische Alliantie

InterCom211208 175jaarWEA LQDe Wereld Evangelische Alliantie viert een jubileum: 175 jaar geleden kwamen zo’n 800 evangelische leiders uit 11 verschillende landen samen om een samenwerkingsverband op te richten dat tegenwoordig bekend staat als de World Evangelical Alliance. Ze beschreven het toen als ‘een nieuw gegeven in de geschiedenis van de Kerk: een organisatie die de uitdrukking is van de eenheid onder de christenen die tot verschillende kerken behoren’. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die honderden miljoenen evangelische christenen samenbindt.

Halfweg de negentiende eeuw kende de evangelische beweging een sterke groei. Die was voor een groot deel het gevolg van de ‘Great Awakening’, die zo’n 100 jaar daarvoor was begonnen. Predikanten als George Whitefield en John Wesley hadden vanaf de jaren 1730 intensief gepredikt, met een religieuze opwekking – een ontwaken – tot gevolg. In die tijd ontstonden verschillende Protestants-evangelische stromingen, die vaak onafhankelijk van elkaar functioneerden. Het kerkelijk landschap in de 19de eeuw toonde een rijke schakering van denominaties of kerkgenootschappen.

 

Sommige waren terug te voeren tot de Reformatie (zoals de Luthersen, de Calvinisten, en de Anabaptisten), andere waren later ontstaan (bijvoorbeeld de Methodisten en de Baptisten). In de verscheidenheid wilden de evangelische christenen hun eenheid tonen en belijden. Op theologisch vlak waren er wel struikelblokken, met op het vlak van sociaal werk was er veel meer eensgezindheid. Dat laatste werd sindsdien een belangrijk gebied van samenwerking, vaak als reactie op  wantoestanden als slavernij en kinderarbeid.

Naast de praktische maatschappelijke inzet, heeft de evangelische beweging altijd ingezet op gebed. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de jaarlijkse Wereldwijde Gebedsweek, die nog altijd in veel landen – vooral in Europa – wordt gehouden. Evangelische christenen hechten een groot belang aan de verkondiging van het Goede Nieuws en zijn tegelijkertijd op maatschappelijk niveau actief – de twee horen samen. Een belangrijke taak van de Wereld Evangelische Alliantie is de vertegenwoordiging van de evangelische wereld bij instanties als de Verenigde Naties, bij regeringen en overheden en de media om op die manier lokaal en wereldwijd een evangelische perspectief te bieden omtrent zaken die de kerk aanbelangen. De WEA overkoepelt de nationale evangelische allianties die er nu in 143 landen zijn, verdeeld over alle continenten. Daarmee is de WEA de op een na grootste christelijke organisatie geworden, na de Rooms-Katholieke kerk.

De wereld veranderen ...
Dr. Thomas Schirrmacher, de huidige Algemeen Secretaris, beschouwt de alliantie als een beweging met een duidelijke  missie: “Als een wereldwijd netwerk dat geworteld is in de plaatselijke kerken in hun eigen omgeving, blijven we vasthouden aan de centrale plaats van Jezus Christus als onze persoonlijke Redder, de Bijbel als ons opperste grondwet en het doel om de wereld te veranderen door het prediken en in praktijk brengen van het evangelie.”

Aangezien gebed vanaf het begin de grootste prioriteit van de WEA is geweest, zal er ook in het jubileumjaar bijzondere aandacht aan besteed worden. Dat is ook hard nodig volgens Schirrmacher: “We zijn er ons van bewust dat er te midden van de pandemie, naast andere natuurrampen en door mensen veroorzaakte catastrofes, een grote behoefte is aan gebed. Daarom nodigen we iedereen uit mee te bidden gedurende het jubileum. Tegelijk willen we alles in het werk stellen om het gebed van Jezus zoals dat in Johannes 17 staat: dat zij allen één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

(bron: WEA)