slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ongeacht het geslacht?

InterCom200615 GenderdwalingBroedersVanLiefdeOverste Broeders van Liefde spreekt zich uit over gender-ideologie

De ‘Broeders van Liefde’ zijn wellicht nog niet zo regelmatig in het nieuws geweest als de afgelopen maanden. Eerst kreeg de Belgische afdeling van deze orde die zich toelegt op psychiatrische zorg, veel media-aandacht omdat ze een opening liet voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat druiste in tegen de leer van de RK-kerk en prompt werd het werk van de orde het predikaat ‘katholiek’ ontnomen. Niet lang daarna publiceerde de internationale topman van de orde, de Belg René Stockman, een document rond de ‘genderproblematiek’. Daarin noemde hij gender een gevaarlijke dwaling – een opinie die in Vlaanderen sterk bekritiseerd werd.

Tot voor kort was er de consensus dat het feit of men man of vrouw was, kon worden vastgesteld aan de hand van genetische en uiterlijke kenmerken. Inmiddels werd in het maatschappelijk debat de band met de biologische basis doorgeknipt: man of vrouw werd een kwestie van hoe – of beter gezegd ‘wat’ – men zich voelt. De klassieke tweedeling werd aangevuld met een ‘X’ – iemand die zich niet exclusief man of vrouw voelt. Stockman kadert de genderbeweging in de steeds voortschrijdende verabsolutering van de autonomie en de zelfbeschikking.

Met andere woorden, de maatschappij hecht steeds meer waarde aan het recht van de mens om volledig over zijn eigen leven te beschikken, en dus ook zelf te kunnen beslissen of men man of vrouw is. Een negatieve ontwikkeling, vindt hij: “Vanaf de jaren ‘60-’70 van vorige eeuw is men doorgeslagen en deze autonomie en zelfbeschikking gaan koppelen aan het streven naar absolute vrijheid en het afschudden van alle banden die deze vrijheid zouden kunnen belemmeren. Voor de vrouw betekende dit onder andere loskomen van de band tussen seksualiteit en voortplanting, waarbij de artificiële anticonceptie het antwoord gaf. (…) Het duurde niet lang of ook het instituut huwelijk moest er aan geloven dat als een belemmering werd gezien van deze absoluut verklaarde vrijheid, omdat men zich hierdoor zou verbinden let één persoon en daarmee andere relaties uitsloot of toch sterk aan banden legde.”

Stockman wijst Judith Butler, naast Simone de Beauvoir, aan als een van de grondleggers van de huidige gender-ideologie. Butler is een Amerikaanse hoogleraar, filosofc en feministe, die een tweetal boeken over gender schreef. Haar stelling is dat ‘de rolverdeling tussen het mannelijke en het vrouwelijke niet biologisch vastligt, maar een sociale constructie is. Zij beschouwt identiteit als iets vloeiend en flexibel, waabrij geen mannelijke of vrouwelijke wezens bestaan, maar waar het zich ‘man of vrouw voelen’ alleen een bepaalde uitingsvorm is die ten allen tijde kan veranderen’. Zaken als man en vrouw, huwelijk en gezin, vader en moeder, seksualiteit gekoppeld aan vruchtbaarheid en voortplanting, mogen van haar zo snel mogelijk verdwijnen.

Het Joods-christelijke wereldbeeld, dat eeuwenlang de Europese beschaving heeft bepaald, gaat uit van Bijbelse stellingen. Belangrijk daarbij is de tekst van Genesis 1:27, waar staat: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’. Ook vanuit het Vaticaan wordt gewezen op de oorspronkelijke bedoeling van de schepping. Er klinkt een waarschuwing dat via de huidige gender-ideologie een totaal nieuwe antropologie ontwikkeld wordt die afwijkt van de christelijke mensvisie: ‘Vanuit Joods-christelijk standpunt zien we de mens geschapen door God als man en vrouw met de roeping gemeenschap te vormen en vruchtbaar te zijn. In de gender-ideologie wordt het verschil tussen man en vrouw als voorgegeven realiteit verloochend en wordt de gemeenschap tussen man en vrouw niet meer als essentieel geacht om het menselijk geslacht voort te zetten. Verder huldigt men een totaal individualistisch mensbeeld waarbij de mens totaal individueel beslissingen kan nemen over zijn eigen leven, los van de medemens en met de omringende samenleving.’
Stockman realiseert zich dat scholen voor een moeilijke opgave komen te staan, zeker in landen waar men verplicht wordt de curricula aan te passen, gender-neutrale toiletten in te richten en keuze tot geslachtsverandering te aanvaarden.

