slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een vak met een missie

InterCom190123 KatholiekGodsdienstonderwijsKatholiek godsdienstonderwijs streeft naar religieuze geletterdheid

In een maatschappij waarin het Rooms-katholicisme steeds meer invloed verliest, blijft het onderwijs van die zuil nog altijd veruit het grootste net. Dat zorgt onvermijdelijk voor een spanningsveld: steeds minder leerlingen hebben nog enige affiniteit met de kerk, of met geloven in het algemeen en tegelijkertijd moeten ze het vak ‘godsdienst’ volgen. In de afgelopen decennia heeft dat op veel plaatsen een duidelijke invloed gehad op het godsdienstonderwijs in de scholen: meer algemene levensbeschouwing in plaats van specifieke les over de religieuze overtuiging. Met die tendens in gedachte is de bevoegde instantie aan de slag gegaan met een aanpassing van het leerplan. Kerngedachte daarbij is: streven naar meer religieuze geletterdheid.

In een interview met Kerknet geeft Jürgen Mettepenningen, moderator van Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst een toelichting over de intenties van het nieuwe leerplan. Allereerst stelt hij dat het in feite niet gaat over een nieuw leerplan, maar

 

om een geactualiseerde versie. Dat wil zeggen dat er geen sterke verschillen zijn in de thema’s, maar wel in de concrete inhoud. Dat een actualisatie zich opdrong, is te verklaren uit het feit dat het huidige leerplan al 20 jaar meegaat: “Intussen zijn kerk, samenleving en onderwijs veranderd. Denk maar aan de plaats van het vak godsdienst en van levensbeschouwing in het maatschappelijk debat”. Mettepenningen is van mening dat iemand die heel zijn schoolcarrière rooms-katholieke godsdienst volgt – 12 jaar lang dus – zou moeten weten waar het christelijk geloof over gaat en wat het kan betekenen voor zijn of haar geestelijke groei. Dat geldt zowel voor mensen met een katholieke achtergrond als voor leerlingen die een andere – of geen – religieuze overtuiging hebben. Het is immers geen geheim dat de rooms-katholieke scholen ook door voor moslimleerlingen bezocht worden, wat het godsdienstonderricht niet bepaald eenvoudig maakt. Niet voor niets experimenteert de katholieke zuil met de zogenaamde ‘dialoogscholen’.

Katholieke leerkrachten zouden iets moeten doen aan de enorme religieuze ongeletterdheid van de leerlingen. Daarom wordt er  veel belang gehecht aan ‘kennis van zaken’. En van de opvallendste vernieuwingen is een lijst met 340 begrippen en symbolen die leerlingen tegen het einde van hun middelbare school moeten kennen. De Antwerpse bisschop Johan Bonny benadrukt: “Wij menen dat godsdienst wel degelijk een leervak is en dat daarom zijn plek heeft op school. En als het een leervak is, moet er ook geleerd worden”. In de media werd dat weergegeven door te stellen dat de leerlingen opnieuw de Tien Geboden zouden moeten kennen – geen slecht begin voor iemand die iets over de Bijbel te weten wil komen en interesse heeft voor een christelijke levensstijl …

Ieder thema in het vernieuwde leerplan wordt gelinkt aan een bijbeltekst, en daarmee krijgt de Bijbel een prominentere plaats in het geheel. Bonny benadrukt het belang van die teksten: “Het gaat over basisconcepten die op de harde schijf staan van onze beschaving. Als je spreekt over Mozes en de Exodus, ballingschap en uittocht, dat is een archetype. Als Jesaja zegt: het is hoog tijd dat we zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Dat is niet zomaar een zinnetje uit de Bijbel, dat is een sleutelzin uit de wereldliteratuur”.

Leerlingen die het vak rooms-katholieke godsdienst volgen zouden vanaf het volgende schooljaar meer kennis moeten opdoen. Of zich dat ook gaat vertalen in een sterkere betrokkenheid bij het geloof is natuurlijk een ander ding. Hart en hoofd worden toch elk op een andere manier benaderd. De beste manier voor geloofsoverdracht is nog altijd een leerkracht die zelf sterk overtuigd is van de boodschap en die dat in zijn of haar leven uitstraalt. In hoeverre dat het geval is in het katholiek onderwijs valt niet te peilen met een nieuw leerplan alleen ...

(bronnen: kerknet, VRT-nieuws)

Nieuwsbrief