slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zinvolle ontwikkeling

LogoTearfund2011Ontwikkelingshulp is meer dan het voorzien van de juiste hulpgoederen op het juiste moment. Tearfund uit Vilvoorde verleent al zo’n 39 jaar ondersteuning aan een aantal landen in de wereld en heeft daarbij ook een coherente visie op die taak ontwikkeld. In een terugblik op het vorige werkingsjaar somt de organisatie een aantal kernbegrippen uit de werking op.

Het ‘rijke Westen’ heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de armere regio’s in de wereld. Om die reden wordt een deel van de begroting van de Westerse landen besteld voor ontwikkelingswerk. In 1970 namen de Verenigde Naties de doelstelling aan om 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product voor dit doel toe te kennen. Geen overdreven groot percentage, maar in de praktijk halen slechts enkele Europese landen deze doelstelling.

 

Tearfund dringt aan op de naleving van de gemaakte afspraken, die tijdens opeenvolgende internationale conventies werden herbevestigd. De organisatie is ook van mening dat er een einde moet komen aan het uitgeven van ontwikkelingsfondsen aan andere prioriteiten dan ontwikkeling. Er moeten daarom ook bijkomende middelen vrijgemaakt worden voor vredesoperaties, humanitaire hulp en milieubehoud. Er zullen dan ook meer middelen beschikbaar moeten worden gemaakt dan nu het geval is.

De bestaande omstandigheden moeten het uitgangspunt zijn voor de ontwikkelingsacties. De dringendste prioriteiten zijn voor de meeste ontwikkelingslanden armoede, ziekte, behoefte aan onderwijs en de mogelijkheid om in eigen onderhoud te voorzien. De nood is groot: ongeveer van de wereldbevolking lijdt onder absolute armoede, honger, ziekte en analfabetisme. Het gaat dus om zo’n anderhalf miljard mensen. De prioriteit van ontwikkelingshulp moet liggen bij het uitroeien van de oorzaken van dit mensonterend lot. Dat de huidige inspanningen onvoldoende zijn, wordt duidelijk uit het feit dat kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals eenoudergezinnen met de vrouw aan het hoofd, maar ook wezen en gehandicapten, in aantal toenemen. Zij vormen dan ook een bijkomende prioriteit. Ook de sociale integratie dient een prioriteit te zijn, anders zal de toestand zich op termijn vertalen in discriminatie, intolerantie en conflicten.

Lokale inbreng
De participatie van de lokale bevolking is essentieel bij het vastleggen van de doelstellingen, het uitwerken van een strategie en de uitvoering van het programma, wil men gunstige voorwaarden scheppen voor sociale ontwikkeling. Deze participatie moet gebeuren in een ware geest van partnerschap, die streeft naar duurzame ontwikkeling. Plaatselijke organisaties, zoals kerkgemeenschappen, basisgroepen en niet-gouvernementele organisaties (ook wel het ‘middenveld’ genoemd) begrijpen dikwijls heel goed de lokale noden en hoe de verschillende economische, sociale en menselijke aspecten zich tot elkaar verhouden. Hun aanpak, analyse terreinkennis en inbedding in de lokale cultuur kan er voor zorgen dat kleine en vaak over het hoofd geziene gemeenschappen niet uit de boot vallen bij de ontwikkeling. Zij kunnen de spreekbuis vormen van de plaatselijke bevolking.
Of je nu uitgaat van het beginsel dat ontwikkeling een verantwoordelijkheid is van elke staat of dat ontwikkeling een basisrecht is van de volkeren, één ding staat vast: duurzame ontwikkeling vergt een coherent nationaal beleid en een duidelijke medewerking van de bevolking. Ontwikkeling is een pluriforme onderneming die steeds moet inspelen op de specifieke nationale en lokale behoeften en omstandigheden. Er is geen ‘eenheidsrecept’ en ontwikkeling is een dynamisch gebeuren dat vraagt om voortdurende bijstelling van behoeften, doelstellingen, prioriteiten en beleid.

Schulden en onnodige uitgaven
Er moet een dringende oplossing gevonden worden voor de schrijnende schuldenlast in de armste landen, vooral in Afrika. Deze schulden hypothekeren in grote mate de ontwikkelingsinspanningen van de voorbije decennia. Tearfund dringt daarom aan op een verdere kwijtschelding van de schulden van de landen die duidelijk aantoonbare inspanningen leveren voor de ontwikkeling van hun land en in het bijzonder de minst begunstigde personen. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de uitgave die gedaan worden op militair vlak. Daarom zouden er internationale richtlijnen opgesteld moeten worden om buitensporige uitgaven tegen te gaan. Die druisen immers fundamenteel in tegen de ontwikkelingsdoelstellingen. Met het oog daarop dringt Tearfund aan op internationale afspraken inzake de aanschaf van wapentuig, en op ontwapening. Naleving van deze afspraken kan gekoppeld worden aan beloning, zoals kwijtschelding van schulden.

Internationale gemeenschap
Steeds meer gaat de internationale gemeenschap inzien dat zij een belangrijke rol te vervullen heeft in het dienen van vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang en dat al deze verschillende dimensies met elkaar verbonden zijn. ‘De waardigheid en de waarde van de menselijke persoon’, zoals vervat in het Handvest van de Verenigde Naties, is het fundamentele beginsel dat door die landen werd ondertekend. Het geloofsaspect geeft het geheel een bijzondere dimensie: christenen erkennen dat vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang belangrijke beginselen zijn voor elk individu. De grondslag ervoor vinden we terug in het evangelie. De aandacht voor ieder persoon is niet toevallig. Uiteindelijk vormen mensen de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van hun land. Hun welzijn bepaalt de ontwikkeling. Een investering in kapitaalgoederen is misschien wel belangrijk voor een economische groei, maar een investering in menselijke hulpbronnen is onmisbaar voor een duurzame en stabiele vooruitgang.

In de afgelopen decennia heeft Tearfund zich dan ook gericht op een duurzame menselijke ontwikkeling, respect voor de fundamentele rechten van de mens en de menselijke waardigheid, het principe van goed bestuur en het streven naar efficiëntie. Verder is het garanderen van de continuïteit en de duurzaamheid door een planmatige aanpak een belangrijke prioriteit, evenals het bewerkstelligen van een actieve samenwerking met andere actoren in de ontwikkelingssamenwerking.

Uiteraard zal Tearfund niet alle problemen in de wereld oplossen. Toch is iedere inspanning belangrijk voor wie de hulp ontvangt. Wanneer men daarbij bedenkt dat veel activiteiten en programma’s worden uitgevoerd in samenwerking met internationale partners, dan wordt duidelijk dat er veel werk verzet wordt en dat de resultaten gezien mogen worden.

(bron: Tearfund jaarverslag 2017)


Nieuwsbrief