slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vlaanderen mag onverdoofd slachten verbieden


InterCom210104 RitueelSlachtenEuropees Hof ziet geen probleem voor godsdienstvrijheid

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft zich uitgesproken over een klacht van een aantal Vlaamse Joodse en islamitische organisaties die zich in de uitoefening van hun godsdienst beperkt zagen door het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten. De Europese rechtbank is van mening dat overheden het recht hebben om ritueel slachten te verbieden om zo het dierenwelzijn te beschermen. Een dergelijke regelgeving is niet in strijd met de rechten van religieuze groeperingen. De uitspraak gaat in tegen het advies dat de advocaat-generaal in september formuleerde.

Het verbod om dieren zonder voorafgaande verdoving te slachten is in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 van kracht. Uitgangspunt is de overtuiging dat dieren die geslacht worden zonder eerst verdoofd te zijn, onnodig lijden. Echter, zowel binnen het Jodendom als de islam geldt de verplichting dat dieren die geofferd worden, bij volle bewustzijn zijn. Volgens de traditionele regels is geslacht vlees niet koosjer of halal is het dier eerst wordt verdoofd. Omdat op die manier de uitoefening van de godsdienst beperkt werd, spanden enkele organisaties een zaak aan bij het Belgische Grondwettelijk Hof. Vandaar werd het geding doorgeschoven naar het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank.


In september 2020 kwam de advocaat-generaal van het Hof, de Ier Gerard Hogan tot de conclusie dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten in strijd was met het recht van de Europese Unie. Daarin is wel een verbod te vinden, maar de regels kennen wel een uitzondering voor ‘essentiële religieuze riten’. Daarmee wilde de EU de vrijheid van godsdienst eerbiedigen, ook al zou dat onnodig dierenleed tot gevolg hebben. Hogan: “Lidstaten mogen zelf voorzien in strengere regelgeving, maar die mag niet de volledige of nagenoeg volledige door de lidstaten van rituele slachtingen inhouden. De ‘kern’ van de betrokken religieuze praktijk, namelijk het ritueel slachten, mag niet worden aangetast. Dat zou betekenen dat de aard zelf van de in de verordening neergelegde uitzondering wordt miskend.”

Advies niet gevolgd
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageerde ontevreden op het advies en liet weten er fundamenteel oneens te zijn. In zijn ogen was het een signaal dat iemand “die godsdienstig is meer mag dan andere mensen. Voor mij verleent godsdienstvrijheid nooit een ‘license to kill’.” Dierenrechtenorganisatie Gaia liet weten perplex te staan over de conclusie van de advocaat-generaal. Het Europese Hof van Justitie is niet verplicht om het advies te volgen, en deed dat ook niet. De rechters concludeerden dat het ritueel slachten wel degelijk onder de vrijheid van godsdienst valt, maar dat het verbod op onverdoofd slachten – zoals dat in Vlaanderen bestaat – wel degelijk legaal is. Het Hof erkent dat de uitoefening van het recht van de betrokken gelovigen om hun godsdienst vrijelijk te belijden beperkt wordt door de Vlaamse regelgeving, maar dat het nog altijd mogelijk is om ritueel geslacht vlees te kopen in regio’s waar dat wel mag. (in Brussel is het nog altijd toegelaten). In het arrest wordt ook gesteld dat het ‘rituele slachten als zodanig niet verboden is, alleen het onderdeel dat dieren onverdoofd zijn’. In hoeverre er dan nog sprake kan zijn van een slachting volgens de regels, blijft de vraag – ook onder de Joden zelf, aangezien sommigen van mening zijn dat de elektrische narcose wel aanvaardbaar is. Hoe dan ook, op Europees niveau hecht de rechtspraak evenveel belang aan het bevorderen van het dierenwelzijn als aan de vrijheid van godsdienst. Minister Weyts is alleszins opgetogen over de uitspraak die hij ‘historisch’ noemt: “Het betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten. We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn.”

(bronnen: Human Rights Without Frontiers, De Standaard, NRC)

Nieuwsbrief