slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Als een crimineel christen wordt ...

FotChamounRabi03aToen Rabi Chamoun in 2002 naar België kwam, had hij een duidelijke ambitie: maffiabaas worden. Het duurde niet lang voor zijn criminele carrière op gang kwam en zijn droom waarheid werd. Dat hij vandaag de dag voorganger is van een Arabische kerk in Mechelen en een onvermoeibare evangelist is, mag dan zeker ook een wonder heten. Intussen is Rabi ook betrokken bij de opstart van soortgelijke kerken in andere plaatsen in Vlaanderen …

Er was nog lang geen sprake van de burgeroorlog in Syrië toen Rabi naar Europa wilde vertrekken. Hoewel de kans om een visum te krijgen niet zo groot was, lukte het hem toch om op legale wijze naar België te komen. Achteraf denkt hij dat God daar een plan mee had, maar op toen was hij zeker niet met religieuze zaken bezig. “Ik was op zoek naar geld, aandacht en macht”, verklaart hij nu. 

Een tijdlang was hij intensief betrokken bij allerlei illegale zaken, waarbij drugs en geweld een belangrijke rol speelden. Maar op het moment dat hij plannen maakte om iemand om het leven te brengen, kwam Rabi Jezus tegen: “Ik zal dat moment nooit vergeten. De Heilige Geest is toen in mij uitgestort. Jezus was daar in mijn kamer en plotseling is alles veranderd. Ik kon geen sigaretten meer roken, geen hasj meer smoren en geen alcohol meer drinken. Ik ben naar degene die ik wilde vermoorden toegestapt en ik heb vergeving gevraagd.” Niet lang na zijn spectaculaire bekering raakte Rabi in contact met de Arabische Evangelische Kerk in Vilvoorde. Hij bleef er tien jaar, maar zocht ondertussen naar mogelijkheden om Arabischsprekende mensen in andere plaatsen te bereiken en zeker in zijn eigen woonplaats. In oktober 2017 leidde dat tot de start van de Arabische kerk van Mechelen onder de naam ‘Christus voor alle Naties’ – een gemeente die is aangesloten bij het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP). Een groep gelovigen kocht een voormalige apotheek en maakte er een samenkomstzaal van. Dat er behoefte was aan deze kerk, wordt onder andere duidelijk uit het feit dat in het eerste jaar al 19 nieuwe gelovigen gedoopt werden. 13 van hen waren voordien moslims. Het is ook vooral op de  mensen met een islamitische achtergrond dat de focus ligt.

InterCom200523 ArabischeKerkMechelenCollageDe middelen van de Bijbel
Als Rabi van één ding overtuigd is, dan is dat van de noodzaak van een geestelijke opwekking in België. Daarbij benadrukt hij het belang van eenheid onder de christenen en het belang van evangelisatie. Daarom nodigde hij ook de verschillende evangelische kerken in Mechelen uit samen het goede nieuws te verkondigen. Zijn strategie – ook al wil hij dat liever niet zo noemen – is eenvoudig: “We gebruiken de middelen van de Bijbel en niet die van mensen. Er moet iets gebeuren dat niet door de kracht van mensen is. Dus niet dat iemand komt zeggen: we moeten dit of dat doen, nee, er zijn middelen van de Heer. Dus we bidden, we vasten, we evangeliseren en we maken discipelen.” Concreet betekent het  dat er verschillende gebedsmomenten per week in de gemeente zijn, een zeker ook 1 vaste vastendag. Als het team een nieuwe plaats uitzoekt om een gemeente te stichten, dan begint alles met gebed: “Als je een locatie hebt, op een vaste plaats, dan ga je veel bidden en vasten. Bidden dat door God de stad geestelijk opengaat. Als dat gebeurt, dan gaat alles veel gemakkelijker. Daar moet het beginnen, dus bidden we veel.”

Integratie
De kerk draagt de naam ‘voor alle naties’ en dat mag je letterlijk opvatten. Op zondag komen er mensen samen met een heel uiteenlopende achtergrond. Marokkanen, Egyptenaren, Syriërs, Irakezen, Turken – en ook een paar Vlamingen. Ook al is deze kerk vooral bedoeld voor Arabischsprekende mensen, alles wordt ook naar het Nederlands vertaald. Een bewuste keuze: “We denken aan de volgende generatie. Als je in België iets wil doen, dan moet je als een Belg zijn. Als je Arabisch blijft, dan heb je geen toekomst.”

