slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Roe v Wade – een andere stem

InterCom220816 IgnaceChrisArtikelDe uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee het arrest ‘Roe v Wade’” ongedaan gemaakt werd, heeft niet alleen in de Verenigde Staten tot reacties geleid, ook in Europa voor heel wat discussies gezorgd – en de storm is nog lang niet gaan liggen. Wat zeker in ons land opvalt, is dat vooral de ‘pro-choice’ stem gehoord wordt, en dat naar de mening van de pro-life beweging nauwelijks gevraagd wordt. Dat inspireerde columnist Ignace Demaerel en dokter Chris Velleman tot het schrijven van een uitgebreid artikel met de vraag: Mag de andere stem nog gehoord worden a.u.b. Het eerste wat ze in het debat betreuren, is de enorme polarisatie en het gebrek aan een gedegen argumentatie.

De verontwaardiging rond de beslissing van het Supreme Court is overweldigend en emotioneel en dat maakt volgens de schrijvers een eerlijk gesprek heel moeilijk: “de pro-lifers afschilderen als ‘intolerant, liefdeloos, conservatief, vrouwenhaters, … maakt het debat kapot: dit is moreel verdacht maken van de tegenpartij, om niet meer over inhoudelijke argumenten te hoeven nadenken.”

 

De motivatie van de uitspraak heeft immers een duidelijk motivatie. Opperrechter Samuel Alito schreef over het oorspronkelijke Roe v Wade-arrest dat de ‘redenering uitzonderlijk zwak was’.  Opvallend is ook dat Jane Roe (echte naam Norma McCorvey) die ooit de rechtszaak aanspande – en won – later spijt kreeg van heel het proces en een anti-abortus-activist werd. Jaren later begon ze zelfs een nieuwe procedure om de zaak ongedaan te maken, wat haar niet lukte.

De rol van het Hooggerechtshof komt in onze ogen eerder vreemd over. De regelgeving rond zwangerschapsafbreking is in Europa een kwestie van de wetgevers, terwijl het in de Verenigde Staten – als gevolg van ‘Roe v Wade’ – een beslissing van de rechterlijke macht werd. Terwijl men in de VS steeds hamert op democratie, zijn dit soort uitspraken vooral een bewijs van het tegenovergestelde, waarbij de uitkomst afhankelijk is van de politieke kleur van de rechters. Dat kan tot omstreden vonnissen leiden. Niet alleen het besluit uit 1973 was in die zin opvallend, zo stelden de rechters in 1856 en 1883 dat burgerrechten niet telden voor zwarten en dat interraciale huwelijken verboden waren.

Baas in eigen buik
Het al dan niet – in meerdere of mindere mate – legaliseren van abortus is vooral een principiële kwestie. Daarbij lijkt de meest fundamentele vraag (‘is een foetus een menselijk wezen’) niet meer gesteld te mogen worden. Eigen telt voor de voorstanders van het recht op abortus in de eerste plaats de kreet ‘Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid’. De auteurs noemen dit drogredenen: “Het gaat bij een zwangere vrouw om een ander lichaam in haar: een andere, unieke persoon, met een eigen DNA – 50 procent de papa –, een eigen hartslag, eigen bloedgroep. ‘Baas in eigen buik’ klinkt mooi, maar stoot op het biologische fait dat andermans leven in het spel is”. Demaerel en Velleman wijzen ook op het gekleurde taalgebruik inzake de abortusdiscussie. Meestal wordt gesproken over ‘reproductieve rechten’, waarmee verdoezeld wordt dat het afbreken van een zwangerschap juist tegengesteld is aan voortplanting. Ook het feit dat abortus wordt voorgesteld als een ‘vrouwenrecht’ vinden de auteurs misleidend: “Wij zijn absoluut voor vrouwenrechten, maar wanneer men stiekem abortus mee in dit pakket steekt … Vroeger sloegen deze termen enkel op het verspreiden van voorbehoedsmiddelen, vandaag worden ze zomaar uitgebreid naar het wegnemen van menselijk (ongeboren) leven. Is het niet bizar dar een mensenrechtenorganisatie het doden van een foetus tot een recht voor elke vrouw wil maken? En dat ze een restrictieve abortuswetgeving een ‘discriminatie van vrouwen’ noemt? En hoe kunnen we abortus tot ‘health care’ uitroepen: sinds wanneer is zwanger zijn een ziekte? En waar zit de ‘care for the health’ van de foetus dan?”

Europa
De discussie rond abortus woedt uiteraard niet alleen in Amerika. Ook in Europa komt het thema voortdurend ter sprake – het arrest van het Hooggerechtshof heeft de discussie ook een stuk actueler gemaakt. De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft een beweging opgericht ‘voor het behoud van de Europese cultuur’. “Ze pleit sterk voor de Europese waarden, maar in de abortusdiscussie worden precies alle waarden uitgehold”. In België is abortus sinds 1990 volgens de wet toegestaan in ‘noodsituaties’. Maar in hoeverre is er sprake van  zwangerschapsafbreking in een crisissituatie? “Volgens het laatste verslag van de evaluatiecommissie vertegenwoordigden situaties als lichamelijke of medische problemen (moeder of foetus) echter maximaal 3,3 % van alle 29.431 gevallen in 2011. beantwoordt deze wet dus echt aan waar ze voor bedoeld was? Als in geestelijke gezondheidscentra abortus het eerste en enige is wat men aan ongewenst zwangere vrouwen aanbiedt, is dat dan geen keuze voor een ‘quick fic’, een instant-oplossing, weg is weg? Het klopt dat ongewenst zwangere vrouwen in een moeilijke situatie zitten, dat dat levenslange consequenties voor hen heeft en dat ze hulp nodig hebben (…) Maar wat is echte, diepgaande, duurzame hulpverlening? De nood ligt duidelijk niet in het kind, maar in de situatie! Waarom kunnen we met zijn allen niet dat aanpakken: de sociale, relationele, emotionele, financiële … situatie rond de mama?”

Mensbeeld
In hun artikel wijzen Ignace Demaerel en Chris Velleman op het humanistisch mens- en maatschappijbeeld dat aan de basis ligt van het moderne denken over abortus, en waarin het ‘ik’ centraal staat. “Mijn rechten, mijn geluk, mijn autonomie, mijn zelfontplooiing. En alles wat in de weg staat in zulke hedonistische cultuur, moet wijken. We zouden aan elke vrijzinnige humanist willen vragen wat hij bedoelt als hij zegt dat hij ‘gelooft in de mens’ en waarop ‘menswaardigheid’ dan volgens hme gebaseerd is. Het pro-life-mensbeeld is: elke foetus is een potentiële Einstein of een Da Vinci, Beethoven of Rembrandt, moeder Teresa, of … gewoon zijn unieke, onvervangbare zelf. Volgens de joods-christelijke visie is elk mens geschapen naar het beeld van God: uniek, origineel en creatief. Daarom alleen al heeft hij een onschatbaar hoge waarde, los van prestaties, talenten of fysieke kwaliteiten. Of hij al dan niet gewenst of gepland is, of de sociale context gunstig is of niet, verandert daar in ieder geval niets aan.”


Het volledige artikel van Demaerel en Velleman is hier te lezen:
http://ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2022/07/artikel-na-het-Hooggerechtshof-en-abortus-juni-2022.pdf