slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Blijvend werken aan verandering

TearfundJaarverslag2019CoverJaaroverzicht 2019 Tearfund

200 Regenjassen, 225 kachels, 504 brandstofbonnen en 2309 dekens … Het zijn enkele cijfers uit het jaarrapport van Tearfund. Het gaat over hulp die aan de bevolking van Syrië werd gegeven om de winter door te komen. Maar het verslag van de christelijke hulporganisatie uit Vilvoorde gaat over veel meer dan cijfers. Het is een uitgebreid overzicht van de activiteiten, maar ook van de missie en visie van Tearfund. Het gaat immers niet over het lukraak uitdelen van geld aan de armen in de wereld, maar om een doordachte strategie om – voor een stukje – de armoede de wereld uit te werken. Een taak die Tearfund zich voor een lange tijd gesteld heeft: ‘We gaan verder zolang armoede bestaat’.

Tearfund gaat inmiddels al 40 jaar door. Het seizoen 2019/2020 was dan ook bedoeld als een feestelijk jubileumjaar. Helaas moesten een aantal ‘festiviteiten’ wegens de Coronacrisis afgelast worden – wat uiteraard niets afdoet aan de dankbaarheid voor wat er in de afgelopen vier decennia gedaan werd. En crisissen zijn in zekere zin een specialiteit van de organisatie: noodhulp – zoals in het door een burgeroorlog getroffen Syië – is hard nodig. Tegelijk wordt ook alles ingezet op ‘duurzame ontwikkeling’. Wanneer de plaatselijke bevolking de mogelijkheden krijgt om zelf het heft in handen te nemen en blijvende verandering na kan streven, geeft dat de beste garanties voor de toekomst.

Engagementen
Tearfund verbindt zich tot een zevental engagementen. Zo wil de organisatie de komende jaren opnieuw de meeste zorg besteden aan de specifieke achterban, de protestants-evangelische gemeenschap in België. Daarom worden er warme contacten onderhouden met de verschillende kerkgemeenschappen – waaruit Tearfund 40 jaar geleden ook is ontstaan. Wat de werking ‘overzee’ betreft, wordt de nadruk gelegd op hulp die tot zelfredzaamheid leidt. “We helpen de mensen niet van A tot Z, of van de wieg tot aan het graf. We willen dat mensen en gemeenschappen weer zelf de controle over hun leven krijgen. Geen aalmoes, niet afhankelijk maken, geen barmhartigheid als zodanig, maar een kick-start, een op weg helpen. Er worden eigen inspanningen verwacht.” Uiteraard stelt Tearfund daarbij haar know-how ter beschikking en wordt in de dringendste noden voorzien.

b
Nog wat cijfers: wat het uitvoerende werk betreft, zijn de activiteiten binnen Tearfund vooral een ‘vrouwenzaak’: van de staf in België is 20 procent man en 80 procent vrouw. Van de ‘medewerkers overzee’ is bijna tweederde een vrouw. Op het vlak van de vzw liggen de zaken anders: De Algemene Vergadering bestaat voor 61 procent uit mannen, het bestuur voor iets meer dan 70 procent. Wereldwijd besteedt Tearfund wel zoveel mogelijk aandacht aan vrouwen. Want hoewel voor Tearfund ieder mens een unieke schepping is, en daarom waard alle aandacht te krijgen, luidt één van de strategische doelstellingen: “Lokale kerken en partners in het Zuiden in staat stellen om de levenskwaliteit van de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden te verbeteren, met een bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen”. Het verminderen van de genderongelijkheid is dan ook een wezenlijk onderdeel van de methodologie van de ontwikkelingsorganisatie.

Wie de getallen – zoals die in de inleiding van deze tekst worden weergegeven – beziet, zal beseffen dat de bijdrage die Tearfund levert slechts een fractie is van wat er in de diverse landen nodig is. De mogelijkheden die vanuit Vlaanderen geboden kunnen worden, zijn immers beperkt. Echter, Tearfund maakt deel uit van een internationaal netwerk en door die samenwerking wordt de hulpverlening versterkt. Vandaar het lidmaatschap van ‘Integral Alliance’ waar 22 ontwikkelingsorganisaties deel van uitmaken. Samen bundelen deze internationale christelijke initiatieven hun krachten om de kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden te dienen. Daardoor wordt ook dubbel werk voorkomen: “In plaats van verschillende organisaties met gelijkaardige programma’s naar eenzelfde rampenplaats te sturen, kwam Integral Alliance overeen om een of twee partnerorganisaties te sturen, met de middelen en financiële ondersteuning van de anderen, waarbij op die manier kosten verminderd worden, interventies toenemen en meer levens gered worden (…) Voeg de middelen van velen samen en je kunt het verschil merken.”
De deelenemers zijn voor een groot deel Tearfund-afdelingen in een reeks landen, maar ook Medair, Medical Teams International, World Concern, Food for the Hungry, enzovoorts. Samen werken ze in bijna dan 90 landen en beschikken ze over een netwerk van ruim 700 lokale partners.

