slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid

Website Logo OpinieLessen van nonnen

Volgens de BBC gaven drie keer meer Britse vrouwen zich dit jaar op om non te worden in vergelijking met vijf jaar geleden. De werkelijke aantallen zijn klein, 45 vrouwen vergeleken met 15 vroeger. Maar het is waard deze geloofskeuze als levensstijl te vermelden. In tijden van massaconsumptie, losbandig gedrag en individualisme, is het feit dat 45 vrouwen ervoor hebben gekozen zich te verbinden aan de oude geloften van armoede, kuisheid en

25 jaar abortuswet

In de vorige editie van InterCom schreef Wim Moreels over de vraag naar uitbreiding van de mogelijkheid om een abortus te krijgen, en dat naar aanleiding van het 'jubileum' van 25 jaar abortuswet. Uit humanistische hoek klinkt de roep om een aanpassing van de huidige wet steeds sterker. De huidige discussie roept een aantal tegenstellingen en ethische paradoxen op. Voor Wim de aanleiding de oproep te lanceren om als evangelische christenen niet de ontwikkelingen lijdzaam af te wachten, maar om juist actie te ondernemen. Het vrijzinnig humanisme hoeft immers niet altijd het laatste woord te hebben …

 

 

Het failliet van het vrijzinnig humanisme?

Bang van de islam?

De term islamofobie wordt gebruikt om diverse vormen van spreken en handelen ten opzichte van de islam en moslims te beschrijven, waaronder discriminatie, weerzin ten opzichte van de islam en van moslims, een afwijzende houding jegens moslims, kritiek op de islam, sociaal-economische nadelen voor moslims, uitsluiting en racisme. Het kan ook gaan om verbale beledigingen, fysieke agressie ten opzichte van moslims en hun symbolen en moskeeën.

Ik maak me zorgen over de groeiende anti-moslim-houding die overal in Europa te zien is. De praktijken die we onder islamofobie rekenen aan ver terug inde geschiedenis van Europa, maar zijn vooral zichtbaar geworden inde jaren ’90. Er komen immers steeds meer moslims in Europa wonen, en er hebben zich hier verschillende terroristische incidenten voorgedaan. In de nasleep van de recente aanslagen in Parijs hebben moslims te maken gehad met meer verbaal en fysiek geweld, discriminatie en doodsbedreigingen.

Sommigen zullen niet goed begrijpen waarom ik mij als christen zorgen maak over hoe er in Europa over moslims gesproken wordt, en hoe ze behandeld worden.

25 jaar abortuswet in België

(door Wim Moreels (EAV-werkgroep gezondheidsethiek)

Begin februari publiceerde Knack een artikel “Gynaecologen en abortuscentra eisen nieuw debat – 25 jaar abortus wet”.

De geïnterviewden breken een lans voor het herbekijken van de huidige wetgeving.  Zij ijveren ervoor dat het “taboe” dat rond abortus hangt doorbroken zou worden.  Er wordt in het artikel onder andere voorgesteld om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.  Ook wordt er geopperd om de huidige leeftijdsdrempel (helemaal) weg te laten of in elk geval op te trekken tot de leeftijdsgrens van 24 weken die Nederland hanteert.  Het artikel vraagt ook naar het op gang trekken van een maatschappelijk debat rond de vraag of een kind mag geaborteerd worden omdat het niet het geslacht heeft dat de ouders wensen.

 

Waarom Wout van Israël houdt …

Brochure over de houding van christenen ten opzichte het ‘volk van God’.

Israël staat, zoals zo vaak gebeurde in de afgelopen decennia, weer volop in de belangstelling van de media. En ook zoals gewoonlijk, is de berichtgeving eerder negatief. Het was voor Wout van Wijngaarden een aanleiding om een brochure samen te stellen onder de titel ‘Waarom ik Israël liefheb’. Een niet zo voor de hand liggende titel als je bedenkt hoe de publieke opinie de situatie in het Midden-Oosten bekijkt, maar ook wanneer je rekening houdt met de grote variatie aan kerkelijke standpunten. Die gaan van ‘onvoorwaardelijk achter Israël staan’ tot een sterk kritische benadering van de Joodse aanspraken op een eigen land en het verwerpen van de politiek die de staat in de afgelopen tientallen jaren heeft gevolgd. Het is duidelijk dat de situatie van Gods volk een heet hangijzer is. Deze brochure zal misschien ook niet door iedereen met enthousiasme verwelkomd worden, vanwege te ‘pro-Israël’. Maar de studie die Wout van Wijngaarden hiermee op papier heeft gezet, bevat veel Bijbelse argumenten, en het is dus meer dan een persoonlijke opinie. Het overdenken dus waard …

