slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelisatie op de begraafplaats van de zending

InterCom220617 LausanneBegraafplaatsMissieEen voorbeeld voor gemeentestichting uit India

Effectief werken aan het stichten van nieuwe kerken is steeds een enorme uitdaging. Christenen nemen de taak om het evangelie te verkondigen tot aan het einde van de aarde serieus, maar stellen ook dikwijls vast dat pogingen daartoe niet altijd even succesvol zijn. In een publicatie van ‘Lausanne’ delen Victor John en Dave Coles hun ideeën en ervaringen. Victor John kreeg zo’n 30 jaar geleden het verlangen om een aanpak te vinden die het goede nieuws meer effectief zou kunnen brengen aan de Bhojpuri-bevolking in de regio waar hij zendeling was. Een gebied dat bekend stond als de ‘begraafplaats van de zending’, omdat veel missionarissen hun inspanningen dood zagen lopen. Zijn zoektocht leverde veel bruikbare ideeën op voor India, maar net zo goed voor andere delen van de wereld.


De Bhojpuri wonen in een extreem vruchtbare vlakte in het Noorden van India, in een context die ontsierd wordt door het kastensysteem en disputen over grondbezit. Hun bestaan is bijzonder armoedig en ze stellen zich meestal vijandig op tegenover buitenstaanders en nieuwe ideeën. Het is de regio waar ooit Siddharta Gautama de ‘verlichting’ vond en zo Boeddha werd, en waar zowel yoga als het Jaïnisme vandaan komen.

De aanpak van gemeentestichting onder onbereikte volken begint met onderzoek, gevolgd door het leggen van relaties, het bouwen aan discipelschap en ten slotte het streven naar duurzame resultaten. Victor John: “Na een uitgebreide persoonlijke worsteling, ontwikkelde ik een visie en begon ik te onderzoeken wat er nodig was. Binnen enkele jaren begon God op verrassende manieren te werken. De gemeentestichting onder de Bhojpuri begon in de jaren ‘90 en momenteel zijn er al 10 miljoen mensen gedoopt en is de beweging verspreid onder tal van onbereikte groepen.” John werkte zijn ideeën uit met Dave Coles. Ze waren er van overtuigd dat gebed belangrijk was, maar dan wel voor specifieke noden en die kom je te weten door research: “We moeten informatie verzamelen en die verwerken, zo ontstaat het volledige beeld. Op die manier bewegen we ons in de richting van het uiteindelijke doel: Gods Koninkrijk zien groeien.”

De mensen en hun situatie begrijpen
Om een beter inzicht te krijgen in het leven van de plaatselijke bevolking moet je relaties met hen uitbouwen. Je moet je onder hen begeven en hun verhalen – zowel van succes als van falen – horen. “We doen dit voortdurend. We werken niet met gegevens die iemand anders 20 of 50 jaar geleden verzameld heeft. Die info heeft misschien ook wel z’n nut, maar we moeten dan wel weten wat er sindsdien veranderd is.” Binnen het kader van de research vallen veel zaken: politiek, economie, godsdienst en actuele trends op het werkveld. Op die manier wordt ontdekt wie de sleutelfiguren ter plaatse zijn. Alle gegevens samen bieden een duidelijk beeld van de situatie, zodat de benadering effectief kan zijn.

In India spelen relaties een grote rol, dus is de aanpak van John en Coles allereerst relationeel. Daarbij moet je oog hebben voor specifieke gevoeligheden: “In deze cultuur klappen mensen dicht als je pen en papier bovenhaalt. Ze zullen je niets zeggen als ze weten dat je het opschrijft. Een researcher moet dat weten en een goed geheugen hebben om de dingen die hij hoort naderhand te kunnen noteren.”

Van relaties naar discipelschap
Toen Victor John en Dave Coles met hun zendingswerk onder de Bhojpuri begonnen, was slechts 30 procent van de bevolking geletterd. Ze moesten dus een antwoord vinden op de vraag hoe je te werk gaat als een groot deel van het ‘publiek’ analfabeet is. Veel jonggelovigen wilden van alles en nog wat leren, maar konden niet lezen of schrijven. “We gingen van start met een mondelinge Bijbelschool. We stelden een programma samen met Bijbelse afbeeldingen, drama,  verhalen en andere gesproken benaderingen. Het Bhojpuri Audio Nieuwe Testament had een enorme impact bij het bereiken van de bevolking.”

Opmerkelijk is dat evangelisatie niet in termen van ‘programma’s’ wordt gebracht: “Onze benadering begint met doelbewuste relaties als een aanloop naar evangelieverkondiging. We bouwen een vertrouwensband op en werken aan een uitwisseling ‘van hart tot hart’.  Dat laat de mensen toe om te ontdekken waarom Gods kinderen anders denken en handelen dan anderen. Relaties openen  de deur voor verkondiging. Mensen ontdekken een glimp van het Koninkrijk van God en willen er meer over weten. Dat baant het pad naar het geloof. We moedigen nieuwe gelovigen ook aan om direct hun getuigenis te delen. Discipelschap ontwikkelt zich dan vanaf het begin als een manier van leven. Die  werkwijze raden we overal aan.”

Duurzaamheid door lokaal eigenaarschap
Er zijn vijf factoren die ertoe bijgedragen hebben dat de beweging onder Bhojpuri duurzaam is geworden.