Rabi is er van overtuigd dat er in Vlaanderen nood is aan nog meer Arabische kerken. Naast Mechelen zijn er ook samenkomsten in Lier en Antwerpen: “In Brussel zouden er vier of vijf gemeenten moeten zijn, in Leuven twee of drie. Ook als het maar kleine kerken, kleine groepen zijn. Het is zoals in het boek Nehemia: het waren allemaal kleine groepen, maar de muur werd herbouwd. Als iedereen meedoet, maakt het niet uit of je een klein of een groot werk doet. De vraag is: zijn de mensen actief of niet? Is de kerk vurig of niet? Verkondigt de gemeente het evangelie of niet? In deze kerk zitten we gemiddeld met 40 of 50 mensen – soms zijn we met 70. Niet iedereen heeft dezelfde passie, maar met wie wil gaan we in Mechelen de straat op.”

Het werk gebeurt niet alleen op straat; ook verschillende asielzoekerscentra krijgen de nodige aandacht. Voor Rabi is het geen probleem om daar op bezoek te gaan – op diverse plaatsen in Vlaanderen. En met ‘succes’.  Hij denkt daarbij terug aan de periode 2012 tot 2016 toen hij iedere week naar Houthalen trok. Op woensdag om de mensen uit te nodigen, op zaterdag om ze te verzamelen – in dit geval in het gebouw van de Christengemeente ter plaatse. Iedere week kwamen er dan 50 of 60 mensen, soms zelfs 150. Ook al waren de meeste bezoekers moslim, Rabi zal het evangelie niet verzwijgen – volgens zijn schatting hebben in die jaren 6000 of 7000 mensen het goede nieuws gehoord. En verschillende van hen zijn ook effectief tot geloof gekomen.

Eenheid
Als het op eenheid en samenwerking onder christenen aankomt, heeft Rabi een duidelijke mening; kerken moeten elkaar niet bestrijden Hij is er van overtuigd dat een aanpak die er op gericht is de eigen kerk zoveel mogelijk te beschermen en te voorkomen dat de gemeenteleden teveel in contact komen met andere ideeën, geen groei zal opleveren; Dan ben je alleen maar bezig om in stand te houden wat er al is: “Als je denkt: ik heb 40 mensen, en ik wil alles doen om die in ieder geval te houden, bereik je niets. Samen kunnen we iets doen. We moeten bedenken dat de strijd buiten is, niet binnen. Eenheid hoeft niet te betekenen dat je allemaal op zondag in dezelfde dienst samenkomt, maar wel dat je samen koffie moet kunnen drinken. Dat je samen kunt bidden. Eenheid is ook elkaar liefhebben en niet over elkaar roddelen."     

België een moeilijk land?
Als het op evangelisatie aankomt, wordt België vaak een moeilijk land genoemd. Rabi Chamoun erkent de problemen – de omstandigheden waarin hij werkt zijn verre van eenvoudig. Hij doet het werk van een evangelist, maar heeft daarnaast ook nog een gewone job om aan een inkomen te geraken. Daarmee onderhoudt hij zijn gezin, maar naast tijd en energie gaat er ook heel wat geld naar de kerk. Financieel worden er offers gebracht – en het vinden van voldoende middelen is een voortdurende uitdaging. Dat bij zijn werk de steun van zijn vrouw onontbeerlijk is, erkent Rabi graag: “Ik heb een goede vrouw, ze is ook evangeliste, ze snapt wat ik aan het doen ben.” Hij wil zeker niet focussen op de moeilijkheden die het werk met zich meebrengt; hij ziet liever de mogelijkheden: “Het is moeilijk, maar Jezus’ naam is boven alle namen. Hij heeft alle macht, alle autoriteit. Als Hij Zijn woord spreekt over Vlaanderen, is dat genoeg. Dan zullen mensen op straat tot bekering komen, al die mensen die het evangelie zullen horen. Dat gebeurt als Hij zegt dat het tijd is. En de Bijbel zegt: ‘Als Mijn volk zich bekeert en Mij zoekt en zijn zonden belijdt … God belooft twee dongen: de zonden van Zijn volk vergeven en het land genezen. Dat gaat Hij doen, dat is Zijn belofte. Dus waar ligt het aan? Het ligt er niet aan dat België een moeilijk land is, dat er hier veel moslims zijn en veel ongelovigen. Maar als volk werk in eenheid en met nederigheid, dan is er voor God niets onmogelijk.”

Nieuwsbrief