 

Anders geaard: gedachten naar aanleiding van de bisschoppensynode

Vorige maand kreeg de bisschoppensynode uitgebreide aandacht in de media. Hoewel deze conferentie het gezin als onderwerp had, richtte de pers de focus vooral op twee  agendapunten: wat met gescheiden katholieken die willen hertrouwen, en wat met homoseksuelen?  Veel nuance viel daarbij niet bespeuren. Gedurende de synode werden  op beide vlakken voorstellen gelanceerd, die uiteindelijk geen tweederdemeerderheid haalden en dus niet aanvaard werden. Het is duidelijk dat de Rooms-katholieke kerk geen pasklare antwoorden kan vinden op een aantal pertinente vragen, ook al wel men zich aanpassen aan de huidige tijdsgeest en relevante uitspraken doen over de maatschappij van vandaag.

Maar hoe zit het eigenlijk in evangelische kringen. Op het vlak van echtscheiding en hertrouwen is er in de afgelopen decennia een versoepeling zichtbaar geweest. Wanneer het gaat over de seksuele geaardheid, ligt de discussie veel gevoeliger. In een aantal landen gaan de deuren wijd open voor wie ‘uit de kast komt’, op andere plaatsen, zoals in Vlaanderen, is men veeleer terughoudend. Reitze Siebesma van ‘Different Vlaanderen’  - een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan homoseksuele mensen en kerken wil helpen het thema homoseksualiteit bespreekbaar te maken – zet een aantal gedachten op een rij.

Reitze: Als medewerker bij Different Vlaanderen merk ik hoe homoseksualiteit in de evangelische wereld in Vlaanderen een onderwerp is dat verlegenheid oproept. Er liggen heel wat knelpunten en kwesties die om bezinning vragen. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, wil ik een aantal denkpistes beschrijven. Ik wil geen absolute uitspraken doen maar vooral oproepen tot bezinning.

Wat kunnen we als evangelische beweging in Vlaanderen leren van ontwikkelingen in de Rooms-katholieke kerk? Omdat er een aantal parallellen zijn, houden ontwikkelingen in de Rooms-katholieke kerk ons een spiegel voor. Daarnaast kunnen we ook leren van ontwikkelingen in veel Protestantse kerken in westerse landen. Er zijn verschillen tussen de Rooms-katholieke kerk en Protestants-evangelische kerken. Als het gaat om ethische kwesties zijn er overeenkomsten. Lees bijvoorbeeld: www.cip.nl/artikel/45547/Christenen-samen-voor-het-bijbelse-huwelijk

Bezinning

De praktijk elders laat zien dat de kerk het onderwerp homoseksualiteit vaak pas op de agenda zet als ze hiertoe ‘gedwongen’ wordt door maatschappelijke ontwikkelingen of door veranderende opvattingen binnen de kerk. Dikwijls was dit onderwerp tot dan toe taboe. Dit betekende dat mensen eenzaamheid ervoeren en vaak steun zochten buiten de kerk. Natuurlijk waren er mensen die wel steun vonden bij andere christenen. Helaas gebeurde het ook dat er oplossingen geboden werden die niet werkten. Sommige mensen in de LGBT-gemeenschap(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) hebben veel kritiek op de kerk, omdat ze ooit lid waren van een kerk en zich toen in de kou gezet voelden.

In plaats van te wachten tot het onderwerp zich aan kerken opdringt, doe ik een oproep om vandaag tot bezinning over dit thema te komen. Waarom? Uit liefde en bewogenheid voor mensen binnen en buiten onze kring.

Kwetsend

Er lijkt een onoverbrugbare kloof te bestaan tussen kerken met een orthodoxe visie en de LGBT-gemeenschap. Dit heeft te maken met opvattingen over (homo)seksualiteit maar ook met de manier waarop deze opvattingen worden gecommuniceerd. Dit wordt als kwetsend ervaren door de LGBT-gemeenschap. Dit is niet alleen het probleem van de Rooms-katholieke kerk.

 

Nieuwsbrief