slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De Bijbel in 4000 woorden

De Bijbel vertalen in gewone taal, het lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie indertijd de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) heeft gevolgd, weet hoe tijdrovend de hele 'vertaalslag' geduurd heeft. Natuurlijk, het ging daarbij om een literaire vertaling en dat is weer heel iets anders dan de weergave van de boodschap van de bijbel in de taal van alledag. Wat houdt gewone taal in? In de eerste plaats geen 'moeilijke woorden'. In totaal kwamen maar 4000 van de meest gebruikte woorden in onze taal in aanmerking. Dat zijn er heel wat, maar toch weinig als je met die woordenschat de hele bijbel moet vertalen.

 

 

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is voor het hele Nederlandse taalgebied bedoeld en dat is niet altijd evident gezien de verschillen tussen het 'Hollands' en het 'Vlaams'. De vertaling was al in een vrij gevorderd stadium, toen men ontdekte dat er eigenlijk geen Vlamingen bij het hele proces betrokken waren. Op het laatste moment vroeg men aan prof. Rudy Van Moere, die als Vlaming in het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap zetelt, om het hele werk na te lezen om te zien of er niet te veel 'hollandismen' waren. En hij vond dat er heel wat:

'Als ze in Nederland zeggen 'ze lopen het veld in', denken we in Vlaanderen gelijk aan rennen. Ik stelde dan voor om dat te vervangen door 'ze gaan het veld in. Stiekem is ook zo'n typisch Hollands woord, waar wij liever 'in het geheim' voor gebruiken. En het woordje 'nou' hebben we maar vervangen door 'nu'. Al moet ik er ook bij zeggen dat niet alle suggesties ook daadwerkelijk gebruikt werden'.

 De Morgen pro en contra ERTS

Door middel van een open brief hebben de levensbeschouwelijke omroepen onlangs aandacht gevraagd voor de mogelijke afschaffing van de zogenaamde ‘derdenprogramma’s. In het kader van de besparingen op het vlak van cultuur, maar evengoed ook vanuit ideologisch standpunt, werd door minister Gatz het idee gelanceerd om na het aflopen van de huidige erkenningsperiode (eind 2015) het systeem waarbij verschillende verenigingen hun eigen geluid mogen laten horen, af te schaffen. Vooral in de krant ‘De Morgen’ werd hier redelijk wat feedback aan gegeven. Zo verkondigde Vlaams-parlementslid Jean-Jacques De Gucht de mening dat dit soort programma’s niet meer van deze tijd is, terwijl Jeroen De Preter, journalist van De Morgen, ze juist heerlijk oneigentijds vindt. De argumenten op een rijtje.

In eerste instantie oppert Parlementslid De Gucht dat de derden zich in hun overlevingsdrang vergissen over de kern van het debat. “Niet hun toekomst moet centraal staan, wel hoe onze openbare omroep kan bijdragen tot een verdraagzame en multilevensbeschouwelijke samenleving.” Journalist De Preter start zijn pleidooi voor het behoudt met de in eerste plaats onprofessionaliteit van de VRT waarin de derden tot nu toe moesten opereren. “De nauwelijks of niet verholen weerzin waarmee Radio 1-presentatoren ze elke dag weer aankondigden, verraadt dat deze programma's opereren in een vijandelijke omgeving.”


 

Actie voor behoud zendtijd ERTS

In een vorige editie van InterCom hebben we u gemeld dat er plannen zijn om de uitzendingen van 'derden' te laten uitdoven. Hoelang ERTS nog radio- en TV-programma's zal mogen blijven uitzenden, is momenteel nog een vraag, al zal er in het komende jaar niet op zendtijd bespaard worden - wel op subsidies. De huidige Vlaamse Regering - of toch op z'n minst de bevoegde minister - niet geneigd om de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen na 2015 te verlengen. Er lijkt een consensus in de politiek over het feit dat dit soort programma's niet meer van deze tijd is (zie ook het artikel 'Een cultuur van afschaffen' hieronder). Het is nu een tijd van hopen en handelen. Dat laatste kan door aan minister Gatz te laten weten dat we zijn voornemen betreuren en er bij hem op aan te dringen het huidige systeem te behouden. Dat kan door een persoonlijke brief - per 'gewone post' heeft dat nog altijd de meeste impact - aan de minister, of door een mail te sturen. Het is natuurlijk ook mogelijk om als gemeente of organisatie gezamenlijk een schrijven te sturen, getekend door alle leden. Hieronder staan enkele voorbeeldbrieven die (als inspiratiebron) gebruikt kunnen worden. Welke impact dat zal hebben, valt natuurlijk moeilijk in te schatten, maar als we als evangelische christenen geen enkele actie ondernemen, zal er wellicht ook geen reactie zijn…

