slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kennis als gereedschap

FotETF10Het recente jaarverslag van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven – waarvan we hier een samenvatting geven - biedt een ruim overzicht van alle activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De instelling richt onderwijs in op drie niveaus: de Vlaamse Gemeenschap erkent de ETF om in het studiegebied godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid de graden van bachelor, master en doctor te verlenen. Daarbij wil de ETF haar opleidingen niet aanbieden als een zuiver theoretische wetenschap in een neutraal vacuüm. Steeds wordt de verbinding met de (beroeps)praktijk gezocht.

 

De drie kernwaarden van het onderwijsconcept zijn:
-    Gradueel leerproces
-    Belang van diversiteit
-    Leren in dialoog
Het onderwijsconcept verwoordt de visie van de ETF  op onderwijs in functie van ontwikkeling van een academisch werk- denkniveau van de student. De faculteit hecht veel belang aan leren in diversiteit. Een internationaal team van vakexperts met aandacht voor interdisciplinaire input zorgt voor de begeleiding van de studenten. Didactische modellen die worden aangereikt, dragen ertoe bij dat het kritisch denken op verschillende wijzen en niveaus wordt gestimuleerd en dat de student genuanceerd eigen standpunten leert bepalen. Het gaat daarbij niet zozeer om ‘kennis als doel’ dan om ‘kennis als gereedschap’.

Drie niveaus
Ieder niveau heeft specifieke karakteristieken. De bacheloropleiding heeft drie afstudeerrichtingen: ‘Bijbel en theologie’, ‘Kerk en pastoraat’ en ‘Godsdienst en onderwijs’. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven en een deel wordt meer flexibel aangeboden via de ‘ETF-Open University’. Dat laatste geldt ook voorde mastersopleiding, maar hier wordt het onderwijs in het Engels verstrekt. De ‘Open University’ ticht zich op studenten die reeds een andere studie hebben afgerond en al een baan hebben. Elektronische hulpmiddelen op het gebied van online opleiden via de ETF Virtual Campus worden gecombineerd met traditionele onderwijsvormen. De functie van het virtuele platform is niet alleen ondersteunend als mogelijkheid om documenten te verspreiden, papers in te leveren en aankondigingen naar de studenten te versturen: docenten maken eveneens gebruik van leerpaden, videoconferenties en verschillende fora.

Wie na de ‘masters’ verder wil studeren, heeft de mogelijkheid om aan de doctoraatsopleiding te beginnen. In de regel duurt die drie à vier jaar. In de eerste fase, de examenfase, worden onderzoeksvaardigheden op punt gesteld en wordt een specifiek onderzoeksvoorstel uitgeschreven. In de dissertatiefase wordt het proefschrift geschreven op basis van origineel onderzoek.

Leren wordt tegenwoordig ook steeds meer gezien als een proces dat het hele leven duurt. Daarom biedt de ETF ook verschillende soorten permanente vorming aan waarvoor iedere geïnteresseerde die voldoet aan de toelatingseisen zich kan aanmelden.

Lichte daling
In november 2017 vond de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats. Zesendertig afgestudeerden ontvingen hun diploma: 18 bachelors, 12 masters, 2 leraarsdiploma’s en 4 docotraten.
Het aantal studenten aan de ETF blijft over de jaren redelijk stabiel, alhoewel er in het academiejaar 2017-2018 een luchte daling te zien valt ten opzichte van het vorige jaar. De bacheloropleiding steegs weliswaar van 76 naar 79 studenten, maar de mastersopleiding verminderde van 72 naar 69, de lerarenopleiding van 4 naar 3 en het doctoraatsprogramma van 39 naar 35. In het bachelorsprogramma zitten veel Nederlandse studenten die op persoonlijke redenen na hun opleiding terugkeren naar hun thuisland. Dat heeft tot gevolg dat er relatief weinig studenten doorstromen van de bachelorsopleiding naar de ‘masters’. Op het vlak van de doctoraten werden de toelatingsvoorwaarden verstrengd, maar aan het einde van 2017 was het aantal opnieuw gestegen tot 37.

