slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vaticaan tikt Broeders van Liefde op de vingers

InterCom170830 EuthanasieEen half jaar geleden besloot de Belgische tak van de Broeders van Liefde, een welzijnsinstelling van katholieke huize die zich vooral richt op de verpleging van psychiatrische patiënten, in een aantal gevallen euthanasie mogelijk te maken voor haar patiënten. Concreet hield de koerswijziging in dat mensen die om euthanasie vroegen, maar niet terminaal ziek waren, vanaf dan ook konden opteren voor een vervroegde levensbeëindiging. Daarmee ging de congregatie in tegen de officiële standpunten van de Rooms-Katholieke kerk en het lag dan ook voor de hand dat er vanuit het Vaticaan een reactie zou komen. 

 

 

 

Op verzoek van de generaal-overste van de organisatie in Rome, die toezicht houdt op de verschillende afdelingen wereldwijd, kwam er een onderzoek naar de praktijken van de Belgische Broeders. De Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan noemt de euthanasienota onverenigbaar met de leer van de kerk. Door het besluit van het Vaticaan worden de bestuurders van de Broeders van Liefde in België nu verplicht een geschreven verklaring te ondertekenen waarin ze hun volledige instemming met de katholieke leer moeten bevestigen. Daarnaast moet het bestuur zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien. Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen de bestuurders persoonlijk uit de orde worden gezet en zou de organisatie ook de katholieke identiteit verliezen en zich ook niet meer als zodanig mogen profileren. 

In katholieke kringen wordt uiteenlopend gereageerd op het conflict tussen het Vaticaan en de Belgische Broeders van Liefde. Paul Quirynen, advocaat en plaatsvervangend vrederechter, heeft een belangrijke stem in de katholieke wereld. Zijn 40 jaar ervaring in de juridische wereld deed hem concluderen dat het grote gelijk niet bestaat en nooit zal bestaan. Hij kiest daarom voor barmhartigheid als uitgangspunt en kan verstaan waarom de Broeders van Liefde kiezen voor ruimere mogelijkheden om tot een euthanasie over te gaan in geval van ondraaglijk psychisch lijden. Zijn uitgangspunt is de uitspraak van Jezus: ‘Wat je voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’. Hierin ziet hij een grondhouding van respect voor de kwetsbare medemens die voor veel christenen een inspiratiebron is voor ieder maatschappelijk engagement. In zijn ogen is de visietekst van de Belgische Broeders van Liefde geenszins een reclameboodschap voor euthanasie, maar eerder een oproep om een menswaardige uitweg te zoeken bij fundamentele levensvragen van mensen die extreem en ongewild lijden omwille van psychiatrische stoornissen: “In de tekst lees ik een houding van barmhartigheid bij hopeloze situaties, waarvan het voorduren zinloos lijkt voor de betrokken medemens zelf en de omgeving. Tevens wordt er een bekommernis geformuleerd om een compromis te vinden tussen een menswaardig bestaan, de vrije wil van een mens en de toepasselijkheid van een democratisch gestemde wetgeving wanneer een patiënt er om vraagt”.

Quirynen vindt het niet juist dat er in dit geval alleen kardinalen en oversten van congregaties uitspraken mogen doen. Hij wil ook de stem horen van de zorgverstrekkers die dagelijks in de praktijk met de problematiek worden geconfronteerd. Hij betreurt dat er in de Rooms-Katholieke Kerk een polarisatie blijft bestaan tussen de ‘zuiveren in de leer’ en zijn die met vallen en opstaan in een gewijzigde samenleving een christelijke grondhouding willen trouw blijven in relaties, hun werkomgeving en ten overstaan van hun naast: “Voor de zuiveren in de leer is het eenvoudig: regel is regel, dura lex sed lex. Wie zo denkt, blijft vijandbeelden creëren en spreekt neerbuigend over mensen die zoekend zijn, die genuanceerd durven nadenken over fundamentele levensvragen rond geboren worden en sterven, mensen die gescheiden leven of hertrouwd zijn en die streven naar gendergelijkheid. Een Kerk dient dienstbaar te blijven voor een actuele samenleving en zal enkel geloofwaardig blijven wanneer zij zoekende hedendaagse mensen steun beidt en blijft bieden om zo een eentweg te vinden. Alleen zo kan een Kerk mee bouwsteen zijn voor een verdraagzame samenleving”.

Tot de ‘zuiveren in de leer’ zal Quirynen zeker Geert De Kerpel van het weekblad Tertio rekenen. In een editoriaal van dat tijdschrift betreurt De Kerpel in de eerste plaats dat de visietekst met geen woord verwijst naar de rijke Bijbelse traditie waarin de Broeders van Liefde wortelen. Hij wijst ook op het feit dat lang niet iedereen euthanasie voor ernstig psychisch zieken aanvaardbaar vindt: “Over de klassieke ideologische grenzen heen zijn heel wat experts in ons land tot het besluit gekomen dat in dergelijke gevallen euthanasie verboden moet worden. Want hoe reëel en erg psychisch lijden ook kan zijn, een objectiveerbare grond ontbreekt. Uiteindelijk geldt alleen het woord van wie lijdt om dat in te schatten en het is zeer de vraag in welke mate die dat correct kan doen. En niet in het minst: hoe uitzichtloos is dat lijden? Want eigen eraan is net dat het verbonden is met een verandering in functioneren dat wel degelijk, en soms zelfs vrij plots, ten goede kan omslaan. Sommigen die ongeneeslijk werden verklaard en toestemming voor euthanasie kregen, zagen daar van af nadat ze in het duister nieuw licht zagen, hoe broos ook”.

Geert De Kerpel stelt vast dat, met de verandering van denken binnen de Broeders van Liefde, er in de Belgische zorgsector haast geen plekken meer te vinden zijn waar euthanasie niet tot de mogelijkheden behoort – en dat dit door onze samenleving doorgaans volstrekt normaal wordt gevonden. Toch zijn er in de maatschappij nog tegenstemmen, zoals die van Dorien Pessers, Nederlands hoogleraar Rechtstheorie, die hierover een opiniestuk schreef in NRC Handelsblad. Zij wees er daarin op dat de eerste taak van de staat erin bestaat het leven te beschermen, altijd en overal: “Een gemeenschap kan gewoonweg niet duurzaam overleven wanneer er geen verbod op doden bestaat, ook voor de staat zelf. Normering van hulp bij zelfdoding leidt tot normalisering van zelfdoding. En die normalisering heeft zijn invloed op de zogenaamd vrije wilsbeschikking. Het aanbod creëert ook hier de vraag”.

Het is in onze maatschappij geen taboe meer om aan de dokter om euthanasie te vragen, en De Kerpel betreurt dat heel sterk: “Alsof het de doodgewoonste zaak van de wereld is. En we vinden dat nog een grote vooruitgzang ook. Alsof we met het omarmen van de dood pas echt de zo begeerde absolute vrijheid hebben (uitgevonden). Wat een tragische illusie”.

(Bronnen: deredactie.be, Tertio)

 

Nieuwsbrief