slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Echtscheiding en schoolresultaten

In onze serie over de gevolgen van echtscheiding, een samenvatting door Kristel De Leenheer van een uitgebreide studie van de Vlaamse overheid, zijn we aanbeland bij het elfde hoofdstuk van het boek dat handelt over gezinstrajecten en de schoolloopbanen van kinderen. Een aantal vaststellingen op een rijtje:

 

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld lagere schoolresultaten hebben dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Ze zijn minder betrokken bij de scholen en behalen minder vaak een diploma hoger onderwijs.

 

Het aantal gezinstransities heeft een negatieve invloed op een kind. Vooral als het op kortere tijd meerdere veranderingen in de gezinstoestand meemaakt, heeft dit meer negatieve gevolgen dan transities over een langere periode.

 

Soorten transities

 

In het onderzoek werden 3 types gezinstransities vergeleken:

 

-         van een intact gezin naar een eenoudergezin

 

-         van een eenoudergezin naar een stiefgezin

 

-         van een stiefgezin naar een eenoudergezin

 

De eerste twee komen veel voor. Vooral het eerste heeft negatieve gevolgen op de schoolresultaten van kinderen. Redenen hiervan zijn dat er in een eenoudergezin minder familiale hulpbronnen zijn en meer financiële problemen dan in een intact gezin. De ouders zijn minder betrokken en hun verwachtingen inzake studies van de kinderen zijn lager. De relatie tussen ouder en kind is ook vaker minder goed. Bij de overgang van een intact naar een eenoudergezin zijn ook extra stressfactoren. Een verhoogde mate of frequentie van ouderlijk conflict, een verhuizing en/of minder contact met 1 of beide ouders kunnen optreden.
De transitie van een eenoudergezin naar een stiefgezin kan wel positieve effecten hebben op de onderwijsuitkomsten van betrokken kinderen. Deze transitie kan de financiële, menselijke, sociale en culturele hulpbronnen verhogen.
Daarentegen kan de komst van een nieuwe partner een bron van stress zijn wat dan weer nefaste gevolgen kan hebben voor de schoolresultaten van kinderen.
Het laatste type, de transitie van een stiefgezin naar een eenoudergezin heeft zowel positieve als negatieve effecten. Negatief is dat er minder familiale hulpbronnen zijn en extra stress. Maar het omgekeerde is echter ook mogelijk. Als er veel conflicten waren, kan de stress verminderen door het verdwijnen van de stiefouder.

 

 

Vraag naar euthanasie blijft toenemen


Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Vlaanderen is tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld, van 2% naar 4,6% van alle overlijdens. Dat blijkt uit een recente studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de UGent en de VUB.  Er zijn twee redenen voor die spectaculaire stijging. Aan de ene kant zijn er steeds meer mensen die een euthanasie aanvragen, aan de andere kant zijn artsen over het algemeen steeds vaker bereid om op zo’n verzoek in te gaan. In 2007 werd ongeveer de helft van de verzoeken ingewilligd, in 2013 was dat al gestegen tot drie op de vier.
De vakwerkgroep hield in de eerste helft van 2013 een uitgebreid onderzoek naar de doodsoorzaken van de mensen die in die periode overleden, door middel van een vragenlijst naar de behandelende artsen. Daarin werd specifiek of het overlijden plotseling of onverwacht was (en er dus geen sprake was van euthanasie). Als dat niet het geval was, vroeg men of er sprake was van het stopzetten van een levensverlengende behandeling, het opvoeren van het toedienen van pijnstillers (waardoor het leven verkort werd), of het toedienen van medicatie die het leven beëindigden – euthanasie met andere woorden. Ook werd gevraagd of er levensbeëindigende medicatie werd toegediend niet op de expliciete vraag van de patiënt, maar bijvoorbeeld op verzoek van de familie (iets dat buiten de focus van de euthanasiewet valt).
In de studie vallen een aantal tendensen waar te nemen. Het aantal verzoeken dat alleen mondeling werd gedaan, daalde van 50,1 procent naar 30,5. De meerderheid van de verzoeken geschieden tegenwoordig zowel mondeling als schriftelijk.

Samen zijn we sterker

Bijbeldag in Antwerpen

Op 1 mei gaat in Antwerpen de 69-ste Bijbeldag door. 69: op zich geen speciaal getal of een jubileum, maar het is de bedoeling dat het opnieuw een bijzondere dag wordt. We spraken erover met Wout Van Wijngaarden, voorzitter van het Bijbeldagcomité.