Internationaal
Opvallend is de zeer internationale samenstelling van het studentencorps: naast Belgen studeren er ook mensen van 22 andere nationaliteiten, uit vijf continenten. Ook op het vlak van interuniversitaire samenwerking is er een uitwisseling met veel landen, zoals Nederland, Roemenië, Zuid-Korea, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, enzovoorts. Ook in België zelf wordt samengewerkt met andere faculteiten, zoals de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid en de Katholieke Universiteit Leuven. De bestaande contacten met deze laatste instelling werden het afgelopen jaar opnieuw gecontinueerd en geïntensiveerd. Er is opnieuw overleg geweest tussen de directie van de ETF en het (nieuwe) rectoraat van de KUL over meer vormen van samenwerking. Er is regelmatig overleg tussen hoogleraren van beide instellingen en collega’s nodigen elkaar uit voor gastcolleges. Studenten en staf worden aangemoedigd om van uitwisselingsprogramma’s gebruik te maken. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding en in het eerste jaar van de mastersopleiding zijn er mogelijkheden om in het buitenland te studeren.
 
Onderzoek
Van een faculteit wordt verwacht dat er op ruime schaal aan degelijk onderzoek gedaan wordt. Op dit vlak wil de ETF een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de theologische wetenschap. Dat gebeurt in een voortdurende wisselwerking met onderwijs en dienstverlening: het onderzoek geeft hiervoor expertise, maar wordt hierdoor ook gestimuleerd. Het academisch personeel wordt gestimuleerd om op internationaal niveau samen te werken met onderzoekers van andere instellingen voor hoger academisch onderwijs. Er is ook een uitgebreide evaluatie van het werk dat op dit vlak verricht wordt.

De onderzoeksprogramma’s vinden voor het overgrote deel plaats binnen de zes vakwerkgroepen van de ETF: Oude testament, Nieuwe testament, Historische theologie, Systematische theologie, Praktische theologie en Godsdienstwetenschappen & Missiologie. Om er een van de vakgroepen uit te lichten: de vakgroep Praktisch theologie doet onderzoek naar de christelijke geloofspraktijk. Nu het christendom steeds minder het maatschappelijk waardenpatroon bepaalt, is de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen.  Deze postmoderne en pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeenschappen voorde uitdaging zich te handhaven en tegelijkertijd te innoveren. De drie onderzoekslijnen van deze vakwerkgroep zijn ‘Gemeenteopbouw en Leiderschap’, ‘Rituele Vorming door Prediking, Liturgie en Kunst’, en ‘Nieuwe Wegen in Christelijke Educatie: De Rol van Spiritualiteit’.

Dienstverlening
Dienstverlening is een belangrijke opdracht voor een universitaire faculteit. Wetenschappelijke kennis krijgt toegevoegde waarde door deze niet alleen te vermeerderen en te delen tussen vakgenoten, maar ook ten dienste te stellen aan de maatschappij en het beroepenveld. De ETF vindt deze vorm van dienstverlening belangrijk en ze onderneemt tal van activiteiten die onder deze noemer te plaatsen zijn. Bij het Summer Colloquium van 2017 waren 32 procent van de deelnemers niet-ETF-studenten, zowel predikanten als andere beroepsmatig geïnteresseerden. De ETF organiseert jaarlijks enkele conferenties en studiedagen over actuele thema’ voor kerken en christelijke organisaties. Het doel daarvan is de deelnemers te helpen in het Bijbels en theologisch doordenken van hedendaagse vragen en knelpunten in kerk en samenleving.
Om een deel van haar dienstverlening duidelijker vorm te geven, heeft de ETF het Leuven Center for Christian Studies (LCCS) opgericht. Dit is een ontmoetingsplek binnen de academische leergemeenschap dat uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen uitwisselt. Concreet faciliteert het LCCS conferenties, kleine bijeenkomsten en studieverloven.

De veelheid van activiteiten heeft natuurlijk ook een kostenplaatje. De resultatenrekening van 2017 laat een totaal van kosten zien van ruim 1,7 miljoen euro. Iets meer dan 1 miljoen daarvan gaat naar bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Gelukkig staan daar ook inkomsten tegenover, zij het zo’n 44.000 euro minder dan de uitgaven. Iets meer 780.000 euro is afkomstig uit overheidstoelagen en subsidies, terwijl de studiegelden goed zijn voor ruim 260.000 euro. Gelukkig kan de ETF rekenen op een ruime toevloed van schenkingen, legaten en giften: 311.000 euro in 2017. Zonder die inbreng zou het bijzodner moeilijk zijn om de faculteit te laten functioneren.

Wie meer wil weten over het jaarverslag van de ETF, kan contact opnemen met Julie Gelling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief