slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De Schatkist: aftellen naar september

FotDeRijckAn03a

De Brusselse deelgemeente Haren krijgt binnenkort op haar grondgebied twee bijzondere buren. Aan de ene kant is dat de NAVO, die hard bouwt aan een nieuw internationaal hoofdkwartier en aan de andere kant de evangelische basisschool De Schatkist. Het project van de NAVO heeft al veel vertraging opgelopen en is veel duurder dan verwacht, de school wil absoluut op 1 september klaar zijn om te starten en doet alles om de kosten onder controle te houden. Of ‘De Schatkist’ als buur van de Noord-Atlantische Verdragorganisatie de veiligste van België wordt, kunnen ze moeilijk zeggen, maar heel wat andere vragen werden beantwoord tijdens een interview met An De Rijck, de kersverse directeur van de school.

Om te beginnen, waar komt eigenlijk de naam ‘De Schatkist’ vandaan?

 

‘Iedere school heeft een naam nodig en we hebben er ook lang over nagedacht. De naam ‘De Schatkist’ was al eens gesuggereerd voor een ander project, maar nooit gebruikt. Wij vonden dat een mooie naam: De Schatkist is een school vol schatten, maar de bijbel zelf is ook een enorme schat en ook alles wat de kinderen gaan ontdekken en leren in de school is van onschatbare waarde’.

Een primeur in Brussel
Het is de eerste keer dat de Scholen met de Bijbel van start gaan in Brussel. Tot nu toe zijn ze alleen in Vlaanderen te vinden, sommige in grote steden, andere meer in landelijke gebieden. De keuze voor een metropool als Brussel is een grote stap. An De Rijck: ‘Brussel is natuurlijk iets heel nieuws voor ons. Maar de stad ligt heel centraal in het land, en er zijn hier veel evangelische christenen. Er zijn veel kerken, meestal allochtone weliswaar, maar daar wil men natuurlijk ook dat de kinderen christelijk opgroeien. Dus het is echt wel een antwoord op een vraag. Er is in Brussel een Franstalige ‘School met de Bijbel’, maar die heeft een wachtlijst van meer dan 100 kinderen. Overigens, er komen – net zoals dat in het gewone Brusselse onderwijs het geval is - vaak Franstalige ouders die willen dat hun kinderen onderwijs in het Nederlands krijgen. Verder weten we weten dat de mensen – ook in Brussel – God nodig hebben en daarom willen we hoop brengen in deze stad. Ik ben opgegroeid in Ternat, niet zo ver van Brussel, maar ik moet toegeven dat de plaats me persoonlijk niet echt aanspreekt. Toch heb ik een groot hart voor kinderen en voor dit soort onderwijs. Dus ben ik wel enthousiast om dat ook in Brussel te brengen’.

Ervaring
An De Rijck heeft al een zekere ‘geschiedenis’ in de Scholen met de Bijbel achter de rug. Toen ze afstudeerde, solliciteerde ze bij alle scholen tegelijk. Toch kwam ze eerst in het gewone onderwijs terecht en kreeg ze de kans om er vast benoemd te worden. Echter, ze voelde zich daar niet op haar plaats, en toen er in Bilzen een plaats vrij kwam, greep ze die mogelijkheid. Een aantal jaar gaf ze les – zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs – en na verloop van tijd kreeg ze ook een aantal directietaken. Uiteindelijk leerde ze op die manier vrijwel alle functies kennen. Die ervaring komt, nu ze voor een nieuwe uitdaging staat, absoluut van pas: ‘Ik heb veel geleerd op het gebied van onderwijs, zeker ook bijbelonderwijs. Er zijn materialen ontwikkeld die ik mee kan nemen naar de nieuwe school. Maar ik denk ook aan interessante activiteiten om te doen, goede structuren om te vergaderen. Ik ben in feite zoals iedere leerkracht: ik leer uit wat ik uittest, ik probeer me constant te verbeteren. Verder blijven we in de school leren van elkaar, maar ook van de ervaring van andere scholen’.


Het verhaal van de school in Brussel gaat al een tijd terug. In 2009 verhuisde An met haar gezin naar Aarschot. Met de ze in Bilzen had opgedaan, had ze de taak om daar een School met de Bijbel op te richten. Toen al maakte God haar duidelijk dat er ook in Brussel één zou komen. Het begon met een gebedsgroepje, en er werd gezocht naar een geschikte locatie. Die moest groot genoeg zijn om een school te huisvesten, maar ook niet te groot zodat er aan ieder kind voldoende persoonlijke aandacht geschonken kan worden – en natuurlijk vooral betaalbaar: ‘We wilden klassen van maximaal 16 kinderen, zodat de leerkracht echt alle kinderen in de klas kan kennen; We zochten dus naar een gebouw dat groot genoeg was voor ongeveer 160 kinderen. We vonden zo’n gebouw in Neder-over-Heembeek, en dat was zelfs groot genoeg om ook buitengewoon onderwijs in te richten. Dat was een droom: gewoon en buitengewoon onderwijs naast elkaar in één gebouw. Er waren ook mogelijkheden voor kinderopvang. Helaas bleken de renovatiekosten aan het gebouw veel te hoog en moesten we verder zoeken naar iets anders. Daarbij bleek dat vrijwel alle grote gebouwen in Brussel onbetaalbaar zijn, zeker voor een jonge v.z.w.  We hebben dan maar besloten het anders aan te pakken: een kleiner concept om te starten en dan later uitbreiden. Dus: kleuterklassen en de eerste twee leerjaren; ieder jaar kan er dan een klas bijkomen, en als het te groot wordt, verhuizen we naar een andere locatie. Eind april van dit jaar hebben we dan een kantoorgebouw gevonden waar dat allemaal perfect georganiseerd kan worden. We kunnen daar zeker nog vier jaar uitbreiden’.

