slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nood breekt wet

InterCom210622 Pandemiewet… of toont de noodzaak van goede regels

Nu de coronacijfers in ons land weer de goede kant uitgaan en het enthousiast aangekondigde ‘Rijk der vrijheid’ dichterbij komt, gaat er meer en meer aandacht naar de ‘tijd van onvrijheid’. Toen we met COVID-19 werden geconfronteerd in maart 2020, namen de politici een hele reeks maatregelen om ze pandemie onder controle te krijgen. Daarbij raakte de overheid aan een hele reeks grondrechten. Van de ene op de andere dag verloor de bevolking een aantal vrijheden die tot dan toen onbetwist leken. Het recht om zich vrij te verplaatsen werd drastisch beknot, de mogelijkheid om anderen te ontmoeten verdween vrijwel volledig, en ook aan zaken als de vrijheid van godsdienst en eredienst werd gesleuteld. Kritische stemmen werden direct onderdrukt en het algemeen belang rechtvaardigde de maatregelen. Momenteel wordt steeds uitdrukkelijker onderzocht of dit steeds terecht was. Een Brusselse rechtbank stelde de regering in het ongelijk met de uitspraak dat er in feite geen wettelijke basis was voor een hele reeks beslissingen. Met man en macht werd er aan een ‘pandemiewet’ gewerkt.

Levensbeschouwingen tegen homofobie

InterCom210622 IdahotTransfobieCharterTer gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie hebben de vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in Vlaanderen, samen met een aantal politici uit het Vlaamse Parlement, een charter ondertekend om te ageren tegen geweld dat homoseksuelen en transgenders viseert. De ondertekening paste in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog en vloeit ook voort uit charter dat de diverse levensbeschouwingen in 2017 ondertekenden. De ondertekening houdt een veroordeling in van alle vormen van intimidatie geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Volgens het charter krijgt in Vlaanderen één op twee ‘LGBTQI+’ers (de afkorting staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and others) te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Omdat ze dit onaanvaardbaar vonden, namen politici van N-VA, CV&V, Open Vld, Vooruit en Groen het initiatief om samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen het besluit om een sterk signaal te geven. 

De miserie van Moria


InterCom210622 MiserieInMoriaLQGave Veste roept op tot christelijke respons

Vorig jaar brandde het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos af. Europese leiders beloofden dat er zich nooit meer zo’n situatie zou mogen voortdoen. Een recent rapport van Artsen zonder grenzen (AzG) toont aan dat er eigenlijk niets veranderd is. De media besteden er nauwelijks aandacht aan, maar veel hulpverleningsorganisaties kennen de omstandigheden maar al te goed. Gave Veste roept de Vlaamse kerk op om op te staan voor het recht van de vreemdeling.

De naam ‘Moria’ zal voor veel christenen bekend klinken. In de Bijbel speelt het verhaal van Abraham die van God de opdracht krijgt om zijn zoon Izaäk te offeren zich hier af. Abraham hoefde uiteindelijk zijn zoon niet te offeren, maar – aldus Gave Veste – ‘in het kamp Moria offeren wij op dit moment onze christelijke waarden’.

Europees parlement stemt over rapport Matić

EuropeesParlement07aLQEAV roept op tot gebed op 23 juni

Het Europese Parlementslid Predrag Fred Matić heeft een rapport opgesteld rond de ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Europese Unie, in het kader van de gezondheid van vrouwen’. Het wil alle lidstaten oproepen om abortus voor elke vrouw tot een recht te maken en vrije toegang hiertoe te verzekeren. Het document ademt een sterke pro-abortushouding uit en doet ook vermoeden dat er een sterke pro-LGBTQ-agenda achter zit. Het Gebedsplatform van de Evangelische Alliantie Vlaanderen lanceert een oproep tot gebed aan de kerken.

Op woensdag 23 juni zal het debat over het rapport plaatsvinden. De dag daarop zal een stemming plaatsvinden. Het document is het resultaat van de besprekingen in de Commissie Vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het rapport dat door een ruime meerderheid van de commissie werd goedgekeurd, presenteert zich in de eerste plaats als een pleidooi voor vrouwenrechten. De reden waarom pro-life-organisatie fel gekant zijn tegen de resolutie, is dat abortus als een fundamenteel recht van de vrouw beschreven wordt.

Belgium Arise!

InterCom210407 BelgiumAriseBelgië sta op!

Rudi Van Steen bracht jarenlang door in het Noordoosten van India. Hij was er, samen met zijn vrouw en kinderen, actief op een basis van Jeugd met een Opdracht. Rudi vergat zijn Vlaamse roots niet – regelmatig kwam hij naar ons land, en ook dan was hij bezig met evangelisatie. Onlangs kwam hij definitief terug naar België. Het gezin woont nu in Lier en coördineert samen met enkele enthousiaste West-Vlamingen het project ‘Belgium Arise’. Rudi is heel enthousiast en heeft ook zo zijn ideeën over evangelisatie in België en de rol van de kerken ...

Tijdens zijn jaren in India heeft Rudi veel voor België gebeden. Tot God hem duidelijk maakte dat hij ‘genoeg gebeden had’ en iets concreets in eigen land moest gaan doen. Zo trok hij enkele jaren geleden naar Nieuwkerke in West-Vlaanderen, een klein dorp in de Westhoek. Rudi had er nog nooit van gehoord, maar God had hem die plaats op zijn hart gegeven. Hij deed een oproep en in samenwerking met 36 christenen uit 9 verschillende gemeentes werd het evangelie in het hele dorp gebracht.

Minder euthanasie in 2020

InterCom210407 EuthanasieIn 2020 werd op 2444 mensen euthanasie toegepast. Dat cijfer ligt 8 procent lager dan het jaar voordien – dat overigens een piek in het aantal gevallen liet zien. Het is de eerste keer sinds levensbeëindiging in België wettelijk werd toegelaten dat er een afname is. Er worden verschillende mogelijke oorzaken genoemd, zoals de lockdown, maar ook het ophefmakend euthanasieproces. Ook het verplichte palliatieve proces in sommige ziekenhuis, waar vorig jaar veel om te doen was, kan een rol gespeeld hebben.

Wim Distelmans, LEIF-arts en voorzitter van de ‘euthanasiecommissie’ ziet een verband tussen de lockdown die maart 2020 werd ingevoerd (en in november gedeeltelijk herhaald) en het verminderd aantal aanvragen. Vooral niet-terminale patiënten zouden hun euthanasie hebben uitgesteld, zodat ze konden wachten op het moment dat ze hun familie opnieuw mochten ontvangen. Een vraag om uitstel door patiënten die wel terminaal zijn, zorgt voor meer natuurlijke overlijdens. Immers, de meeste euthanasieverzoeken (ruim 80 procent) komt van mensen waarvan het levenseinde op korte termijn te verwachten valt – voor hen was de wet oorspronkelijk in de eerste plaats bedoeld. De meeste aanvragen (2 op 3) kwamen ook van 70-plussers.

Nieuwsbrief