slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zonder armoede en onrecht

InterCom180815 TearfundJaarverslag2017 02Het hoge doel van Tearfund

Als er iets is wat niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) gemeenschappelijk hebben, is het wel het verlangen naar een betere wereld. Daarvoor zetten heel wat verenigingen zich in met de inzet van professionele krachten en vrijwilligers. Hun doelpubliek van ver weg of dichtbij wonen, maar het doel – en vooral de lat – ligt altijd hoog. Tearfund heeft de visie verwoord in de slogan: ‘Een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht’. De benadering van de NGO uit Vilvoorde berust op de begrippen geloof, hoop en liefde – een bekend trio uit de Bijbel. Toch wil Tearfund uitdrukkelijk openstaan voor alle mensen, gelovig of niet, of zoals ze het zelf stellen: “Hoewel we gedreven zijn door ons christelijk geloof, willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht of politieke overtuiging”.

In het jaaroverzicht van 2017 dat Tearfund onlangs publiceerde, benadrukt algemeen directeur Cécil Van Maelsaeke het belang van het christelijk aspect van de organisatie. In zijn voorwoord schrijft hij:

 

“Tearfund, als christelijke organisatie en als onderdeel van de evangelische kerk in Vlaanderen, is overtuigd dat de kerk een belangrijke en essentiële rol heeft te spelen bij het beëindigen van armoede en onrecht. Tearfund wordt gedreven door het geloof, door Zijn woord, karakter en de persoon van Jezus Christus, de kerk en christenen oproept tot actieve betrokkenheid bij het beëindigen van armoede en het zoeken naar gerechtigheid voor mensen die gemarginaliseerd en kwetsbaar zijn”.

Terwijl de boodschap in Jezus Christus de basis is van de hulporganisatie, krijgen de principes van goed beleid en een professionele aanpak veel aandacht bij Tearfund. Dat moet ook wel indien er een daadwerkelijke bijdrage geleverd moet worden aan de toestand waarin veel mensen zich bevinden: “We leven in een wereld waar meer dan 1 miljard mensen op het moment van schrijven nog steeds in armoede leven en waar 20% van de bevolking 90% van de rijkdom van de wereld bezit. In 2011 werd geschat dat 2,2 miljard mensen leefden met minder dan 1,60 euro per dag. Er zijn bijna 60 miljoen vluchtelingen in de wereld vandaag, het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks worden ongeveer 1,2 miljoen kinderen het slachtoffer van mensenhandel. Dit zijn enkele feiten van de wereld waarin we leven”.

Aandachtsgebieden
Op organisatorisch vlak werkte Tearfund met zeven strategische doelen, verdeeld over vier verschillende aandachtsgebieden. Het eerste daarvan was de Fondsenwerving. Tearfund stelt zich ten doel de kerken die aangesloten bij de EAV te sensibiliseren voor armoede en onrecht en hen te mobiliseren door hen een beter begrip van hun eigen rol in de strijd tegen de armoede en onrecht bij te brengen. Dat gebeurt onder andere door de jaarlijkse Tearfund-zondag (op de eerste zondag van mei). In 2017 werd bijzondere aandacht gevraagd voor de projecten in Burkina Faso. Voor die gelegenheid werd een speciaal lespakket samengesteld, met algemene gegevens over het West Afrikaanse land en haar bevolking, een quiz en een bordspel voor de kinderen. Naast dit jaarlijkse evenement is er een reeks initiatieven gedurende het hele jaar. Dat gebeurt door een aantal publicaties als ‘Inzicht’, ‘In Actie’ en ‘TOP-nieuws’. Het gebeurt door evenementen zoals de Nacht Zonder Dak, die vooral jongeren wil doen beleven wat het is om dakloos te zijn. In 2017 werd er slechts één zo’n nacht georganiseerd, en dat heeft te maken met het feit dat deze activiteit niet meer in de scholen van het gemeenschapsonderwijs mag doorgaan, juist vanwege de christelijke levensbeschouwing – de keerzijde van het specifieke christelijke uitgangspunt van Tearfund. Dat de jongeren zo sterk mogelijk betrokken worden bij de werking van het hulpwerk, blijkt uit de initiatieven van de jongerenafdeling Tearfund Youth – waaronder de TFYouth Cup, een voetbaltoernooi ten voordele van het werk van dokter Peter Van Dingenen in Burkina Faso.

