slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jaarverslag ETF

InterCom200817 ETFJaarverslag

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2019. Vanzelfsprekend wordt hierin uitgebreid aandacht besteed aan de drie hoofdpijlers van het opleidingsinstituut (de Bacheloropleiding, het Masteraanbod en het doctoraatsprogramma), maar de vele andere activiteiten waar de ETF betrokken is, passeren ook de revue.

Een jaarverslag bevat veel cijfers. Zo kunnen we ontdekken dat er in het afgelopen academiejaar 99 bachelorstudenten waren en 85 masterstudenten. Drie studenten waren bezig met de lerarenopleiding, en 36 personen waren bezig met hun doctoraatsopleiding. Dat betekent een lichte stijging van het totaal aantal studenten in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar een universitaire opleiding houdt zich niet alleen bezig met het verstrekken van onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek speelt ook een belangrijke rol. Dat vindt plaats in de 6 vakgroepen die de ETF rijk is.

 

Met haar onderzoek wil de faculteit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de theologische wetenschap. Dat gebeurt in voortdurende wisselwerking met onderwijs en dienstverlening. De onderzoekswerkzaamheden nemen gemiddeld zo’n 30 à 40 procent van de werktijd van het academisch personeel in. De onderzoekscommissie stimuleert en coördineert het onderzoek in de faculteit en evalueert de onderzoeksactiviteiten van het academisch personeel.

Vakgroepen
De vakgroep Oude Testament houdt zich bezig met het onderzoek naar de Hebreeuwse Bijbel en de omgevende culturen. Daarbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke Nabije Oosten context waarin de teksten geschreven werden. Bij het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van zienswijzen uit andere wetenschappelijke gebieden zoals de sociologie en de vergelijkende godsdienstwetenschappen. Er is eveneens aandacht voor meer recente benaderingen, zoals liberale, psychologische of feministische interpretaties.

De vakgroep Nieuwe Testament richt zich vooral op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het NT onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende onderdelen; evangeliën, handelingen en brieven. Ten tweede wordt er ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en de andere vroegchristelijke literatuur.

De geschiedenis van het Christendom vormt het werkterrein van de werkgroep Historische Theologie. Het onderzoek vertrekt vanuit twee recente ontwikkelingen: de groeiende waardering voor de patristiek (de studie van o.a. de kerkvaders)in de evangelische beweging en de recente herwaardering van de middeleeuwse en protestantse scholastiek. De bedoeling is om hierdoor ook de Reformatie en haar relatie tot de Moderne Tijd beter te verstaan. Daarnaast heeft de  vakgroep ook een traditie van onderzoek naar de geschiedenis van de evangelische beweging en de protestantse kerken in Vlaanderen en Nederland in de 19de en 20ste eeuw.

Het onderzoek in de vakgroep Systematische Theologie heeft drie thematische onderzoekslijnen. De eerste richt zich op de postmoderne theologie en de theologisch-hermeneutische filosofie. De tweede lijn, moraaltheologie en ethiek in postmoderne context, houdt zich bezig met de rol van de evangelische beweging in de hedendaagse samenleving. Die context heeft verschillende verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. De onderlinge  vraag bij het onderzoek is welke specifieke bijdrage de bredere evangelische wereld kan leveren in een  pluralistische, democratische samenleving. De derde lijn tenslotte (ecclesiologie en oecumene), onderzoekt de evangelische traditie binnen de verschillende kerkelijke groeperingen in Europa en wereldwijd.

De vakgroep Praktische Theologie doet – zoals de naam al suggereert – onderzoek naar de christelijke geloofspraktijk. Het christendom bepaalt steeds minder het waardenpatroon van de samenleving en daardoor is de kerk als maatschappelijk instituut steeds minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen. De drie onderzoekslijnen van de vakgroep zijn ‘gemeenteopbouw en leiderschap’, ‘prediking, liturgie en kunst’ en ‘nieuwe wegen in christelijke educatie’.

De vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie bestaat uit twee onderdelen waarbij zowel ‘objectieve’ als ‘normatieve’ aspecten van religies empirisch onderzocht worden. Het eerste onderzoekt de theoretische aspecten van religies zoals de relatie tussen godsdienst en en culturele identiteit. De tweede (missiologie) maakt de verbinding tussen godsdienstwetenschappen en de theologie van de missiologie. Sinds het academiejaar 2018-2019 fungeert Jelle Creemers als vakgroepvoorzitter ad interim. Hij bezocht als expert van de Federale Synode samen met een delegatie van andere godsdiensten een bijeenkomst met minister Homans om van gedachten te wisselen naar aanleiding van een verschenen rapport dat werd opgesteld om de erkenningscriteria van plaatselijke geloofsgemeenschappen te verstrengen.

Samenwerking
De ETF bevindt zich niet op een eiland, dus is er ook ruim plaats voor samenwerking met andere instituten. Als het gaat om de onderzoeksactiviteiten, zijn er goede relaties met onder andere de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, het Jonathan Edwards Center Benelux, de KU Leuven, de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zijn er heel wat terrein waarop de ETF een academische dienstverlening verzorgt. Dat gaat over verschillende studiedagen en colloquia. Samenwerkingen zijn er ook met het Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV), archief- en documentatiecentrum Evadoc, en het Proetstants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO). Daarnaast heeft de faculteit indertijd het Leven Center for Christian Studies (LCCS) opgericht, dat heel wat faciliteiten aanbiedt voor vergaderingen en conferenties.

Inzet
Het jaaroverzicht van de ETF bevat uiteraard een financieel overzicht. De inkomsten bedroegen in 2019 ruim 2 miljoen euro, en de uitgaven lagen daar iets onder. Met andere woorden: het financieel resultaat was positief. De ETF beschikt ook over heel wat materiële activa (zoals de terreinen en gebouwen), maar het belangrijkste kapitaal wordt gevormd door de medewerkers. Dankzij hun inzet krijgt de faculteit vorm. Of het nu gaat om de uitvoering van de onderwijs- en onderzoeksopdracht of om de ondersteuning ervan, de inzet van gemotiveerde werknemers speelt een cruciale rol bij de realisatie van de doelstellingen. Om de kwaliteit op dit gebied te waarborgen, is met het residentieel academisch personeel een jaaropdracht overeengekomen en hebben ook de evaluaties van de voorgaande opdrachten plaatsgevonden. Er wordt voortdurend gewerkt aan een positief, inspirerend en christelijk werkklimaat. Dat het academisch personeel sterk gemotiveerd is om te werken, blijkt ook uit het feit dat aan verschillende van hen de toelating werd gegeven om hun activiteiten voort te zetten na de pensioengerechtigde leeftijd. Ook diversiteit is belangrijk voor de ETF: in het verslagjaar hadden 59 van de 79 medewerkers een niet-Belgische nationaliteit, wat het internationale aspect van de faculteit onderstreept.

Wie het volledige jaarverslag van de ETF wil lezen, kan dat downloaden op deze link.


Nieuwsbrief