slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Met de hulp van rabbi en imam


InterCom210223 BartSomersOrbitvzwMinister Somers promoot vaccins bij geloofsgemeenschappen

Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur wil de geloofsgemeenschappen betrekken bij het promoten van de coronavaccins. Hij werkt daarvoor samen met de vzw Orbit, een vereniging die werkt rond diversiteit en migratie en opleidingen tegen racisme verzorgt. Op die manier wil hij de – wat hij noemt – ‘desinformatie rond de vaccins’ bestrijden en het percentage van de bevolking dat zich laat vaccineren omhoog trekken.

“Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins”, liet Somers aan ‘De Zondag’ weten. Als reactie op die berichten wil “de Vlaamse regering correcte en duidelijke informatie geven. Op de die manier wil men alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.”

Herdenkingsdag genocide

InterCom210104 HerdenkingsdagGenocideDe Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft beslist dat 9 december vanaf nu de ‘nationale dag ter herdenking van de door de Belgische Staat officieel erkende genocides’ is. Ter gelegenheid daarvan zal ieder jaar een herdenkingsplechtigheid gehouden worden. Het voorstel daartoe werd door MR-parlementslid Michel De Maegd ingediend en vrijwel unaniem goedgekeurd.

Ondanks veel goede voornemens en intense inspanningen, woeden er op in deze wereld nog heel wat oorlogen, waarbij soms gruwelijk geweld gebruikt wordt. Een speciale categorie binnen deze conflicten zijn de genocides of volkerenmoorden. De bekendste daarvan is wellicht de vernietiging van zo’n 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast waren er in de voorbije eeuwen heel wat bloedige slachtingen. In het eerste jaar na de oprichting van de Verenigde Naties noemde deze organisatie genocide een misdrijf krachtens internationaal recht, in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en veroordeeld door de beschaafde wereld.

Vlaanderen mag onverdoofd slachten verbieden


InterCom210104 RitueelSlachtenEuropees Hof ziet geen probleem voor godsdienstvrijheid

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft zich uitgesproken over een klacht van een aantal Vlaamse Joodse en islamitische organisaties die zich in de uitoefening van hun godsdienst beperkt zagen door het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten. De Europese rechtbank is van mening dat overheden het recht hebben om ritueel slachten te verbieden om zo het dierenwelzijn te beschermen. Een dergelijke regelgeving is niet in strijd met de rechten van religieuze groeperingen. De uitspraak gaat in tegen het advies dat de advocaat-generaal in september formuleerde.

Het verbod om dieren zonder voorafgaande verdoving te slachten is in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 van kracht. Uitgangspunt is de overtuiging dat dieren die geslacht worden zonder eerst verdoofd te zijn, onnodig lijden. Echter, zowel binnen het Jodendom als de islam geldt de verplichting dat dieren die geofferd worden, bij volle bewustzijn zijn. Volgens de traditionele regels is geslacht vlees niet koosjer of halal is het dier eerst wordt verdoofd. Omdat op die manier de uitoefening van de godsdienst beperkt werd, spanden enkele organisaties een zaak aan bij het Belgische Grondwettelijk Hof. Vandaar werd het geding doorgeschoven naar het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank.

Nieuwe erkenningen en nieuwe voorwaarden


InterCom210104 NieuweErkenningenVlaamse regering werkt aan aangepaste regels voor geloofsgemeenschappen

Tussen de 50 en 100 lokale geloofsgemeenschappen wachten momenteel op een officiële erkenning door de overheid. Een deel daarvan kijkt daar al sinds 2016, toen voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aankondigde geen plaatselijke kerken meer te erkennen, naar uit. Sindsdien belanden de aanvragen in de koelkast. Minister Bart Somers (Open VLD) van de huidige Vlaamse regering kondigde onlangs aan dat de dossiers weer ter hand zijn genomen. Tegelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving, die zowel op de hangende aanvragen als op de bestaande erkenningen van toepassing zullen zijn. Rode draad in de communicatie hierover, is dat de buitenlandse financiering van Vlaamse geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

Het decreet waar nu aan gewerkt wordt, zou in september 2021 van kracht moeten worden. Vanaf dat moment kunnen er dus weer nieuwe erkenningen worden verleend. Dat betekent niet dat die dan ook onmiddellijk gebeuren: in het ontwerp wordt een wachtperiode van vier jaar voorzien, waarin de plaatselijke geloofsgemeenschap, of dat nu bijvoorbeeld een protestants-evangelische kerk of een islamitische moskee is, zal moeten functioneren alsof ze erkend is en geëvalueerd zal worden of aan alle voorwaarden voldaan is. Tot nu toe kon een erkenning in principe plaatsvinden zodra het dossier volledig was.

 

Einde aan de Coronatunnel?

InterCom210104 CoronaVaccins

Vaccins: oplossing of probleem?

Hoewel de cijfers wat betreft de Coronabesmettingen in Europa er nog altijd niet goed uitzien, blijft de hoop op een overwinning op het virus groot. Vooral de berichten over de vaccins die beschikbaar zijn, bieden een perspectief op een ‘terugkeer naar normaal’. Toch roept het ‘goede nieuws’ heel wat vragen op. De snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld werd en het feit dat zelfs heel wat huisartsen niet zeker zijn of ze zich wel willen laten vaccineren, voedt de twijfels. Bedreigt het vaccin ons DNA en is het middel erger dan de kwaal? De meningen lopen sterk uiteen en meningen botsen. We legden een aantal vragen voor aan David Delameillieure, biochemicus van opleiding en vertrouwd met de wetenschappelijke teksten over COVID-19.

Wanneer is een arts ‘onafhankelijk’?

Evaluatieommissie verduidelijkt

VolgenZiekenhuisbeelden06aLQs de Belgische wet heeft iemand die zich in een fysiek of psychische uitzichtloze situatie bevindt en bovendien ondraaglijk lijdt, de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen. In dergelijke situatie bestaan er procedures die gevolgd moeten worden. Herhaaldelijk blijken de bepalingen voor discussie te zorgen, zoals eerder dit duidelijk werd uit het proces rond Tine Nys. Drie artsen werden beschuldigd van ‘vergiftiging’, maar vervolgens vrijgesproken – waarna een nieuw proces volgde. In ons land houdt de Federale Controle- en Evaluatiecommissie toezicht op de correcte naleving van de regelgeving en wie denkt dat er een overtreding begaan werd, kan een klacht indienen. In het geval van Nys leidde dit dus tot een assisenzaak.

Tijdens het proces werden er vragen gesteld over wat een ‘onafhankelijk arts’ is. Wanneer iemand aan zijn of haar behandelend geneesheer om levensbeëindiging verzoekt, is die arts verplicht een collega te vragen en diens advies in te winnen. Die dokter dient onafhankelijk te zijn, zowel van de patiënt als van de behandelende arts.

Nieuwsbrief