Gewoon bijzonder …

Een School met de Bijbel is eigenlijk een gewone en een speciale school tegelijk. Net als de andere scholen: de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen zijn gewoon die van de Vlaamse overheid. Maar de school biedt meer omdat ze de bijbel aanreikt aan de kinderen. Het gaat daarbij verder dan de godsdienstlessen, of bijbellessen zoals ze ook wel genoemd worden. An De Rijck: ‘Het is verweven door heel de dag, het hele schoolleven. Als er iets is, dan kunnen we bidden met de kinderen. Het zijn Gods waarden en normen die ons leiden in ons denken en in de manier van omgaan met elkaar. Het is ‘leven met God’, maar dan op school’.

De vraag daarbij is natuurlijk wel: wat doe je dan met kinderen die geen gelovige thuissituatie hebben, of die bijvoorbeeld met moslimachtergrond zijn grootgebracht. Die hebben toch geen boodschap aan de bijbel?
‘Ook zij kunnen God leren kennen en zij horen in de klas wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Ze leren dat uit de verhalen die ze horen en uit de manier waarop we met elkaar omgaan. Ze leren Hem als persoon kennen, en als je iemand leert kennen, dan word je al gauw vrienden. Het gebeurt ook bij kinderen die geen gelovige achtergrond hebben, dat ze er zelf voor kiezen om met God te gaan praten, om mee te doen met het liedjes zingen en om de bijbel te gaan lezen. Sommigen vragen zelfs aan hun ouders om een bijbel. Dus hebben ze er zeker ook wel een boodschap aan’.

Is godsdienst het belangrijkste vak op jullie school?
‘Dat is zeker een strikvraag? Ik denk dat alle vakken belangrijk zijn, maar voor mij geeft dit het fundament voor de rest van je leven. Als je onzeker bent, of ongelukkig, dan ga je ook niet leren. In het ervaringsgericht onderwijs zegt men meestal: welbevinden is heel belangrijk om te kunnen leren en ik denk: dat welbevinden krijg je als je God ontdekt en met Hem leeft’.

Een School met de Bijbel legt veel nadruk op het doorgeven van waarden en normen. Uiteraard proberen gewone scholen dat ook te doen, maar De Schatkist wil toch iets extra’s bieden: ‘De kracht van de bijbel, en zeker van het Nieuwe Testament, ligt in de gevende liefde. In de wereld is het vaak ‘tot daar en niet verder’ als het over gevende liefde gaat. Met Gods hulp kan een mens veel meer bereiken, kan hij zachtmoediger zijn, geduldiger, en dat maakt dat je verder kan gaan dan wat andere scholen bieden. Anderen kunnen dezelfde normen en waarden op tafel leggen, maar om die waar te maken, krijgen we wel de hulp van de Heilige Geest om ons daarin te sturen en de vergeving van Jezus om ons elke keer een schone lei te geven en weer nieuwe moed te geven. We hebben ook Zijn voorbeeld dat ons inspireert’. 

Maar kinderen zijn kinderen …
‘Ja, dus die falen ook, maar het leuke is dan om daar op hun niveau over te praten en ook met hun te zien: als we de regels niet toepassen dan loopt het mis. Dan heb ik verdriet en heb jij verdriet. Dus God is wel heel slim dat Hij de regels heeft bedacht. Kom, we proberen het nog een keer: zo pakken we dat dan aan.

Wat is nu het voordeel van je kinderen naar de School met de Bijbel te sturen?
‘Het leuke aan deze school is dat het leerproces dat je als christen doormaakt ook tijdens de schooluren doorgaat. Mensen die christen zijn en hun kinderen niet naar een school als deze sturen, die hebben alleen maar de uren ’s avonds en in het weekend – of de vakanties – om die dingen te leren aan hun kinderen. Wij kunnen die zaken verinnerlijken door ze ook op school toe te passen. Natuurlijk, het gezin is de eerste plaats waar kinderen veel leren, maar de kinderen brengen ook heel wat tijd in school door en veel zaken die ze nodig hebben in het leven worden daar aangeleerd. Waarom mag het geloof daar dan geen plek krijgen?’

