slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Euthanasie of zelfmoord…

InterCom170511 euthanasieHoewel er op wettelijk vlak niet veel veranderd, blijft de euthanasieproblematiek nog altijd in het nieuws. Onlangs lieten de ‘Broeders van Liefde’ weten om voortaan in hun psychiatrische centra euthanasie toe te laten, ook voor wie niet terminaal ziek is. Dat nieuwe standpunt betekent een enorme ommezwaai. Opvallend daarbij is dat de internationale ‘Broeders van Liefde’ voortijdige levensbeëindiging blijven afwijzen. De Belgische afdeling laat dus een dissident geluid horen. 

In een brief van de Belgische broeders aan de directies en artsenkorpsen binnen de groep wordt gemeld dat het bestuur een tekst goedkeurde met de visie van de Broeders van Liefde over de ‘belangrijke en complexe problematiek van euthanasie bij psychisch lijden in een niet terminale situatie”.

 

De nieuwe richtlijn stelt dat ‘voor zover aan al deze zorgvuldigheidseisen voldaan is, de arts en de patiënt de plaats kunnen kiezen waar de euthanasie zal worden uitgevoerd zal worden’. Tot nu toe was het beleid dat patiënten die een voortijdige levensbeëindiging vroegen naar een andere plaats werden doorverwezen. Dat deze beslissing tegen het hoofdbestuur van de ‘Broeders’ ingaat, werd in hetzelfde schrijven toegegeven: er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het internationale kantoor in Rome, dat geleid wordt door de Vlaming René Stockman de nieuwe koers afwijst. 

Gedelegeerd bestuurder Raf De Rycke legt het gewijzigde standpunt als volgt uit: “Ingeval van een weloverwogen existentiële keuze in combinatie met een medisch-psychiatrisch uitzichtloze toestand, kunnen we als organisatie niet alleen respect opbrengen voor de beslissing van de patiënt om over te gaan tot euthanasie, maar lijkt ons de beslissing ook aanvaardbaar”. Niettemin blijven de Broeders van Liefde terughoudend als het over euthanasie gaat: het uitgangspunt is dat de beschermwaardigheid van het leven primeert op het zelfbeschikkingsrecht. Ook zal geen enkele medewerker van de organisatie gedwongen worden om te assisteren bij een euthanasie: “We pleiten ervoor dat elke hulpverlener zich op zijn geweten moet kunnen blijven beroepen om niet mee te werken aan de uitvoering van euthanasie”.

In het schrijven van De Rycke komt zowel euthanasie als de hulp bij zelfdoding ter sprake. Daarover lezen we: “In de sector van de geestelijke gezondheidszorg komt de vraag naar hulp bij zelfdoding vaak meer op de voorgrond dan de vraag naar euthanasie. Momenteel bestaat daar in ons land geen specifieke wetgeving rond in tegenstelling tot andere landen. Hulp bij zelfdoding is in ons land geen afzonderlijk misdrijf en kan alleen maar strafbaar zijn als schuldig verzuim. Moeten we niet pleiten dat ingeval van hulp bij zelfdoding dezelfde voorwaarden gelden als voor euthanasie?”

In een interview in Knack gaat hoogleraar psychologie Ariane Bazan – die mee haar schouders heeft gezet onder het Kollectief Zonder Dwang – in op de parallel tussen euthanasie en zelfdoding. Ze is tegenstander van een aantal praktijken in de huidige geestelijke gezondheidszorg (ze wil geen isoleercellen en andere vernederende behandelingen) en keert zich ook tegen euthanasie bij zwaar psychisch lijden: “Wettelijk kan euthanasie op grond van psychisch lijden strikt genomen niet. Je moet bewijzen dat iemand zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt, en dat kan bij psychisch lijden niet. Van iemand die zwaar psychisch lijdt kun je nooit met zekerheid zeggen dat hij uitbehandeld of ongeneeslijk ziek is. Psychische aandoeningen kunnen veranderen, soms zelfs heel plots. Depressie gaat over. Ook bij psychiatrische patiënten met ingewikkelde klachten wordt soms resultaat geboekt. Waarom zeggen we dan niet gewoon ronduit dat het hier niet gaat over euthanasie maar over hulp bij zelfdoding?”

Dat euthanasie juist moet worden toegestaan om zelfmoord te voorkomen, is volgens Bazan een bizarre redenering. Alleszins, de onderzoeken bevestigen de stelling niet dat het aantal zelfmoorden hierdoor afneemt. Als voorbeeld neemt ze de Amerikaanse staat Oregon, waar ‘assisted suicide’ is toegestaan: daar is het aantal zelfmoorden juist toegenomen. Door de mogelijkheid van hulp bij zelfdoding is het idee om er een eind aan te maken toegankelijker geworden.

Wat dokter Bazan ook stoort is het feit dat sommige mensen al bij hun eerste opname de mogelijkheid van euthanasie krijgen voorgelegd. “Dat met een enorme druk op de schouders van de patiënt. Principieel ben ik tegen euthanasie bij louter psychisch lijden, maar de situatie in het veld is zo navrant dat ik al blij zou zijn met een aantal aanpassingen aan de wet. De zorgvuldigheidseisen zijn momenteel ondermaats, zeker in vergelijking met Nederland”. Ze stoort zich vooral aan het feit dat er in ons land een handvol psychiaters is dat heel vlot euthanasieverzoeken inwilligt. “Dat is echt een probleem. Patiënten weten hen te vinden. De wetgever zou het aantal euthanasiedossiers per psychiater kunnen beperken, zodat er niet meer geshopt wordt”.

(bronnen: knack, Tertio, Broeders van Liefde) 

 

Nieuwsbrief