slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortus: van misdaad naar mensenrecht

InterCom180622 AbortuswetgevingVerdwijnt abortus binnenkort uit het strafrecht? Als het van een groeiend aantal Belgische politici afhangt wel. Samen met een reeks experten pleiten ze voor een depenalisering van de vroegtijdige zwangerschapsafbreking. Een aantal oppositiepartijen zien de regelgeving liefst nog voor de zomer aangepast. CD&V geeft de voorkeur aan een regeling die kadert binnen de hele hervorming van het strafrecht en is terughoudend als het gaat over wijzigingen van de huidige situatie. Zolang er nog niet over het onderwerp is gestemd, blijft de toestand ongewijzigd, maar de tendens lijkt hoe dan ook in de richting van een versoepeling te gaan.

In ons land is abortus nog altijd strafbaar. Alleen wanneer de zwangere vrouw zich in een noodtoestand bevindt, kan een abortus uitgevoerd worden zonder gerechtelijke consequenties. Of er van zo’n toestand sprake is, kan door de vrouw zelf beoordeeld worden. In de praktijk lijkt zwangerschapsafbreking daardoor soms een recht, maar volgens de letter van de wet is dat niet zo.

 

Om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen – en voor velen ook om ideologische redenen – werd onlangs in de Kamer een nieuw initiatief opgestart. Een dertigtal experts werd geselecteerd om in de bevoegde kamercommissie hun visie uiteen te zetten. Opvallend daarbij was een grote eensgezindheid over het onderwerp.

Michel Depuis, filosoof verbonden aan de Franstalige katholieke universiteit van Louvain-la-Neuve en gewezen voorzitter van de Raadgevend Comité voor Bio-ethiek vond het een ‘uitstekend idee om de regulering rond abortus uit het strafwetboek te halen’. VUB-gynaecoloog Anne Verougstraete stoort zich bij de huidige wetgeving vooral aan het stigmatiserende karakter van de strafbaarheid van abortus. Ze pleit ervoor om de zwangerschapsafbreking uit het strafrecht te halen en er zo een mensenrecht van te maken. Opvallend genoeg wil ze alle pogingen die een abortus zouden moeten verhinderen wel strafbaar laten.  ULB-rector Yvon Englert, ook oud-voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, stelt dat de overheveling van de verantwoordelijkheid van het penale naar het medische een ‘krachtige boodschap’ zou zijn, die het symbolische overstijgt. 

In de hele discussie is het vooral de ‘pro-life’-beweging die het moet ontgelden. Daarbij denkt men aan acties als de ‘Mars voor het Leven’, die jaarlijks in april gehouden wordt en die zich expliciet tegen het recht op abortus keert. Hoewel deze mars slechts enkele duizenden mensen op de been brengt, wordt door veel politici en experts toch als storend ervaren. Ellen Roets, adjunct-kliniekhoofd prenatale diagnose van het UZ Gent, noemt het voorstel om abortus uit het strafrecht te halen een ‘sterk signaal tegenover de pro-levenbewegingen’, al vindt ze het als zodanig nog onvoldoende. 

Voorstellen

Vanuit de oppositie werden een zestal concrete voorstellen om de huidige abortuswet te wijzigen. De Open-VLD is de enige Vlaamse meerderheidspârtij die ook een voorstel heeft ingediend: CD&V is tegen een wijziging en de N-VA is eerder terughoudend. De voorstellen willen in de eerste plaats de termijn waarbinnen een abortus wettelijk toegelaten is verlengen. Voor sommigen  moet de limiet op 14 weken brengen, anderen – zoals bio-ethicus Pascal Borry van de Katholieke Universiteit Leuven – zijn voorstander van het Zweedse model, waarbij abortus wordt toegestaan tot achttien weken. In de tweede plaats moet de verplichte wachttijd (momenteel moet er een bedenktijd van zes dagen gerespecteerd worden tussen de aanvraag en de uitvoering) het ontgelden. “Die kan er immers toe leiden dat er een schuldgevoel ontstaat, of dat de maximumtermijn van twaalf weken alsnog zou worden overschreden”, aldus de experts. Ook wil men zo snel mogelijk de term ‘noodtoestand’ uit de wet. 

In zes van de zeven voorstellen die ingediend werden, is men het eens over een depenalisering, al verschilt men van mening over de voorwaarden. Herman Nys, professor aan het Centre for Biomedical Ethics and Law van de KU-Leuven vindt het vreemd dat enerzijds abortus geen strafbaar feit meer zou zijn, maar dat aan de uitvoering ervan toch nog een aantal wettelijke verplichtingen wordt opgelegd. Aan de ene kant beschouwt men dan de zwangerschapsafbreking als een patiëntenrecht, en situeert men de ingreep volledig binnen een medisch kader, aan de andere kant erkent men wel een zeker ethisch element. De Gentse professor Guido Pennings, voorstander van de depenalisering, erkent in dat verband dat ‘er nog werk aan de winkel is’.

Bijna unaniem

De experts die uitgenodigd werden in de kamercommissie zijn voornamelijk artsen, magistraten, juriscten, specialisten bio-ethiek en mensen van centra voor gezinsplanning. Het was de bedoeling dat zowel progressieve als conservatieve stemmen aan bod zouden komen. In de praktijk kwam het er op neer dat er maar één echte tegenstem te horen was. Martin Hiele, voorzitter van de ethische commissie van het UZ-Leuven, vond de depenalisering niet noodzakelijk. Dat abortus nog in het strafwetboek staat, heeft voor hem niets stigmatiserends. Een depenalisering zal naar zijn mening ook de houding van de pro-life-beweging niet veranderen. Hij maakte ook een link naar het andere hete (ethische) hangijzer, euthanasie, dat niet in het strafwetboek voorkomt, maar wel aan het strafrecht verbonden blijft, en zag daarin ‘een mogelijke oplossing’.

Op welke termijn er concreet aan een wetswijziging gewerkt gaat worden, is nog een vraagteken. CD&V, N-VA en ook de Franstalige liberalen van de MR willen de hoorzittingen binnen een ruimer kader houden. Minister van Justitie Koen Geens werkt immers aan een globale hervorming van het strafrecht en de kwestie van de abortuswet zou binnen die plannen behandeld kunnen worden. Sonja Becq (CD&V) : “De herziening van de strafwet is bezig. Laat ons binnen dat kader het debat over abortus voeren. Er zijn in dat kader nog andere ethische thema’s, zoals mensenhandel en seksuele misdrijven”. De oppositie kan zich niet in die benadering vinden, en zien hierin een poging om een wetswijziging op de lange baan te schuiven. Of dat effectief zo is, valt nog af te wachten. De media zijn er over het algemeen redelijk gerust in. Of, zoals Knack-redacteur Han Renard schrijft. “Politici hoeven zich geen zorgen meer te maken: iedereen vindt abortus een recht”.

(bronnen: Belga, Knack, Metro, Nieuwsblad)

 

Nieuwsbrief