Het is een maatschappelijke tendens dat steeds meer opvoedende taken van de ouders naar de school verschuiven. Veel leerlingen krijgen buiten de lessen ook de voor- en naschoolse opvang in het schoolgebouw. De indruk wordt vaak gewekt dat de ouders vooral instaan voor de voeding van hun kind en veel minder voor de opvoeding. Binnen De Schatkist wordt er serieus over nagedacht of er al dan niet buitenschoolse opvang moet zijn. An: ‘We denken er alleszins over welke dagen we het gaan aanbieden en hoe lang. Op dit moment hebben we alleen beloofd dat er van tien na acht tot vier uur opvang voorzien is. Vanuit daar gaan we bekijken in welke situaties de gezinnen zich bevinden. We willen onze ogen niet sluiten voor de nood die er in de maatschappij is – ouders moeten nu eenmaal werken – maar we willen ze ook aanmoedigen om er voor elkaar te zijn. Bijvoorbeeld: vandaag neem ik uw kind mee, morgen kan mijn kind met jullie mee naar huis gaan om te spelen. Dan zitten ze in gezinsverband en dat geeft een heel andere dynamiek, een heel ander gevoel dan dat ze gewoon op school gedropt worden’.
 
Hoe moeilijk of mooi is het om ‘anders’ te zijn?
‘Ik vind het heel mooi. Vooral het gevoel dat we kleur geven op een plaats waar het vaak te veel grijs en zwart is. Ik merk ook enthousiaste reacties. Het CLB bijvoorbeeld werd heel vrolijk van het lezen van ons pedagogische project. Ook van de inspectie hebben we positieve feedback gekregen. Het is leuk om te zien dat mensen die er buiten staan en die ons enthousiasme en onze creativiteit zien dat kunnen waarderen’.

Scholen met de Bijbel kiezen vaak voor kleinschaligheid. Soms uit noodzaak, omdat er geen ‘massale’ toeloop is, maar vaak ook als bewuste keuze: als een klas te groot wordt, is het meer een zaak van managen dan van lesgeven. Dan weet je niet meer waar elk kind staat en kun je ook niet iedereen de nodige aandacht geven. Een leerkracht heeft uiteindelijk ook maar twee handen en twee ogen. Daarbij wordt ook gedacht aan de leerkrachten: een te zware belasting leidt tot veel ziekteverzuim. Aan de andere kant: minder leerlingen betekent ook minder subsidie. Een school met grotere klassen heeft dus ook meer middelen.

Wie betaalt dit allemaal eigenlijk?
An de Rijck: ‘In de eerste plaats de overheid, maar als we in september beginnen, krijgen we de eerste subsidie pas in februari. Dus moeten we de hele opstart financieren met sponsoring’.

De school heeft een sterk evangelisch accent, maar dat wil niet zeggen dat de deuren alleen openstaan voor christenen. Iedereen is welkom, maar er wordt wel gevraagd dat de ouders bewust kiezen voor dit soort onderwijs. Ze geven daarmee hun kinderen de kans om een relatie met God op te bouwen en om Jezus te leren kennen. De Rijck: ‘In de praktijk merk je bijvoorbeeld dat mensen die in de buurt wonen en een school voor hun kinderen zoeken voor de dichtstbijzijnde school kiezen. In Brussel zijn er ook veel ouders die gewoon geen school vinden en dan naar ons toe komen. We leggen hen ons pedagogisch project uit en vertellen wat we geloven. Dan zijn er een aantal ouders die heel bewust afhaken, maar anderen kunnen zich daar in vinden en die schrijven hun kind dan wel in’.

Hoe zit het eigenlijk met de vereisten voor de leerkrachten?
‘Als School met de Bijbel verwachten we enerzijds van onze leerkrachten dat ze zelf enthousiast christen zijn en dat ze de dingen die ze doorgeven aan de kinderen zelf ook voorleven. Dat is niet altijd gemakkelijk te meten, maar we verwachten hoe dan ook dat ze actief deel uitmaken van een plaatselijke kerk. En verder -  als opstartende school - verwachten we mensen die er zin in hebben om bij die start betrokken te zijn en er alles aan doen om iets moois neer te zetten’.

De school staat in Haren – het adres is Arthur Maesstraat 38, 1130 Brussel-Haren -  en is gemakkelijk te bereiken, ook met het openbaar vervoer, al is de nabijheid van de luchthaven van Zaventem wellicht niet echt een voordeel: zoveel leerlingen zullen er wel niet met het vliegtuig komen en het laag overvliegend luchtverkeer kan voor heel wat lawaai zorgen, maar goed, alles went … Intussen hebben de mensen die momenteel hard aan het werk zijn om de school klaar te krijgen geen aandacht voor alles wat overvliegt. Zij beleven een geweldige zomer van werken en wonderen en verzetten bergen  om op tijd te zijn. Wie meer wil weten over De Schatkist, kan surfen naar www.deschatkist.org, en een financieel duwtje in de rug is als tijd welkom: http://www.deschatkist.org/sponsoring


Nieuwsbrief