Waanzin
Hoezeer de Westerse samenleving meegaat in het genderverhaal, blijkt uit de reacties in de Vlaamse pers. Vrijwel unaniem worden de ideeën van de overste van de Broeders van Liefde genadeloos afgeschoten. Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde van de Ugent en auteur van ‘Gender in de blender’, stelde een ‘open brief aan gender-ontkenners’ op. Die werd ook door andere wetenschappers van de dezelfde universiteit ondertekend, zoals rector Rik Van De Walle, gynaecologe Petra De Sutter (overigens zelf een transgender), ethicus Freddy Mortier, gynaecologe Marleen Temmerman, enzovoorts. De brief, die in de nationale media ruim gedeeld werd, heeft als openingszin: “Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden.” De teneur van het schrijven is daarmee gezet: wie het niet eens is met de moderne gender-ideologie, is waanzinnig. Of wereldvreemd, zoals Hoebeke het uitdrukt. Mocht daarmee bedoeld zijn: ‘niet van de wereld’, dan zou Stockman dat wellicht als een compliment hebben opgevat, maar de intentie van de woorden is duidelijk: iemand die dit soort dingen beweert, weet niet waar hij het over heeft. Opvallend genoeg beperkt de open brief zich tot een afkeuring van de ideeën van Stockman, maar zonder daarvoor echte argumenten aan te voeren. Dat is ook de vaststelling van Pieter Bauwens in een artikel op de opiniewebsite van Doorbraak: “De brief bevat de opsomming van wat Stockman volgens hen beweert, zonder één tegenargument. Dat is blijkbaar niet nodig. Pontificaal hooghartig wordt iemand met een andere overtuiging weggezet door beledigingen, niet door argumenten. Stockman is een waanzinnige gender-ontkenner. Wetenschap leeft niet meer van twijfel, tegenspraak, onderzoek en onderzoek van het onderzoek. Deze wetenschappers bivakkeren op het grote gelijk. Gender-ontkenners en klimaatnegationisten zijn waanzinnigen. Punt uit.”

Doorbraak wijst er op dat het niet alleen fanatieke religieuzen zijn, die vragen stellen bij de gender-ideologie. Opvallend genoeg liet filosoof en scepticus Maarten Boudry, bepaald geen fan van het christendom, zich kritisch uit over de mening dat geslacht en biologische kenmerken los van elkaar gezien kunnen worden: oBio-ontkenning is minstens even onwetenschappelijk als klimaatontkenning. En in tegenstelling tot dit laatste, wordt het gedoceerd aan onze universiteiten.”

Volgens Hoebeke toont de tekst van Stockman aan dat “de Internationale Dag tegen Homofibie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen, is bewustwording omtrent gender essentieel.”

Doorbraak betreurt vooral het feit dat er in de media weinig ruimte is voor diversiteit.  De hele discussie maakt duidelijk dat de media vooral lijken op te komen voor algemeen aanvaarde opinies. Wie een afwijkende mening heeft, wordt vaak doodgezwegen of verguist. Of René Stockman zich daar vanuit Rome veel van zal aantrekken, valt te betwijfelen. Hij heeft zijn punt gemaakt en zijn argumenten duidelijk weergegeven. Maar zoals zo veel zaken die met kerk, geloof en Bijbel te maken hebben, is daar niet al te veel aandacht voor. En is dat een pluspunt voor de maatschappij?

(bronnen: Acta Medica Catholica, Doorbraak, Vrtnws.be, Het Laatste Nieuws, Knack)

Nieuwsbrief