slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kerkdeuren op een kier

InterCom200615 HeropstartEredienstenToen in maart de kerkdeuren sloten, had waarschijnlijk niemand verwacht dat het Coronavirus ze zo lang dicht zouden houden. In de discussie over het heropenen van de restaurants en cafés en het vergroten van de ‘bubbels’, leken de erediensten vergeten te zijn. Uiteindelijk besloot de Nationale Veiligheidsraad toch nieuwe mogelijkheden te voorzien voor een nieuwe start voor de samenkomsten. Helaas, de voorwaarden zijn dermate streng dat het voorlopig niet eenvoudig zal zijn om een volwaardige dienst te houden.

Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020 legt een aantal basisprincipes vast in geval van heropstart van de erediensten. Terzijde: ook de ‘collectieve uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging’ vallen onder de regelgeving – het gaat dus niet uitsluitend over kerken. Vanzelfsprekend blijft de ‘social distancing’ behouden: de bezoekers moeten een afstand van 1,5 meter tot elkaar behouden, behalve wanneer men onder hetzelfde dak woont. Een gezin hoeft dus onderling geen afstand te bewaren. In het gebouw moeten de nodige middelen voorzien worden zodat de noodzakelijke handhygiëne gehandhaafd kan worden.

 

Ook mag er geen fysieke aanraking van personen en van voorwerpen zijn door verschillende deelnemers. Tenslotte werd er een dubbel maximum gezet op het aantal aanwezigen bij de eredienst: enerzijds mag er maar één persoon toegelaten worden per 10 m², anderzijds mogen er ook niet meer dan 100 personen in het gebouw, ook al zou dat op grond van de oppervlakte wel mogen. Vanaf 1 juli wordt dat maximum opgetrokken naar 200 personen.

Specifieke regels
Hoe de regels in de praktijk worden uitgewerkt, wordt door het Ministerieel Besluit aan de representatieve organen van de erediensten – in het geval van evangelische kerken gaat het dan om de ARPEE, de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst – overgelaten. Die richtlijnen mogen uiteraard niet losser zijn dan de bepalingen van het Ministerieel Besluit. Hier is een eerste duidelijk knelpunt bij het terug opstarten van de evangelische samenkomsten. De meeste kerken zijn eerder beperkt van oppervlakte, zodat in veel gevallen er niet meer dan 20 procent van het normale aantal bezoekers de kerk binnen mag. Bij Rooms-katholieke kerken stelt het probleem zich minder, aangezien het daar in veel gevallen om grote gebouwen gaat, die vaak ook niet massaal bezocht worden. Evangelische kerken zitten in normale omstandigheden behoorlijk vol, maar dat zal voorlopig niet mogelijk zijn.

In de richtlijnen die door de ARPEE werden gecommuniceerd, staan heel wat details die betrekking hebben op de praktische gang van zaken. Zo mogen de kerkgangers niet zingen, zodat de zang beperkt zal worden tot de voorzangers, die wel een afstand van minimaal 5 meter tot andere personen zullen moeten behouden. Bij het zingen is de kans op de overdracht van het virus immers groter. Bidden zal rustig en bezadigd moeten gebeuren. Er mag geen collectezak worden doorgegeven en bij het Avondmaal is het verboden van dezelfde beker te drinken of het brood door te geven. De ARPEE raadt daarom aan om geen Avondmaal te houden, tenzij men het brood en individuele bekertjes op voorhand op de zitplaatsen zet. Het gebruikelijke samen koffie drinken na afloop van de dienst zal ook niet kunnen: ‘Er kan op dit ogenblik geen sprake zijn van een gezellig samenzijn na de eredienst. De kerkgangers moeten het gebouw na de eredienst onmiddellijk vermijden en uit elkaar gaan.’ Als er een afzonderlijk kinderprogramma is, moet dit tegelijk beginnen en eindigen met de eredienst.

Het zal voorlopig niet voor iedereen mogelijk zijn om de dienst bij te wonen. Los van de beperking op grond van de oppervlakte, moeten mensen die symptomen hebben van COVID-19 – of die onlangs in contact geweest zijn met patiënten – thuis blijven. Ook wordt er op aangedrongen op mensen die een groter risico lopen – zoals mensen die een recente geschiedenis hebben van hart- en vaatziekten, verzwakte immuniteit, en dergelijke, evenals mensen van boven de 60, niet naar de kerk komen. Indien nodig moet van te voren vastgesteld worden wie de dienst kan bijwonen, bijvoorbeeld via een ticketsysteem.

Bijzondere inspanning
De opstellers van de richtlijnen erkennen dat al deze maatregelen niet eenvoudig zijn. Ze schrijven: “Deze regels en aanbevelingen gaan uit van een dosis goede wil om ze concreet te maken in de eigen omstandigheden van de kerkgemeente. Dat is een behoorlijk karwei, maar geen onmogelijk.” Om de toepassing van de regels op te volgen, moet er in iedere kerkgemeente een coördinatieteam worden aangesteld voor de praktische organisatie. Bij voorkeur zou daar ook iemand in zitten die uit de medische sector komt. Of veel gemeenten alle inspanningen de moeite waard gaan vinden om de ‘fysieke bijeenkomsten’ terug op te starten, is nog maar de vraag. De aanpassingen grijpen hoe dan ook diep in in de manier waarop evangelische kerken samenkomen. In het document van de ARPEE wordt daar ook op gealludeerd, aangezien men ook de mogelijkheid suggereert om verder te gaan met de weberediensten; redelijk wat kerken werken immers op dit ogenblik met streams via Youtube, of vergaderingen via ZOOM, enzovoorts. De kerkdeuren gaan dan wel een beetje open, maar staan in feite nog maar op een kier.

De ondertekenaars van de richtlijnen – de beide covoorzitters van de ARPEE, ds. Steven Fuite en dr. Geert Lorein – besluiten het document met: “Bij voorbaat dank aan elke kerkgemeente, elke verantwoordelijke en elke kerkganger voor de betoonde ernst en inzet voor het algemeen welzijn in een geest van liefde en solidariteit.”

(bronnen: ARPEE, Belgisch Staatsblad)

Nieuwsbrief