slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat Afrikaanse missionarissen ons te zeggen hebben

InterCom220617 AfrikaanseZendelingenEuropa steeds meer een zendingsveld

Eeuwenlang vertrokken talloze missionarissen vanuit Europa naar Afrika. Het belangrijkste doel was dat zoveel mogelijk bewoners van het continent Christus zouden leren kennen. Op zich kunnen we zeggen dat die opdracht voor een deel vervuld werd: meer dan de helft van de Afrikanen (zo’n 700 miljoen) hangen vandaag de dag het christendom aan. Intussen is er een omgekeerde beweging: het aantal christenen in Afrika groeit terwijl het in Europa lijkt af te nemen. Het is dus niet onlogisch dat er nu zendelingen vanuit het Zuiden naar het Noorden trekken. Een idee om aan te wennen. Evangelical Focus onderzocht het verschijnsel in het Verenigd Koninkrijk en concludeert dat de aanwezigheid van Afrikaanse zendelingen in Europa veelzeggend is.


De groei van het aantal christenen in Afrika is spectaculair: van iets meer dan 100 miljoen in 1970 naar bijna 700 miljoen in 2020. Natuurlijk, het totale bevolkingsaantal van het continent is ook sterk gestegen, maar de toename van de geloofsgemeenschap is opvallend. In Europa wonen tegenwoordig ook veel Afrikanen en dat valt te zien in het aantal Afrikaanse kerken, bij ons en in onze buurlanden.

Het Afrikaanse wereldbeeld is religieus – het leven wordt van wieg tot graf bepaald door geloof. Dat is een groot verschil met Europa, waar de focus steeds meer ligt op de waarden van de Verlichting. God heeft er om zo te zeggen de plaats moeten ruimen voor de Rede. Ondanks de allesoverheersende kolonisatie, tot ver in de vorige eeuw, heeft die tendens zich niet in Afrika heeft voortgezet. Godsdienst speelt dus een belangrijke rol, ook al gaat het lang niet altijd over het christendom. De inheemse godsdiensten komen nog veel voor en vooral in het Noorden van het werelddeel vinden we heel wat moslims.

Verschillen
In Afrika vind je zowat alle stromingen van het christendom, en toch lijken de meeste kerken op elkaar. Of je nu naar een Rooms-katholieke, een Anglicaanse of een Baptistenkerk gaat, het voelt voor buitenlandse bezoekers haast altijd naar een Pinksterbijeenkomst. Afrikanen zijn nu eenmaal uitbundig …  De sterke onderlinge verschillen tussen de denominaties zijn wellicht eerder een Europees verschijnsel, In Afrika heerst er toch een zeker wantrouwen ten opzichte van de ‘godsdienst van de blanken’. Bovendien zijn er sterk uiteenlopende benaderingen van de samenleving: het Westen is in de eerste plaats individualistisch, terwijl het Zuiden veel meer collectief is. De gemeenschap gaat voor de enkeling. Als iemand vanuit een traditionele achtergrond zich bekeert tot Christus, kan dat als een verstoring van de gemeenschap gezien worden. Dat wil niet zeggen dat we niet mogen aandringen op bekeringen, maar de gevoeligheden in de maatschappij moeten wel in aanmerking genomen worden.

De Pinkster beweging is de snelstgroeiende groep binnen het Afrikaanse christendom. Andere denominaties nemen daarom veel elementen van de charismatische beleving over. De Afrikaanse theologie is in de eerste plaats praktisch gericht en ook meer oraal dan in het Westen: er zijn verhalen en getuigenissen en in de liturgie merk je de invloed va, Afrikaanse gedichten en gezegden. In Europa hebben christenen de neiging om theoretischer te zijn. Beide benaderingen hebben hun sterktes en hun zwakheden. Het ontbreken van een gedegen theologische onderbouwing kan tot problemen leiden. Denk daarbij aan de extreme ‘voorspoedstheologie’ die in heel wat Afrikaanse (mega)kerken gepredikt wordt. Daardoor kennen sommigen – vooral de leiders – een hoge welstand, terwijl de meeste gelovigen gewoon arm blijven. Maar het idee dat God voor materiële welstand gaat zorgen, spreekt de armen aan en daarom volgen ze de profeten van deze theologie. Misbruik van leiderschap is dan niet ver weg.

Afrikaanse zending
Een van de gevolgen van de sterke groei van het christendom in Afrika, in combinatie met de terugloop in Europa, is dat we tegenwoordig veel Afrikaanse zendelingen in Europa zien. Zo zijn er heel wat missionarissen uit Ghana, maar ook uit Zimbabwe, Gambia en Kenia. Sommigen zijn bewust als zodanig gekomen, anderen zijn asielzoekers of economische vluchtelingen die hier van hun geloof getuigen. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is de overtuiging dat Europa opnieuw nood heeft aan het evangelie. De Europeanen hebben het zelf nogal moeilijk om hun continent als een zendingsveld te zien. Dat heeft tot gevolg dat de Afrikanen in onze landen verschillende uitdagingen hebben. Zo is er de Europese mindset dat de Afrikaanse landen nog altijd ontwikkelingsgebied zijn en afhankelijk zijn. Dat maakt het moeilijk te aanvaarden dat er hulp vanuit dat werelddeel zou komen. Velen denken dat Afrika ons niets te bieden heeft. Daarnaast hebben Afrikanen het moeilijk met het begrijpen van de Westerse seculiere manier van denken. In Europa is geloof al zo sterk uit de publieke ruimte verdwenen, dat het niet meer vanzelfsprekend is om over godsdienstige zaken in gesprek te gaan. Terwijl dat in de ogen van de Afrikaanse zendelingen de gewoonste zaak van de wereld is.

Ondanks de tegenstand slagen de Afrikaanse zendelingen er in om geloven terug bespreekbaar te maken. Als de aanwezigheid van al die Zuiderse christenen ons iets duidelijk kan maken, is het dat Europa wel degelijk een zendingsveld is geworden en dat de prediking van het evangelie een grote noodzaak is. Op die manier komt ook het bovennatuurlijke weer terug in het vizier in een continent waar het rationele aspect alles lijkt te overheersen. Er zijn veel verschillen tussen Noord en Zuid, en dat geldt eveneens voor het christendom, maar een eensgezinde samenwerking van christenen, van welk werelddeel ze ook zijn, kan een enorme stimulans voor de verkondiging van het evangelie zijn.

(bron: Evangelical Focus)