slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Moord als mensenrecht?

InterCom200919 AmnestyAbortusAmnesty International pleit voor vrije toegang tot abortus

“Alle mensen worden geboren in vrijheid en gelijk in waardigheid en rechten”. Met deze woorden begint het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar hoe zit het dan met de rechten van het ongeboren leven? Steeds vaker klinkt de mening dat die rechten niet van toepassing zijn op wie het levenslicht nog niet aanschouwd heeft. Maar moeten we dan concluderen dat het leven in de baarmoeder nog geen leven is? Vreemd genoeg volgt Amnesty International blijkbaar deze logica. De organisatie pleit voor een betere, onbelemmerde toegang tot abortus voor iedere vrouw die dat wil…

Amnesty International is een van de organisaties die zich wereldwijd inzet op het vlak van de mensenrechten. Na het uitbreken van de Coronacrisis liet de organisatie regelmatig van zich horen omdat verschillende essentiële vrijheden stek onder druk kwamen te staan. Opvallend genoeg besteedde Amnesty uitgebreid ook aandacht aan de zogenaamde ‘reproductieve rechten’. Die houden in dat een vrouw zelf over haar lichaam mag beschikken en dus ook autonoom is om – bijvoorbeeld – een zwangerschap te voorkomen. In die optiek wordt verondersteld dat een vrouw vrij is om al dan niet voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Echter, in de opinie van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, wordt de beëindiging van een zwangerschap steeds meer als een ‘reproductief recht’ beschouwd. Toch is er een essentieel verschil tussen beide: in het ene geval wordt voorkomen dat er een bevruchting is, in het andere geval wordt het leven van een ‘mens in wording’ beëindigd.

Het lijkt bizar dat een mensenrechtenorganisatie het doden van een foetus als een recht beschouwd. Hierbij volgt Amnesty International de denkwijze van de Verenigde Naties. In 2018 stelde dit internationale orgaan, meer bepaald het VN-comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen(CEDAW) een verklaring op die stelde dat restrictieve abortuswetgeving een discriminatie van vrouwen inhoudt. Het comité stelde ook dat het ‘kennis had genomen van voorstellen om het recht op leven zoals vastgelegd in het VN-verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten ook toe te kennen aan ongeborenen, maar die voorstellen niet overnam’. Met andere woorden: een wetgeving die de mogelijkheden van een vrijwillige abortus inperkt, moet gezien worden als een beperking van de vrijheid en rechten van vrouwen, en het recht op leven begint pas zodra een kind geboren is. Dat leidt dan tot een dubbelzinnige houding: zodra iemand geboren is, beschikt die over alle rechten en moet zijn/haar leven met alle mogelijkheden beschermd worden, maar tot dat moment is het leven onbeschermd en zijn er geen rechten. Amnesty onderschrijft in feite ook deze redenering: “In navolging van de uitspraak van de Verenigde Naties stelt Amnesty dat het recht op leven begint bij de geboorte”, aldus een officiële stellingname van de organisatie.

Veiligheid voor alles
Een belangrijk argument dat Amnesty International aanvoert om haar beleid te verdedigen, is het voorkomen van onveilige abortussen. Volgens een schatting van de organisatie (op basis van de onderzoeken van het Guttmacher Institute) vinden er wereldwijd zo’n 25 miljoen onveilige abortussen plaats en die vormen een van de belangrijkste doodsoorzaken voor moeders. Vanuit die optiek beschouwt Amnesty de legalisering van vroegtijdige zwangerschappen – waardoor onveilige praktijken worden voorkomen – als een manier om het sterftecijfer omlaag te krijgen. “Amnesty stelt dat de toegang tot veilige abortusdiensten een mensenrecht is. Volgens de internationale mensenrechtenwetgeving heeft iedereen recht op leven en gezondheid, en het recht om gevrijwaard te zijn van geweld, marteling of wrede behandeling. De mensenrechten stellen dat beslissingen over je lichaam alleen aan jou zijn. Dwang, laat staan met geweld, is verboden en abortus tot een misdrijf maken, is een schending van mensenrechten. Iemand dwingen een ongewenste zwangerschap te voldragen, is een schending van het recht op privacy en lichamelijke autonomie.”

Pro-life organisaties zijn het met de redenering van Amnesty International niet eens, en met name het Katholiek Forum bestrijdt de ideeën uitdrukkelijk. Die laatste vereniging stoort zich vooral aan een tweet van de Amerikaanse afdeling van Amnesty, die stelt ‘Mijn lichaam, mijn gezondheid. Mijn lichaam, mijn keuze. Mijn lichaam, mijn rechten. Mijn lichaam, mijn stem. Abortus is een mensenrecht. Het is simpel’. “Dit maakt de tweet tot een symbool van het postmoderne begrip van rechtvaardigheid.”.  Met andere woorden: deze benadering van het thema ‘abortus’ vertrekt vanuit het idee dat ieder mens beschikt over een zelfbeschikkingsrecht. Dat terwijl een zwangerschap bij een (aanstaande moeder) ook heel andere perspectieven kan openen: “Het laat haar beseffen dat er iets groters in het leven kan zijn dan de bevrediging van het eigen ik en van de eigen behoeften. Dit past echter niet in de non-stop plezier- en consumptiemaatschappij, waarin prestatie alleen telt als het leidt tot nog meer geld voor plezier en consumptie,” aldus het Katholiek Forum. De discussie over abortus blijft verhit, en dat de problematiek een rol speelt in de huidige regeringsonderhandelingen, is dan ook geen verrassing ...

(bronnen: Amnesty International, WHO, Katholiek Forum)

Nieuwsbrief