Voorbeeldbrief 1

Dhr. Sven GATZ

Minister van media

Koolstraat 35

1000 Brussel

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Geachte Heer

Wij hebben vernomen dat u plannen heeft om vanaf 2016 het systeem van uitzendingen door levensbeschouwingen verenigingen op de VRT af te schaffen. Wij betreuren die intentie en we zijn van mening dat dit soort programma’s hun plaats op radio en TV moeten behouden.

In deze pluralistische maatschappij bestaat een veelheid van meningen. Uit dat aanbod maakt ieder zijn keuze. Maar om bewust een eigen mening te vormen, is het belangrijk dat de verschillende visies hoorbaar zijn. Vooral voor meningen die een minderheidsstandpunt vormen, is het belangrijk om niet in het grote geheel verloren te gaan.In die optiek vormen de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen een belangrijke schakel, omdat ze op die manier hun unieke uitgangspunten kunnen verwoorden. Dat de openbare omroep daarnaast ook duiding geeft over levensbeschouwelijke onderwerpen, doet daar op zich niets van af.

Wij zijn van mening dat verschillende ‘derden’ veel inspanningen leveren om tot een kwalitatief aanbod te komen. Vanuit de evangelische kerken gebeurt dit ook uitdrukkelijk via de Evangelische Radio- en Televisie Stichting. We willen er op aandringen om op de VRT ook ruimte te laten voor confessionele programma’s: in België is de plaats van godsdienstige uitzendingen – in vergelijking met de meeste Europese landen – al zeer miniem.

Bij deze willen we er dan ook voor pleiten om de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen en de mogelijkheid om programma’s op radio en TV te verzorgen, ook na 2015 te behouden.

Met hoogachting

 

 

Voorbeeldbrief 2

Dhr. Sven GATZ
Minister van media
Koolstraat 35
1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Geachte heer Gatz

De laatste tijd wordt de discussie gevoerd omtrent de afschaffing van de levensbeschouwelijke derden met centraal de vraag of de gastprogramma’s nog wel van deze tijd zijn. Een discussie die mijns inziens zeker moet gevoerd worden, het in vraag stellen van het bestaan van eender wat, onszelf, instellingen, zenders,… is wat onze beschaving/maatschappij drijft. Zoals mijnheer Jean Jaques De Gucht het stelt: “Niet de toekomst van de derden moet centraal staan, wel hoe onze openbare omroep kan bijdragen tot een verdraagzame en multilevensbeschouwelijke samenleving.” Maar is het bestaan van deze derden net niet een of beter zelfs een van dé bijdragen van onze multilevensbeschouwelijke samenleving. Hoe multi zijn we nog als we de levensbeschouwelijke derden afschaffen/ verbieden? Het is een vraag die ik mijzelf stel. Uw partijgenoot stelt voor om de openbare omroep zelf vorm te laten geven aan een programma dat de levensbeschouwelijke dialoog centraal plaatst. Het zou heerlijk zijn mocht de VRT hier inderdaad zelf toe in staat zijn, maar ik denk niet dat ik onrealistisch ben te vrezen voor het verval in extremen indien onze openbare omroep zich hiertoe zou verbinden. Indien ik over mijn eigen achterban spreek, de (evangelische) christelijke kerken, wat zal de VRT verkiezen: een programma over een gemiddeld, gematigd christen of dat van bijvoorbeeld een extreem Pinksterchristen die achterover valt bij een gebedsgenezing? Met andere woorden in hoeverre zijn de journalisten van de (vrijzinnige) VRT vertrouwd met de verschillende levensbeschouwingen om hier vervolgens een correct beeld over weer te geven? Als graag goed geïnformeerde burger ben ik hierover argwanend. 