1)    Lokaal eigenaarschap
    “We zijn er sterk van overtuigd dat lokaal eigenaarschap essentieel is voor duurzaamheid. En dat eigenaarschap begint met een partnerschap dat gericht is op Gods leiding. We beseffen dat het bereiken van miljoenen mensen in iedere staat een enorme taak is, die we niet alleen kunnen vervullen. Dus nodigen we andere gelovigen uit en betrekken we ze als partner in ons werk.” De samenwerking impliceert ook het delegeren van verantwoordelijkheid. Tegelijk moeten de plaatselijke partners ook bij het leiderschap betrokken worden.

2)    Een cultuur van zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid
    “We proberen zelf altijd zoveel mogelijk buiten beeld te blijven zodat het werk niet instort als wij niet meer in de buurt zijn. Jezus creëerde geen afhankelijkheid – Hij gaf Zijn discipelen autoriteit. Hij is de bruidegom, wij zijn Zijn vrienden. De getuige bij een huwelijk kan veel assistentie verlenen bij het huwelijk, maar hij gaat niet mee op huwelijksreis. Mensen moeten leren om vanaf dag 1 op Jezus te vertrouwen.”

3)    Leiders als ‘tentenmakers’
    Mensen kunnen een leiderschapspositie zien als een bron van inkomsten. In plaats daarvan kun je de leiders aanmoedigen om zowel in de maatschappij als in de kerk actief te zijn. Het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat het niet gaat om een functie met de bijbehorende financiën en voordelen. “Als ze al een beroep hebben, dan stimueleren we de nieuwe leiders aan om daarin verder te gaan. Een beweging mag niet afhangen van een salaris, maar van de roeping van God.”

4)    Geen hiërarchisch leiderschap
    In de beweging onder de  Bhojpuri is leiderschap een functie, niet een positie. Een leider is een persoon die een ander helpt succesvol te zijn zodat die op hun beurt ook weer leiders kunnen worden. “In onze organisatie gebruiken we geen titels zoals ‘eerwaarde’ of ‘pastoor’. We zeggen gewoon: je bent een leider. Sommige mensen zijn daar niet zo gelukkig mee, maar het werkt. Het is een radicale, maar tegelijk ook Bijbelse benadering.”

5)    Mentor van nieuwe leiders in hun eigen context
    We vermenigvuldigen onszelf in plaats van zelf in het middelpunt te staan. “Jezus deed dat ook: Hij gaf de taken door aan velen, niet aan één. We richten ons dus op gedecentraliseerde vermenigvuldiging en willen niet in het middelpunt staan.”

Vervolg en vervolging
De benadering van de zendeling is er een van discipelschap, waarbij er een voortdurende groei moet zijn. Volgelingen van Jezus moeten groeien, dat is het vervolg op het verhaal van de bekering. Maar er zijn nog aspecten aan het christen-zijn. In een land als India is christenvervolging geen onbekend fenomeen. Daarom worden de nieuwe gelovigen ook voorbereid op de mogelijkheid dat ze problemen gaan ondervinden vanwege hun geloof. Men moet zich bewust worden dat de vervolging van verschillende kanten kan komen: van overheidsinstanties, maar ook van de plaatselijke bevolking of van de leiders van andere godsdiensten. Soms proberen mensen de weg voor de christenen af te sluiten door de vervolging. Dat kan zich uiten in opstanden, opsluiting, geweld of het vernietigen van huizen en bezittingen. “We bidden niet dat de vervolging zal verdwijnen. Die zorgt er uiteindelijk ook voor dat we God centraal stellen in ons leven. Aan de andere kant zoeken we de vervolging ook niet op. Verdrukking die het gevolg is van het feit dat we aan Christus gehoorzaam zijn is genoeg. We weten niet waar en wanneer er vervolging gaat komen. Daarom is het belangrijk dat Gods volk overal voorbereid is.

Conclusie
We moeten van start gaan met de grote visie die God ons gegeven heeft in onze bediening. We hebben een rol bij het vervullen van het zendingsbevel, de Grote Opdracht. Gedegen onderzoek maakt de taak en de nodige processen duidelijk. Als we verwachten dat het maken van discipelen vooruit gaat, dan moet dat kunnen zonder dure methoden of materialen. Als we willen dat de resultaten duurzaam zijn, dan moeten we niet afhankelijk zijn van inkomsten waarop de overheid invloed kan uitoefenen. Als we willen dat de beweging door blijft gaan, dan moeten de discipelen en de leiders toegerust worden om alle uitdagingen aan te gaan, inclusief vervolging. Het Nieuwe Testament toont de weg. “Dankzij Gods genade hebben we onze ideeën toe kunnen passen in het Noorden van India en hebben we vrucht gezien. We bevelen onze ervaringen ook aan aan het wereldwijde Lichaam van Christus. We zijn diep onder de indruk van wat God doet in onze dagen en we worden uitgedaagd door de nog altijd onvoltooide taak van evangelisatie. Wij geloven dat het evangelie het goede nieuws is voor de hele wereld. We zijn vastbesloten om Gods opdracht te gehoorzamen en de boodschap aan iederen te brengen en overal discipelen te maken.”

Victor John is een Indiër die vijftien jaar voorganger was voordat hij begon met zijn holistische strategie onder de Bhojpuri. Sinds het begin van de jaren ‘90 werkt hij als gemeentestichter in Noord-India en speelt hij nog altijd een grote rol in de groeiende beweging onder de Bhojpuri.
Dave Coles is betrokken bij het werk van de Church Planting Movements die actief is onder onbereikte bevolkingsgroepen. Na 10 jaar pastoraal werk in de Verenigde Staten heeft hij 24 jaar gediend in Zuidoost Azië.


(Bron: Lausanne.org)