slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jongeren geven anders dan ouderen

InterCom220204 GeneratieKloofDonatieLQOnderzoek onder evangelische christenen toont opvallende tendensen.

Non-profit organisaties zijn doorgaans sterk afhankelijk van giften. Om die reden zetten ze sterk in op het vergaren van donaties. Opvallend genoeg komen die vaak van de wat oudere bevolking. Wie in zijn leven voldoende verdiend heeft, staat blijkbaar in de latere levensfase gemakkelijker geld af. Maar ook jongeren geven, al beslissen ze op andere gronden naar wie hun gulle gaven gaan. Twee Amerikaanse organisaties, Grey Matter en Infinity Concepts deden een onderzoek naar het geefgedrag van mensen, en focusten daarbij specifiek op evangelische christenen. Het is dikwijls zo dat christenen op grond van hun geloof een zekere generositeit aan de dag leggen.

De leeftijd van de gevers ligt hoger dan het gemiddelde van de bevolking. Dat leidt bij veel instanties die van giften afhankelijk zijn tot ongerustheid over de continuïteit van de giftenstroom in de toekomst. Ze zoeken naar middelen om jongere donors te vinden: veertigers, dertigers en zelfs twintigers. Het probleem daarbij is dat ze bij hun fondswerving methoden gebruiken die ze al heel lang aanwenden om zestigers en zeventigers te bereiken. Geen succesvolle methode, zo blijkt; de jongere generatie denkt nu eenmaal anders over geven dan de oudere.


Kerken en aanverwante organisaties zijn in het bijzonder afhankelijk van giften. Daarbij gaat het niet alleen om wat er in het collectezakje gestoken wordt, maar ook om andere bijdragen. Een oud gebruik – gebaseerd op Bijbelse voorschriften voor de Israëlieten – is het geven van ‘tienden’. Of die traditie nog altijd bestaat in – met name de evangelische kerken – was een aandachtspunt in het recente onderzoek. Maar ook alle andere vormen van vrijgevigheid werden onder de loep genomen.

Wie precies als ‘evangelisch christen’ beschouwd kan worden, hangt af van de definitie. Er zijn verschillende omschrijvingen in omloop en voor dit onderzoek werd uitgegaan van de volgende criteria: evangelische christenen beschouwen de Bijbel als de hoogste autoriteit wat hun geloof betreft, ze vinden het belangrijk dat alle mensen hun vertrouwen in Christus (gaan) stellen, ze geloven dat de dood van Christus aan het kruis de straf van de zonde wegneemt en ze zijn er van overtuigd dat alleen wie op Jezus vertrouwt het geschenk van eeuwige redding ontvangt. Op die manier komt men tot een groep die 23 procent van de Amerikaanse bevolking uitmaakt, ofwel zo’n 59 miljoen mensen. Rooms-katholieken, orthodoxen en andere christelijke kerken werden niet in dit onderzoek betrokken.

Plaatselijk versus wereldwijd
Evangelische christenen geven redelijk grote bedragen aan hun eigen kerk, maar ook aan organisaties die daar los van staan. 28 procent geeft het liefst aan plaatselijke lokale doelen, 18 procent geeft de voorkeur aan organisaties die zich verder weg bevinden, maar wel in eigen land. 27 procent zal het liefst geld aan het buitenland doneren. De rest heeft geen speciale voorkeur. Jongere gevers geven meer aan het buitenland dan ouderen, en ze verspreiden hun giften vaker over meer verschillende organisaties. Ouderen beperken zich eerder in hun goede doelen. Ze zullen ook trouwer blijven aan de organisaties die ze vertrouwen (tot eventueel het tegendeel bewezen is) dan de jongere generatie, die de neiging hebben om hun ondersteuning af te laten hangen van de inspiratie van het moment. Wie op de liefdadigheid van jongeren wil rekenen, zal voortdurend actie moeten ondernemen om hen te overtuigen van het rechtstreekse belang van hun gift, en moeten focussen op een aanpak die vooral de emoties aanspreekt. Op dat vlak schieten veel non-profit instellingen nog vaak te kort – ze gaan er van uit dat wanneer eenmaal iemand overtuigd is om te geven, dat in de toekomst zal blijven doen. Strategieën mogen dus wel aangepast worden …

Gulle gevers
De perceptie dat (evangelische) christenen gulle gevers zijn, blijkt te kloppen. In het onderzoek bleek dat drie op vier evangelische christenen gedurende de 12 voorbije maanden op een of andere manier geld hadden gegeven aan de kerk die ze bezochten (fysiek of online). Bijna 60 procent had een donatie gedaan aan een goed doel buiten hun eigen gemeenschap. Evangelische christenen zijn goede gelovigen, maar vaak ook goedgelovig: ze gaan er van uit dat het goede doel ook echt goed is. De helft van de ondervraagden zegt de organisatie te vertrouwen totdat er eventueel aan getwijfeld kan worden. Oudere gevers hebben duidelijk meer vertrouwen in de oprechtheid van de projecten waarvoor ze geven. Ze zullen ook minder geneigd zijn om aan nieuwe doelen te geven, in tegenstelling tot jongeren die gemakkelijker durven af te wisselen. In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is slechts 11 procent bereid om aan meerdere goede doelen te geven – in deze groep zullen organisaties dus maar moeilijk nieuwe ondersteuners kunnen vinden.

Veel evangelische christenen zullen voor ze de eerste keer even onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van de organisatie. Hoe ouder men is, hoe meer navraag men doet. Jonge mensen geven eerder op gevoel: als het goed aanvoelt, zullen ze guller zijn dan wanneer ze er een minder gevoel bij hebben. Daarbij baseren ze zich niet altijd op harde feiten. Jongeren zijn ook impulsiever: waar ouderen hun bijdragen goed plannen, zijn dertigers en veertigers meer afhankelijk van de inspiratie van het moment.

Trendbreuk
Traditioneel viel waar te nemen dat de bereidheid om te geven toenam met de leeftijd. Of die trend zich voortzet bij de huidige jongvolwassenen, lijkt twijfelachtig. Het onderzoekt ontdekte een trend dat de nieuwe generatie meer vasthoudt aan diversiteit en liefst giften spreidt. Of ze dat daadwerkelijk op latere leeftijd zo blijven doen, blijft natuurlijk afwachten. Organisaties die een variëteit van projecten aanbieden, maken alleszins meer kans op (nieuwe) giften, dan initiatieven die zich op één specifieke activiteit richten.

(bronnen: Christian Post, Grey Matter, Infinity Concepts – The Generosity Factor: Evangelicals and Giving)