De meeste projecten van Tearfund worden gefinancierd met private middelen, verstrekt door de achterban. Daarnaast zijn er de subsidies van lokale en federale overheden, waardoor een aantal grootschalige initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Voor een aantal gesubsidieerde projecten is er wel de verplichting om daar voldoende inkomsten uit giften tegenover te stellen. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar in 2017 werden de minima telkens wel gehaald.

Dankzij de inkomsten konden er ook veel projecten gerealiseerd worden en het tweede aandachtsgebied was de fondsenbesteding. Aan projecten geen gebrek en helaas moesten er ook 55 aanvragen voor financiële hulp afgewezen worden. In de meeste gevallen was dit een kwestie van beleidsprioriteiten en gebrek aan extra middelen om tegemoet te komen aan de verzoeken voor hulp. Die aanvragen kwamen meestal uit Afrika , de meeste uit de Democratische Republiek Congo. Toch werden er 37 nieuwe financiële overeenkomsten getekend in het afgelopen jaar. Zes daarvan hadden te maken met humanitaire acties en er waren vier kinderadoptieprogramma’s.

Het derde aandachtsgebied in 2017 was de verdere organisatieontwikkeling. Tearfund legt de lat hoog, want de organisatie streeft naar uitmuntendheid. Dat betekent in de eerste plaats dat de organisatie als zodanig goed moet functioneren. Daarbij gaat veel aandacht naar de opvolging van de veranderende regelgeving en de doorstroming van de informatie daarover naar het bestuur en het managementteam. Prioriteit gaat ook naar een degelijke financiële administratie; de cijfers worden jaarlijks ten controle voorgelegd aan een externe audit.

Het laatste aandachtsgebied – en tegelijk ook de laatste strategische doelstelling – is de pleitbezorging, ofwel de ‘advocacy’: “In het afgelopen jaar hebben wij blijvend aandacht gevraagd voor de kwetsbare situatie van vrouwen en kinderen in de wereld. Dit blijft het strategisch prioritair thema voor Tearfund. Onze visie en missie staan het licht van de strijd tegen de armoede en het onrecht, die veel mensen treffen, maar in het bijzonder vrouwen en kinderen. Deze doelgroep voor Tearfund zal in de toekomst zo nodig nog sterker onze aandacht krijgen”. Tearfund is betrokken bij een reeks projecten met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen, bijvoorbeeld in Madagaskar, Oeganda, India, Servië, Brazilië en Peru. Daarbij gaat om geneesmiddelen, waterpompen, een bijdrage aan een kinderdorp, opvang in een meisjescentrum, studiebeurzen, enzovoorts. Daarbij kan het gaan om noodhulp (denk aan het voortdurende conflict in Syrië, of aan de overstromingen in Bangladesh), maar ook over langlopende hulpverlening, zoals verschillende kinderadoptieprogramma’s.

De reden dat Tearfund zich in haar hulpverlening specifiek op vrouwen en kinderen richt, ligt in het feit dat juist deze groepen het zwaarst getroffen worden. Uit nationale en internationale rapporten blijkt dat vrouwen overal ter wereld nog steeds de belangrijkste slachtoffers zijn van talrijke vormen van discriminatie en ongelijkheid op verschillende terreinen van hun leven: op sociaal, familiaal, beroepsmatig, burgerlijk en politiek vlak.

Wie meer over de werking van Tearfund te weten wil komen, kan terecht op de website van de organisatie www.tearfund.be. Het jaaroverzicht van de organisatie is online te bekijken op
https://www.tearfund.be/wp-content/uploads/2017/09/Tearfund-Jaarverslag-2017_-v1.2.pdf

Nieuwsbrief