slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jaarverslag ETF 2018

InterCom1900713 ETFjaarverslagHet is steeds opnieuw een omvangrijk en ‘gewichtig’ werk: het jaarverslag van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). Eigenlijk mag je ook niets anders verwachten van een degelijke academische instelling die van overheidswege erkend is. Alleszins biedt het boekwerk een duidelijke blik achter de schermen van de faculteit en leert het veel over de verwezenlijkingen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Enkele impressies uit de inhoud:

Het aantal studenten is het voorbije jaar gestegen. Aan het begin van het academiejaar 2018-2019 waren er 215 ingeschreven: 98 in het bachelorprogramma, 79 in de mastersafdeling, 5 studenten in de lerarenopleiding (waarvan 2 hoofdinschrijvingen) en 36 in het doctoraatsprogramma. De studie is populairder bij mannen dan bij vrouwen: over het geheel genomen is een op vier studenten een vrouw – als we alleen naar de ‘bachelor’ kijken, is dat een op drie. Van de 36 doctoraatsstudenten is slechts 5 een vrouw.

De ETF wordt hoe langer hoe meer internationaal. In totaal participeren er studenten van 19 verschillende nationaliteiten uit 5 continenten in de diverse programma’s. De faculteit heeft ook heel wat internationale samenwerkingsverbanden. Dat gaat van overeenkomsten met instellingen in de buurlanden (waaronder Nederland, met bijvoorbeeld de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit, Frankrijk – het Institut Protestant de Théologie en de Université Catholique de Lyon) en Duitsland (Freie Theologische Hochschule Giessen)) als ver gelegen staten. Zo wordt er samengewerkt met een reeks Zuid-Koreaanse universiteiten als Handong Global University, het Korea Theological Seminary en het Asia Center for Theological Studies and Mission. Maar ook in eigen land is de relatie met gelijkaardige instituten goed. In het lijstje vinden we de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). De bestaande contacten met de KUL werden gecontinueerd en geïntensiveerd. Er is opnieuw overleg geweest tussen de directie van de ETF en het nieuwe rectoraat van de KU Leuven over meer vormen van samenwerking. Van de eerstejaarsstudenten wordt verwacht dat ze ten minste één vak (Godsdienstige Ontwikkelingspsychologie) aan de KUL volgen – en in de andere jaren kunnen daar ook enkele keuzevakken gevolgd worden.

Onderwijs en onderzoek
Ook onder het personeel van de ETF vinden we verschillende nationaliteiten terug. In het verslagjaar hadden 57 van de 77 personeelsleden een niet-Belgische nationaliteit. De vijf meeste daarvan zijn Nederlands, Duits, Amerikaans, Zuid-Afrikaans en Oekraiens. Er waren vorig jaar nogal wat wijzigingen in het personeelsbestand. Zo nam Patrick Nullens in september 2018 afscheid als rector. Decaan Andreas Beck volgde hem tijdelijk op en er werd een procedure tot de invulling van het rectoraat in gang gezet. De taken van Beck als decaan werden uitgevoerd door Jelle Creemers en Maria Verhoeff, respectievelijk vicedecaan onderwijs en vicedecaan onderzoek. De twee belangrijke pijlers van de faculteit zijn immers ook onderwijs en onderzoek. Van het academisch personeel wordt dan 30 tot 40 procent van de tijd wordt besteed aan onderzoek en dat vindt voornamelijk plaats binnen de 6 vakgroepen: Oude Testament, Nieuwe Testament, Historische Theologie, Systematische Theologie, Praktische Theologie en Godsdienstwetenschappen & Missiologie. Er zijn aan de ETF drie onderzoeksinstituten die interdisciplinair onderzoek op de terreinen van het vroege christendom, de vroegmoderne tijd, en leiderschap & sociale ethiek faciliteren. Daarnaast heeft de ETF een institutionele verankering in verscheidene (inter)nationale onderzoeksgroepen zoals het Jonathan Edwards Centrum Benelux, Oude Gereformeerde Theologie en het archief- en documentatiecentrum Evadoc. Dat onderzoek leidt dan weer tot de nodige output: in 2018 verschenen er meer dan 120 wetenschappelijke, populariserende en vakpublicaties. Daarnaast geven diverse academici lezingen op specifieke symposia en conferenties.

Dat alle activiteiten van de ETF ook een kostenplaatje met zich meebrengen, zal duidelijk zijn. In 2018 bedroegen de totale kosten iets meer dan 1,9 miljoen euro. Aan de inkomstenzijde (ruim 1,7 miljoen) komt zo’n 45 procent uit overheidssubsidies en 28 procent uit studiegelden en huisvesting. Het zal duidelijk zijn dat de giften die de ETF ontvangt, ook hard nodig zijn.

Meer info over de ETF

(bron: ETF-Jaarverslag 2018)

Nieuwsbrief