Gebaseerd op de Bijbel
De focus van Tearfund is duidelijk mensgericht vanuit de boodschap van het evangelie. Niet voor niets staat ‘Tearfund’ voor The Evangelical Alliance Relief-fund. Daarmee wordt de hechte band met de evangelische wereld benadrukt, maar ook met de christelijke normen en waarden die aan de grondslag van de organisatie liggen. Uiteraard wordt aan iedereen hulp geboden – gelovig of niet – maar op het vlak van de motivatie telt de evangelische inspiratie wel degelijk. Daarbij wordt in de eerste plaats een duidelijke verandering beoogd als het gaat om de omstandigheden waarmee de ontvangers van de hulp geconfronteerd worden: “De verandering die Tearfund nastreeft, vindt haar oorsprong in een sterke Bijbelse bezorgdheid voor sociale gerechtigheid en een mandaat om in woord en daad op te komen voor de armen. (…) Ontwikkeling staat niet op zichzelf, maar is verweven met specifieke omstandigheden in de maatschappij. Ontwikkeling wordt daarbij gezien als een proces, dat een groei inhoudt op fysisch, intellectueel, sociaal en geestelijk vlak. Een vijfde van de wereldbevolking lijdt onder absolute armoede, honger, ziekte en analfabetisme. Prioriteit moet liggen bij het uitroeien van dit mensonterend lot. Christelijke ontwikkelingshulp is daarom voornamelijk mensgericht in plaats van technologiegericht en/of prestatiegericht.”

Projecten
Dat er ook effectief gewerkt wordt aan de realisatie van de visie en de doelstellingen, blijkt onder andere uit het feit dat Tearfund in 2019 steun verleende aan een 30-tal programma’s en projecten om duizenden gezinnen bij te staan in hun strijd tegen de armoede. “Dit is een duidelijke, brede en inspirerende bijdrage, die de wereld een stap dichter brengt tot de grote visie die wij hebben geformuleerd voor onze activiteiten”. Die activiteiten vinden plaats op een drietal domeinen: noodhulp & wederopbouw, basisgezondheidszorg en onderwijsvoorziening. Daarbij wordt prioriteit gegeven  aan de sociale ontwikkeling en worden er inspanningen geleverd om zoveel mogelijk een brug te slaan tussen de noodhulp, de rehabilitatie en de duurzame ontwikkelingssamenwerking.

In 2019 werden weliswaar geen nieuwe kandidaten gescreend en aangeworven voor een opdracht overzee, maar de bestaande medewerkers – in totaal een achttal – hebben uiteraard het hele jaar door heel wat inspanningen geleverd. Niet altijd in volledig veilige omstandigheden: vooral in Burkina Faso was de toestand niet altijd stabiel. Daarnaast is er de doorlopende ondersteuning van projecten in heel wat landen, waarbij er het werk wordt uitgevoerd door plaatselijke medewerkers. Verschillende inspirerende verhalen over deze projecten staan te lezen in het jaaroverzicht van Tearfund. Op financieel vlak valt het op dat van het totaalbedrag (ruim 1,3 miljoen euro) dat naar de diverse initiatieven ging, bijna drie vierde naar Afrika ging. Azië was goed voor 15 procent, Latijns-Amerika 9 procent en Europa (Servië) 4 procent. Burundi was het land dat in 2019 veruit de meeste financiële ondersteuning kreeg.

Al bij al bekeken, is 2019 voor Tearfund een boeiend jaar geweest. Er kan met dankbaarheid terug gekeken worden op alle hulpverlening die gerealiseerd werd. Tegelijk is er het besef dat er nog veel werk verzet moet worden. Dus hoopt de organisatie aan de huidige 40 jaar er nog veel toe te voegen, met de hoop op een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht.

Wie graag het volledige jaarverslag van Tearfund wil lezen, vindt het hier.


Meer info over de organisatie op de website. www.tearfund.be

Nieuwsbrief