Waarom eigenlijk een Bijbeldag?
Wout: ‘De Bijbel is wat we als christenen van verschillende achtergronden gemeenschappelijk hebben. Iedereen kent de Bijbel. Toch gaan we er op een bijzondere manier mee om. We geloven dat dit niet zomaar een boek ‘over God’ is, maar het spreken van God tegen de mensen. Veel kerken beschouwen de Bijbel als een weerslag van wat gelovigen in de loop van de eeuwen over God gedacht of gesproken hebben. Wij geloven er juist heel sterk in dat God aan het woord is, en die overtuiging hebben we als organiserend comité heel sterk’.
 
Is dat wat de Bijbeldag speciaal maakt?
‘Het is in ieder geval een unieke dag, omdat we heel wat verschillende strekkingen bijeen hebben, van reformatorische tot pinksterchristenen. Dat is dus ruimer dan de ontmoetingsdagen die alleen binnen de denominaties plaatsvinden’.

Het licht aansteken

Studiedag Christenen in de Zorg

Bethesda en het Centrum voor Pastorale Counseling organiseren op 18 april 2015 een studiedag voor christenen in de zorgsector. Die is bestemd voor gelovigen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn binnen de welzijns- of gezondheidssector. Naast hoofdspreker Krijn de Jong van het Amsterdamse ‘Tot heil des volks’ (die spreekt over het thema: ‘Aandacht voor jezelf als zorgverlener’), zijn er drie mensen die een workshop verzorgen. Bart Biesbrouck deelt zijn gedachten over ‘werken vanuit je talenten’, Luc Present staat stil bij ‘Gezondheid als religie’ en Yvan Thomas heeft heel wat te vertellen over ‘Seksualiteit, ethische visies op het werk’. We spraken met Yvan om te weten te komen wat deze workshop in zal houden. Het werd een verhaal over het bezoeken van prostituees, pedofilie die als normaal wordt beschouwd, maar bovenal over het aansteken van het licht …

Als directeur van een instelling voor mensen met een mentale handicap wordt Yvan regelmatig met moeilijke vragen rond seksualiteit – en de moraal daar rond - geconfronteerd. Wat kan hij op zijn workshop over dit thema vertellen, vanuit het standpunt van een gelovige? Onze eerste veronderstelling: daar zijn de christenen weer om te zeggen wat er allemaal mis is met seks …

Godsdienstlessen niet langer verplicht?

‘Ouders die niet willen dat hun kind godsdienstles of zedenleer krijgt in het officieel onderwijs, kunnen dat voortaan simpelweg weigeren. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist’. Dit nieuws, dat onder andere door De Standaard werd uitgebracht, is enigszins kort door de bocht. Aan de ene kant is het zo dat het hier een zaak betreft uit het Franstalig onderwijs, aan de andere kant is de situatie in Vlaanderen eigenlijk al lang zo. We kunnen alleszins vaststellen dat de Franstalige Gemeenschap in ons land nu een eigen ‘arrest Sluijs’ heeft. Dat arrest verwijst naar een uitspraak van ongeveer 30 jaar geleden, toen de rechter vaststelde dat de cursus ‘niet confessionele zedenleer’ niet het neutrale aanbod inhield, waarvoor het ooit bedoeld was. Immers de lessen zedenleer werden aangeboden aan leerlingen die niet de lessen in een van de erkende godsdiensten wilden volgen, en dat aanbod was verplicht; Door ‘zedenleer’ in feite met een godsdienst gelijk te stellen, waren er leerlingen die zich ook daar niet in konden vinden.

Zijn we ze kwijt?

ABC Open Forum denkt na over de kerk van morgen

'20  .35 is  een bediening voor de jonge generatie christenen in ons land. Na een tijd van inlezen, verkennende gesprekken, het ontdekken en het verdiepen in het you-lost-me onderzoek van Barna, was het afgelopen OPEN FORUM een juiste plaats om mijn opgedane inzichten voor te stellen en te toetsen of dit herkenbaar is in ons land' aldus Levi Verstraeten, een van de drijvende krachten achter het project.

'Het was bemoedigend om op te merken dat ± 1/3e van de aanwezigen jong volwassenen tussen 20 en 35 jaar waren'.

'You lost me' (Je bent me kwijt) is oorspronkelijk een initiatief van de Barna Group, een organisatie die jongeren beter wil begrijpen. Vandaar dat ze een massaal onderzoek deden onder jong volwassenen uit de Verenigde Staten. Door naar de verhalen van duizenden jonge christenen te luisteren werden ze geconfronteerd met één probleem: vele jongeren verlaten de kerk waarin ze opgevoed zijn en heroverwegen hun geloof.

Nieuwsbrief