slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Spelen met een doel

nterCom170705 SportQuest01HerentalsWinnen hoeft niet altijd het doel van een sportwedstrijd te zijn. Natuurlijk, de atleten van SportQuest, die elke zomer naar België komen, verliezen niet graag. Hun niveau is doorgaans ook hoog genoeg om een match tegen lokale clubs te winnen. Maar een belangrijk doel van het team is om iets van hun diepste overtuiging te delen met de jongeren die ze tegenkomen. Of? Zoals het zelf zeggen: SportQuest wil duurzame relaties bouwen. Door middel van sport wil SportQuest jongeren samenbrengen om met hen te sporten, hen te trainen, maar ook om het geloof met hen te delen. Dat verlangen is gebaseerd op de zekerheid dat God bestaat, dat Hij van de mensen houdt en vriendschap met iedereen wil. Vanuit die zekerheid willen de ‘SportQuesters’ Gods liefde in woord en daad laten zien aan anderen.

Waalse wet tegen moslimradicalisering treft ook kerken

8 mei 2017 in het dossier kerken

Overheid legt verregaande maatregelen op

De Waalse overheid wil met wetgeving godsdienstige radicalisering tegengaan. Religieuze gebedshuizen worden tot verregaande transparantie gedwongen. Kerken zijn niet blij met deze ontwikkeling. ‘Ook wij worden hiermee opgezadeld, terwijl het over moskeeën gaat.’

Om islamitische radicalisering tegen te gaan, werkt de Waalse overheid sinds 2014 aan regelgeving die alle godsdienstige stromingen die een gebedshuis hebben, verplicht zich te registreren. Om door de overheid erkend te worden, moet een enorme hoeveelheid informatie verstrekt worden. Bestuurders, maar ook ‘bedienaren van de eredienst’ (pastoor, predikant, imam, …) moeten een eed afleggen, waarin naleving van onder andere de grondwet wordt gezworen.

Ralph: Nieuw blad Belgische Zending

 

 

Werkend aan een nieuwe visie heeft de Belgisch Evangelische Zending ook een nieuw blad gelanceerd, dat eenmaal per drie maanden verschijnt en Ralph heet. De naam is afgeleid van die van Ralph Norton, die met zijn vrouw Edit de BEZ in 1919 stichtte. De suggestie het tijdschrift naar hem te vernoemen, kwam van Ciara Goossens, die er de ‘Edith Column’ in schrijft.

Ralph is de opvolger van het nieuwsblad van de organisatie. “Achter de schermen werken we hard aan een nieuwe strategie en tegelijkertijd kijken we uit naar ons 100-jarige bestaan in 2019.” De passie van de oprichter inspireert de hedendaagse medewerkers en drijft hen ook vandaag het Goede Nieuws te op eigentijdse wijze uit te dragen, laten de Nederlandstalige en Franstalige directeur weten.

Zij hopen ook dat de nieuwe uitvoering van het blad de achterban zal inspireren en vragen gebed voor het in heel België ontwikkelen van missionaire projecten en een generatie jonge zendelingen.

In het redactionele commentaar zegt de eerste, Kurt Maeyens, dat volgens hem binnen de kerken onzekerheid over evangelisatie is ontstaan. Men weet niet goed meer hoe dat moet in deze tijd, het communiceren met de maatschappij die Jezus niet kent.

“Meer en meer is de kerk een plaats geworden waar gelijkgestemden elkaar vinden, waar ze openlijk over hun geloof kunnen praten en getuigen, waar er ruimte is voor gesprek en bemoediging. De kerk wordt gezien als een veilige haven”, schrijft hij. Niks mis met de veiligheid overigens, maar het betekent wel dat langzaam maar zeker de kerk meer is gericht op “interne werking dan op haar primaire opdracht om de wereld in te gaan. “De kerk is meer en meer geworden als een burcht. Veilig, beschermend voor gelovigen, maar niet altijd toegankelijk voor zoekende mensen. Af en toe laten we ophaalbrug zakken en organiseren wij een evangelisatie-actie, maar heel snel halen we de ophaalbrug weer op,” constateert hij. De nieuwe strategie is er op gericht daarin verandering te brengen. Nodig zijn volgens hem dat de Heilige Geest de gelovigen en kerken raakt

Studenten spreken zich uit…

Studentenzondag2017FlyerStudentenzondag op 15 oktober 2017

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen, dat dit jaar draait rond ‘stemlozen’.

Net voor Lemuels moeder in Spreuken 31 de ideale vrouw bezingt, geeft ze haar zoon, de koning, nog wat raad mee over hoe hij zich moet gedragen als goede vorst. Als ‘koningskinderen’ kunnen we best van haar leren wanneer ze besluit dat een goede heerser een stem moet geven aan de stemlozen.

Blij dat ik leef-toer

InterCom170614 BlijDatIkLeefToerLevensfonteinVoor het VVP-Gebedsnetwerk zijn maatschappelijke kwestie rond het leven (abortus, euthanasie, …)  belangrijke onderwerpen om voor te bidden. Ook het gebed tegen de binnensluipende doodscultuur is een prioriteit. De mensen van het netwerk zijn in dat verband ook heel enthousiast over het getuigenis van Elma van Delft die jaren geleden de dood zocht in een zelfmoordpoging, maar het leven vond in Jezus Christus. Tegenwoordig heeft ze een belangrijke bediening onder de naam Levensfontein.

Van Delft wil graag een toer doorheen België houden die er vooral op gericht zal zijn mensen die zelfdoding overwegen terug naar het leven te leiden. Dat is geen gemakkelijk werk, dat zeker gebed kan gebruiken, maar ook hulp of open deuren. Het idee komt voort uit een Nederlands initiatief, waar een tak van de NVVE (levenseinde kliniek) onlangs een toer heeft georganiseerd voor jongeren die hun ‘recht’ op euthanasie opeisen. Deze toer heet ‘Café Doodnormaal’. Het concept houdt dat de organisator van deze toer, samen met zijn assistente (beide dertigers) bij cafés in verschillende plaatsen in Nederland een aanvraag doen om euthanasie te promoten onder jongeren die ziek en/of depressief zijn. Op zo’n avond wordt dan doorgesproken over hun doodsverlangen en wordt de weg naar euthanasie gewezen.

Jaarverslag TEARFUND

InterCom170614 TearfundJaarverslag2016In net iets meer dan 100 bladzijden geeft Tearfund een overzicht van haar activiteiten van 2016. Het jaarverslag biedt een bondige omschrijving van de organisatie zelf met daarnaast een uitgebreid overzicht van de vele projecten die deze Ngo beheert.

De missie van Tearfund wordt samengevat in het motto “samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht”. Het bestrijden van armoede en onrecht heeft tot doel dat ieder mens het leven mag ervaren als een zegen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de situatie van vrouwen en kinderen in het Zuiden. Concreet betekent de missie van Tearfund een aantal zaken. In de eerste plaats het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden. Dat gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties die zich engageren voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. Daartoe wordt ook de achterban in België gesensibiliseerd voor de Noord-Zuidproblematiek. 

Nieuwsbrief