slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Uitbaten of uitbuiten?

InterCom220617 SekswerkersStrafwetProstituee heet voortaan sekswerker

Het nieuwe ‘seksrecht’ dat in maart door het parlement werd goedgekeurd, is sinds 1 juni officieel van kracht. Dat heeft effecten op veel terreinen; een daarvan is de prostitutie. De oorspronkelijke bepalingen van artikel 380 van het strafrecht – dat dateert van 1867 – vervallen. Vanuit de ‘sector’ wordt positief gereageerd: de ‘decriminalisering’ zorgt ervoor dat mensen die in de prostitutie actief zijn, nu als gewone werkers worden behandeld en als zelfstandige hun ‘job’ kunnen uitoefenen.


In de oorspronkelijke wet werd prostitutie als ‘ontucht’ bestempeld, maar niet als dusdanig verboden. Het aanzetten tot of bevorderen ervan was dat wel. Als strafbaar werd vermeld: hij, die ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie; hij, die een huis van ontucht of prostitutie houdt; en in het algemeen: hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert. In de praktijk kwam het er op neer dat prostitutie gedoogd, waarbij veel zaken niet toegelaten waren maar ook niet bestraft werden.

Vrijwillig
Het huidige recht gaat niet meer uit van een ethische dimensie (is prostitutie moreel goed of fout), maar van het zelfbeschikkingsprincipe – geheel in lijn met de liberale filosofie die de huidige maatschappij kenmerkt. Uitgangspunt wordt nu het aspect ‘toestemming’. Met andere woorden: wanneer alle partijen instemmen, is er geen probleem, ofwel: als de prostituee haar beroep uit vrije wil uitoefent, mag ze dat zonder beperkingen doen (en de klant zal uiteraard uit vrije wil komen). Op zich verandert de benadering weinig voor de prostituee wat haar werk betreft, maar ze mag nu een beroep doen op anderen, zoals een boekhouder, net zoals iedere andere zelfstandige, terwijl dat vroeger illegaal was. Ook zal een ‘sekswerker’ in geval van beperkende maatregelen zoals we die gekend hebben tijdens de coronapandemie, een beroep kunnen doen op compensaties wegens het wegvallen van inkomsten. Dat wil nog niet zeggen dat elke vorm van prostitutie wordt toegelaten: een of meerdere personen in dienst nemen als ‘sekswerkers’ (het zogenaamde pooierschap) mag nog altijd niet.

Bescherming
Met de nieuwe wet wil men een verschil maken tussen ‘uitbating’ en ‘uitbuiting’. In de sector is er immers sprake van onvrijwillige prostitutie, dikwijls vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen worden zich te prostitueren. Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens mensen die de situatie op het terrein kennen, is hun aandeel in het geheel vrij groot. Of de nieuwe wetgeving effectief de uitbuiting zal kunnen tegengaan, valt af te wachten. Het verschil tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie is vaak moeilijk waar te nemen – wellicht is dat ook de verklaring voor de sterk uiteenlopende cijfers hieromtrent. De vraag is dus in hoeverre de bestrijding van mensenhandel echt een prioriteit wordt. Het zou kunnen dat het argument van de betere bescherming een lege doos blijkt te zijn.

Trendbreuk
In politieke kringen, maar ook ‘op het veld’, wordt trots vermeld dat België met de nieuwe wet een trendsetter is. Daan Bauwens van een belangenvereniging van prostituees verklaarde: “We mogen ongelooflijk blij zijn dat wij het tweede land ter wereld (nvdr: na Nieuw Zeeland) zijn dat deze stap durft te zetten”. Ook minister Vincent Van Quickenborne ziet niets dan voordelen: “Concreet betekent het dat zelfstandige sekswerkers nu volledig legaal te werk kunnen gaan, zonder drempels. Voor de sekswerker-werknemer moeten we wel nog een stap zetten. Daar willen we een kader ontwikkelen zodanig dat die activiteit effectief kan worden uitgeoefend”.

Het verhaal doet een beetje denken aan een andere ethische kwestie: toen België euthanasie wettelijk mogelijk maakte, was het land ook het tweede in de wereld. De trend is hoe dan ook duidelijk: de verschuiving van een maatschappij die gebaseerd is op het Joods-christelijke erfgoed naar een samenleving die de normen en waarden van de Verlichting omhelst, zet zich verder. Ook al wordt die erfenis nog geregeld als een bouwsteen van onze huidige levensstijl genoemd, het feit dat de Bijbel hoererij uitdrukkelijk afkeurt, wordt maar zelden gehoord...