Vriendelijke groeten

 

Voorbeeldbrief 3

 

Dhr. Sven GATZ

Minister van media

Koolstraat 35

1000 Brussel

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meneer de minister

Als lid van de regering is het uw taak om goed om te gaan met de overheidsfinanciën, en is het uw plicht om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Dat vrijwel alle lagen van de bevolking door de besparingen worden getroffen, zal daarbij wellicht onvermijdelijk zijn. Maar als ik vaststel dat uw departement een besparing wil realiseren door het afschaffen van de zendtijd van de levensbeschouwelijke verenigingen, heb ik daar grote vragen bij. Deze ‘derden’ hebben een maatschappelijke functie te vervullen door elk een specifiek geluid te laten horen. Door uiteenlopende stemmen te laten klinken, wordt het pluralisme gediend. Als alles wat levensbeschouwelijk is in de algemene VRT-programmering gestopt wordt, verdwijnt de veelkleurigheid die momenteel door de ‘levensbeschouwelijken’ geboden wordt. Het zijn dan vooral de minderheden waarvan beeld en klank verdwijnen.

Als evangelische christen vind ik het belangrijk dat de christelijke levensvisie ook via de openbare omroep te horen valt. In het huidige systeem gebeurt dit al niet veel, door het afschaffen van de ‘derden’ zal het nog minder worden. In vergelijking met de ons omringende landen is er al zo weinig (diepgaande) aandacht voor wat met geloof en levensvisie te maken heeft.

Ik zou daarom willen pleiten voor het behoud van het huidige systeem waarbij de verschillende stromingen de mogelijkheid behouden om hun opinie kenbaar te maken. Een beetje confrontatie kan geen kwaad. De veelzijdigheid van de maatschappij kan er alleen maar door gediend worden. Ik hoop dus dat u uw intentie wilt herzien.

Met hoogachting

 

 

 

 

Ex-moslims aanvaarden Jezus: "In Hem vind ik rust"

Ex-moslims aanvaarden Jezus: "In Hem vind ik rust"

gepubliceerd woensdag 26 november 2014 08:30


Iraniërs lieten zich dopen

Ze baden tot Allah en hielden de Ramadan. Inmiddels volgen Mohammad en Maryam* de Heere Jezus. "In Jezus vond ik rust en zekerheid. Daarvoor kende ik dat niet," getuigt Maryam. In 2004 kwam het Iraanse echtpaar naar België, nadat ze een tijd in Duitsland hadden verbleven. Hun wegen waren in die periode een tijd lang gescheiden, maar Christus bracht hen naar eigen zeggen weer samen nadat ze beiden tot geloof waren gekomen. 

Nooit van Darwin gehoord?

‘God schiep alles. Daarvan worden 1100 leerlingen in Vlaanderen, verspreid over gesubsidieerde Scholen met de Bijbel, doordrongen. Pure indoctrinatie volgens filosoof Johan Braeckman’. Met die woorden opent een artikel in De Morgen over het Protestants-Christelijk onderwijs in Vlaanderen. De auteur van het artikel verbaast zich erover dat dit soort onderwijs, waar de opvoeding kadert 'binnen het Bijbelse beeld, dat uitgaat van de schepping, zondeval, verlossing en voleinding', in Vlaanderen bestaat. 'Je zou dit eerder verwachten in de Nederlandse Biblebelt of de binnenlanden van de verenigde Staten. Vooral ook omdat de Bijbel voor hen de leidraad is waaraan ook de lesinhouden worden getoetst'.

Het artikel richt zich voornamelijk tegen het feit dat de scholen vasthouden aan de schepping en hun leerlingen wijzen op het bestaan van websites als christiananswers.net, waar te lezen staat dat 'er nog nooit een wetenschappelijke fout is gevonden in de Bijbel'. Het artikel gaat verder: 'De visie maakt deel uit van het creationisme dat op pseudowetenschappelijke wijze probeert te onderbouwen dat een schepper of ontwerper - doorgaans god (een hoofdletter kon er niet af bij De Morgen) - het universum, de aarde en dus ook alle planten, dieren en mensen heeft geschapen'. Er wordt aan toegevoegd dat dit mogelijk is omdat de evolutietheorie niet in de eindtermen van het lager onderwijs staat. Niet voor niets pleit Johan Braeckman, de Vlaamse apostel van het creationisme, dat dit wel zou gebeuren. 'Momenteel kunnen die scholen doen uitschijnen alsof hun alternatief, het creationisme, gebeurd kan zijn. Kinderen hebben recht op de juiste, wetenschappelijke informatie. Wat nu gebeurt, is indoctrinatie.

