slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Muizen en olifanten

LogoPEGOHalvering uren godsdienst?

Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering zijn er veel voorstellen op tafel gekomen, maar voor de evangelische wereld was er één item dat er sterk uitsprong, namelijk de mogelijke halvering van het aantal uur godsdienst dat in de (officiële) scholen gegeven wordt. Het was een idee dat vanuit liberale hoek al herhaaldelijk naar voor was gebracht: verschillende vrijzinnigen hopen de huidige levensbeschouwelijke vakken te vervangen door ‘burgerzin’ , waar weliswaar plaats is voor religie, maar dat een einde maakt aan het systeem waarbij de verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen voor de  invulling mogen zorgen. Vooral bij de ‘kleinere godsdiensten’ veroorzaakte dit voornemen veel ongerustheid, en door de erkende levensbeschouwelijke instanties werd ook gezamenlijk gereageerd. De erkende instantie van de Protestants-Evangelische Godsdienst stuurde een brief aan de regeringsonderhandelaars om hun visie op het voorstel te geven. Onder de titel: ‘Als olifanten vechten, worden muizen vertrapt’,  sommen ze drie redenen op waarom de halvering van de lessen geen goed idee is. Hieronder de tekst van dat schrijven.

 

Als olifanten vechten, worden muizen vertrapt. De grootste slachtoffers van de hernieuwde ideologische strijd over het levensbeschouwelijke onderwijs in de huidige Vlaamse regeringsonderhandelingen dreigen diegenen te zijn die niet in beeld zijn: de muizen. Hiermee bedoelen wij de religieuze minderheden die Vlaanderen karakter en kleur geven. 

Daarom houden wij als Protestantse-Evangelische minderheid onze adem in. Gaat men echt het levensbeschouwelijk onderwijs in het officiële net tot één uur per week beperken? De gevolgen daarvoor zouden voor ons als kleinere erkende eredienst dramatisch zijn.

Het huidige grondwettelijk verankerde systeem van levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaamse scholen geeft uitdrukking aan de belangrijke waarde van godsdienstvrijheid – die dient niet enkel en alleen politiek beleden, maar ook werkelijk beleefd te worden. 

Als Erkende Instantie dragen wij decretaal en vanuit een protestants-evangelisch curriculum verantwoordelijkheid voor de invulling van het levensbeschouwelijke lestijdenpakket. Aandacht gaat hierbij onder meer uit naar het zoeken van antwoorden rond multicultureel samenleven, de noodzaak van democratische waarden, maatschappelijke integratie en de zoektocht naar eenheid in diversiteit. Op die manier dragen ze op een fundamentele manier bij tot de volle ontplooiing van jongeren in hun eigenheid en hun specifieke sociale context. En dat laatste is met name belangrijk voor jongeren uit kleinere levensbeschouwingen die worstelen met hun plaats in de maatschappij.  De bestaande invulling van twee lestijden per week is dan ook noodzakelijk om de leerlingen in een veilige context – op school en met een vertrouwenwekkende leraar – hun eigen identiteit te helpen zoeken en vinden.

Kan dat dan voortaan niet in een enkel uur per week? 

Drie redenen waarom niet. 

Ten eerste, een principiële reden. 

Dit ontkent de feitelijke realiteit dat het levensbeschouwelijk onderwijs reeds zeer veel aan burgerschapsvorming doet. Het zou leerkrachten die dit onderwijs al lang tot hun levenstaak rekenen, dit voorrecht ontnemen.

Ten tweede, een pedagogische reden.

Levensbeschouwelijk onderwijs wordt typisch gekenmerkt door ruimte voor gesprek, persoonlijke meningsvorming en interlevensbeschouwelijke dialoog. Het halveren van de lesuren zou de fundamenteel belangrijke ruimte voor dialoog in gedrang brengen en de nadruk verleggen naar overdracht van levensbeschouwelijke en maatschappelijk relevante feiten. Daar zit geen kind op te wachten. 

Ten derde, een organisatorische reden.

Nu al rijden leerkrachten van kleine levensbeschouwelijke vakken vaak naar vijf verschillende scholen her en der. Dit logistiek euvel wordt dankzij de grote inzet en motivatie van leerkrachten overwonnen, maar met een halvering van de uren wordt de praktische organisatie ervan en de rekrutering van nieuwe leerkrachten zeer onrealistisch. En daar zit dan weer geen leraar of school op te wachten.

Wij mogen ervan uitgaan dat u als Vlaamse verkozene de verregaande implicaties van een dergelijke beslissing voor ogen houdt. Niet in het minst de gevolgen die een halvering van het lestijdenpakket voor ons als Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs met zich mee zal brengen. 

Heel nadrukkelijk willen wij onze zorg bij u neerleggen, samen met de beide covoorzitters van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst.

 

 

 

Met meeste achting,

 

 

ds. Eric Corthauts ds. Steven H. Fuite dr. Geert W. Lorein

 

Voorzitter Erkende Instantie Covoorzitter ARPEE Covoorzitter ARPEE

 

Nieuwsbrief