slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrouw gezocht …

FotKampElly02Drie jaar geleden kwamen ze alle vier met een rollator het podium op. De vier dames van het vrouwencomité zorgden voor veel hilariteit, maar ze hadden een duidelijke boodschap: voor de organisatie van de jaarlijkse vrouwendagen waren nieuwe – en liefst ook jongere -  kandidaten nodig. Wat zijn de Vrouwenontmoetingsdagen eigenlijk en wie zorgt er voor dat ze goed verlopen? Naar aanleiding van de dag van 21 april in Hasselt spreken we met Elly Kamp, voorzitster van het comité, en met haar 67 jaar tot voor kort de jongste van de verantwoordelijke vrouwen. De weg naar verjonging werd inmiddels resoluut ingeslagen. Drie jongere vrouwen kwamen in het comité, naar een vierde wordt nog gezocht …

Buitenlandse kerken: de cijfers

Kerken in Vlaanderen en Brussel nemen het sterkst in aantal tgoe dankzij de buitenlandse kerken. In onderstaand artikel geeft John van der Dussen een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen, gebaseerd op de cijfers waarover de Federale Synode beschikt. Als we naar de aantallen in ons land kijken, kunnen we concluderen dat er ongeveer evenveel ‘autochtone’ als ‘allochtone’ evangelische kerken zijn, althans wanneer men alleen de kerken meerekent die lid zijn van de Federale Synode. Als ook de andere evangelische kerken meegeteld worden, is er een overduidelijke meerderheid van ‘buitenlandse kerken’ …

1. Inleidende opmerkingen

We gaan uit van de volgende definitie: alle evangelische kerken in België, zowel binnen als buiten de ARPEE, die passen in de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Alliance (en voldoen aan de definitie van prof. K. Runia).

Hieronder wordt steeds een ‘conservatieve schatting’ gegeven; dat wil zeggen: alleen de kerken meetellend die op een of andere manier ‘ontdekt’ zijn, hetzij via lidmaatschap van een structuur, hetzij via Google, op Facebook, in het Staatsblad, op aangeplakte affiches of ter plaatse vastgesteld. Daarnaast bestaan er ongetwijfeld nog meer ‘nog niet ontdekte diersoorten in het oerwoud’.

Dimensions zoekt podia

InterCom180521 DimensionsDe Nederlandse organisatie Dimensions vertelt over het evangelie van Jezus Christus door zang, dans en theater. Kinderen en jongeren krijgen de kans om hun talenten op dat vlak te ontwikkelen. Ze krijgen training en gaan dan op tournee. Petra De Craene vertegenwoordigt de organisatie in Vlaanderen en geeft meer uitleg:

“Wij willen vertellen over het evangelie van Jezus Christus door zang, dans en theater. Wij trainen kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Op onze website: www.dimensionsmusic.nl  staat een groot stuk geschreven door één van mijn collega's met de uitleg van waar onze naam komt.  Eén stukje wil ik daar graag uitlichten: 

Scholen met de Bijbel krijgen ondersteuning van katholiek onderwijs

FotHakelbrachtDaniel02Eind januari ondertekende Daniël Hakelbracht, Algemeen Secretaris van IPCO, de overkoepelende organisatie van de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen, een samenwerkingsovereenkomst met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). Een op het eerste gezicht opmerkelijke stap, waarover De Standaard berichtte en ook de aandacht trok van het Nederlands Dagblad. Die krant publiceerde een artikel onder de titel ‘Protestanten in netwerk katholieken’. De indruk werd al snel gewekt dat de Scholen met de Bijbel waren opgegaan in het katholiek onderwijs – een impressie die niet juist is.

Een Open Deur voor vluchtelingen

InterCom180404 OpenDeurCollageWaarmee associëren we de naam Maximiliaan? In de eerste plaats Maximiliaan van Oostenrijk, die eind 15de, begin 16de eeuw machthebber was over de Nederlanden en – voor hem wellicht belangrijker – keizer was over het Heilige Roomse Rijk. Ten tweede is er het Brusselse Maximilaanpark dat de laatset jaren regelmatig in het nieuws kwam in het kader van de vluchtelingencrisis. Pieterjan Boom verhuisde met zijn vrouw Febe naar Brussel-Noord, waar hij in de omgeving van het park een appartementje vond. De keuze om daar te gaan wonen was bewust: het was de ideale locatie met het oog op de hulpverlening aan vluchtelingen. Pieterjan is verantwoordelijk voor het werk van ‘Open Deur’, een vzw die vanuit de Brusselse Bethelkerk werd opgestart om iets te betekenen voor de migranten die in Brussel aankomen – op doortocht of om er zich te vestigen.

De Bethelkerk bevindt zich in een multiculturele wijk van Schaarbeek, waar veel armoede heerst (we schreven er over in de vorige InterCom). Het verlangen van de christenen daar om iets voor de omgeving te betekenen, resulteerde een jaar of tien, elf geleden in het uitnodigen van mensen uit de wijk voor een maaltijd op vrijdagavond/ Er werden taallessen en huiswerkklassen georganiseerd en wie het nodig had, kon kleding komen uitzoeken. Door de jaren groeide het werk, en de vluchtelingencrisis (met onder andere de enorme toestroom van migranten in het nabijgelegen Maximiliaanpark) zorgde voor een extra ‘boost’. Pieterjan heeft er inmiddels zijn handen aan vol. Het bezoekersaantal op de activiteiten op vrijdagavond liep snel op tot meer dan honderd en ook nu zitten er dan meestal meer mensen in de kerk dan op zondagmorgen …

Buitenlanders doen kerken groeien

VVP Centrodeajuda02aSterke stijging van Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse christenen in België

Het is bekend dat de laatste decennia de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen steeds opnieuw geconfronteerd wordt met een leegloop waardoor het gemiddeld aantal kerkbezoekers tot een historisch dieptepunt gedaald is. Wat minder bekend is, dat er in Vlaanderen intussen 51 groepen van buitenlandse katholieken zijn. Sinds 2004 zijn er 19 van die nieuwe anderstalige gemeenschappen bij gekomen zijn. Het gaat dan in de eerste plaats over Oost-Europeanen – de uitbreiding van de Europese Unie heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er veel Polen naar landen als België gekomen zijn – maar ook over Latijns-Amerikanen en Afrikanen.

Mark Buyse van de Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus verklaarde aan vrtnws.be: “Religie is de hoofdfactor waardoor die groepen zich gevormd hebben, maar het is ook een manier om zich te integreren. Zo vinden ze er vaak steun en een netwerk bij land- en geloofsgenoten. Maar hun zichtbaarheid in onze kerken is ook groter geworden omdat geloofsgenoten die in verschillende provincies wonen zich vaak in één kerk verenigen door de toegenomen mobiliteit en omdat er almaar minder autochtone Belgen naar de mis gaan”.

Nieuwsbrief