Pseudowetenschappelijk

Opnieuw stellen we vast dat wie er een andere visie op het ontstaan van het leven op nahoudt, en niet in de grote stroom van 'evolutie-gelovers' meegaat, onmiddellijk het etiket 'pseudowetenschappelijk' krijgt opgeplakt. Alsof de evolutietheorie voor 100 procent wetenschappelijk onderbouwd is. Het blijft vreemd dat de promotie van de evolutie overgelaten wordt aan een filosoof als Braeckman en niet aan een bioloog. Is de overtuiging dat alles door evolutie ontstaan is dan toch eerder een bepaald geloof dan een puur wetenschappelijk verklaarbaar feit. Aan het einde van het artikel wordt onderwijsminister Hilde Crevits geciteerd die er op wijst dat scholen vrij zijn in hun keuze. Ze hebben immers hun eigen pedagogisch project'. Maar misschien kan ze zich toch wel vinden in het opnemen van evolutie in de eindtermen. Crevits plaatste alleszins het artikel prompt prominent op haar website. Een signaal misschien ?

 

 

 

Herman Van Rompuy & de Bijbel

“In onze samenleving heeft men dikwijls schrik om uitgelachen te worden omdat men gelovig is”

De Bijbel en het christendom an sich doen vanaf het begin veel stof opwaaien en geven criticasters van allerlei pluimage een aanleiding hun ongezouten mening te scanderen. Vandaag de dag wordt die sterke afkeer van al wat religie uitademt pertinent afgeschilderd in gedrukte, gesproken en digitale media. Tegelijk verscheen afgelopen maand verscheen de recentste Bijbelvertaling: ‘Bijbel in Gewone Taal’. Terwijl Nederland voorkeur gaf aan Koning Willem Alexander werd in Vlaanderen het eerste exemplaar aan Europees President Herman Van Rompuy overhandigd. Hij staat bekend als overtuigd gelovige en is daar fier op. De voorzitter van de Raad van Europa - tot 1 december althans nog - zorgt met zijn uitspraken voor een frisse wind in het sterk seculiere Vlaanderen. In de volgende InterCom laten we een aantal prominente medewerkers van het Bijbelgenootschap aan het woord, maar nu presenteren we u een uniek gesprek dat Ciara Goossens had met deze vrijmoedige man.


Zo’n ouderwets boek als de Bijbel, wat betekent dat de dag van vandaag nog?

Herman Van Rompuy: Als ik kijk naar mijn omgeving, naar mijn kinderen en hun vrienden dan speelt de Bijbel voor hen geen grote rol meer. Soms krijg ik vragen zoals: wat betekent Pasen, Pinksteren of Hemelvaart? Ja, dan staat men natuurlijk verbaasd over het antwoord, of het gebrek aan antwoord dat men heeft. Er is een stuk cultuur verdwenen, men moet zich daar goed van bewust zijn. Bovendien is er een taalprobleem als men de Bijbel in oudere versies leest. Wij die dat gewoon zijn en van dat boek houden, vinden daarin geen obstakel, maar voor degenen voor wie het helemaal nieuw is, vormt de taal een supplementaire barrière. Dus het vertalen naar ‘gewone taal’ vergroot de toegang ervan. Men moet daarbij gevoelig zijn voor het aspect van de symboliek, de betekenis die achter de woorden zit. Die moet je je eigen maken. We moeten ook streven, en dat is een volgende stap na de vertaling, naar de betekenis. Brengen we de moderne mens, de moderne jongere in contact met die achterliggende boodschap van de Bijbel?

U kreeg het eerste officiële exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Gaat u er effectief in lezen, of verdwijnt het in uw boekenkast?

Op de vooravond van de overhandiging heb ik een beperkte versie ervan doorgenomen en dat is mij heel erg bevallen. Ik zeg dat niet om de uitgevers een plezier te doen. Ik ben gelukkig op een leeftijd gekomen waar men mag zeggen wat men denkt. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het leest ook als een verhaal, als iets dat vandaag opnieuw verteld kan worden. Het verhaal van Jozef in Egypte, is ook het verhaal van hoe dat God mede stuurt in de geschiedenis van het Joodse volk. Je moet ook de betekenis daarachter zien. Het is niet alleen een verhaal van hoe iemand wordt ontvoerd, als slaaf wordt verkocht en koning wordt. Er is ook een achterliggende boodschap. Dat is de taak van anderen dan de vertalers om die boodschap te brengen.

Nieuwsbrief