slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meldpunt Laakbare Praktijken

De Evangelische Alliantie Vlaanderen heeft een meldpunt voor Laakbare praktijken.

Indien iemand een probleem wil signaleren dat zich afspeelt binnen een gemeente of christelijke organisatie die aangesloten is bij de EAV, kan dit doorgegeven worden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna zal worden nagegaan op welke wijze het gesignaleerde probleem het best kan worden aangepakt en zal indien nodig een commissie worden samengesteld uit onafhankelijke experts die zich met dit probleem bezig zullen houden.

In eerste instantie moet men het probleem wel gemeld hebben bij de eigen denominatie of koepel. Als het probleem zich echter juist op dit niveau afspeelt, kan natuurlijk wel direct bij de EAV aangeklopt worden. Het probleem dient betrekking te hebben op de deontologie of relaties zoals die in de codes die door de EAV zijn opgesteld worden weergegeven.

Indien u met een probleem komt dat niet op deze codes betrekking heeft, zullen wij u helpen om de juiste weg te vinden om het gesignaleerde probleem aan te pakken.

 

MELDPUNT LAAKBARE PRAKTIJKEN

EVANGELISCH LEIDERSCHAP

A.OMSCHRIJVING VAN HET MELDPUNT

1. DOEL van het meldpunt

- Een meldingsmogelijkheid creëren voor alle evangelische gelovigen en

belanghebbende verwanten en/of partners in verband met alle geschillen of

klachten die binnen het bestek van de 'Evangelische Deontologische Code (EDC)

van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) vallen.

- Onderzoek doen naar vermeende inbreuken op de deontologische code.

- Een eindverslag opstellen met aanbevelingen voor het Dagelijks Bestuur van de

EAV, zodat deze de nodige conclusies kan trekken en eventuele noodzakelijke

schikkingen kan treffen.

- Doorverwijzen - indien nodig en gewenst - van de betrokken benadeelde(n) naar

professionele hulpverlening, instanties voor mediatie (bemiddeling),

verzoeningscommissies, ...

- Doorverwijzen - indien nodig en gewenst - van de betrokken benadeelde(n) naar

politie, gerechtelijke instanties, justitieantennes, bij burgerlijke misdrijven, ...

zonder zelf partij te zijn.

2. SAMENSTELLING van het meldpunt

- Op voordracht van de Werkgroep Ethiek en Maatschappij (WEM) en het

dagelijks bestuur van de EAV, met inachtneming van onderstaande criteria,

beslissen uiteindelijk het Bestuur en een tweederde meerderheid van de

Algemene Vergadering van de EAV over de samenstelling van het meldpunt. De

meldpuntleden zetelen voor drie jaar. Hun mandaat kan verlengd worden.

Afzetting van leden van het meldpunt kan op aanraden van het Bestuur van de

EAV en met akkoord van tweederde van de leden van de Algemene Vergadering

van de EAV.

- De beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn in het meldpunt, zodat er voor

zowel vrouwen als mannen een veilige omgeving gecreëerd wordt.

- Niemand van het meldpunt kan deel uitmaken van het bestuur van de EAV, noch

van de Werkgroep Ethiek en Maatschappij van de EAV.

- Indien een lid van het meldpunt zelf het voorwerp van een aanklacht zou

uitmaken, trekt hij/zij zich terug, tot de procedure achter de rug is.

- Een 'kern' van 3 vaste meldpuntleden stelt het 'meldpunt ad hoc' samen (verder

kortweg 'meldpunt' genoemd), al naargelang de betrokkenen (* zie verder in dit

hoofdstuk) en het onderwerp van de klacht, uit een door de EAV vooraf

samengestelde 'pool'.

- Het meldpunt kan, indien nodig, deskundigen uitnodigen om een vergadering bij

te wonen.

- Er zijn minstens vier en maximaal zeven leden in het meldpunt. Het meldpunt kan

slechts geldig conclusies trekken, indien minstens drie leden aanwezig zijn en het

quorum van 66% van het totaal aantal meldpuntleden gehaald wordt (dus bijv.

minimaal 4 op 6 leden).

- De leden van het meldpunt zijn – waar het klachten rond een evangelische

gemeente betreft - vertrouwd met het leven in een evangelische gemeente, maar

hebben gedurende de gehele looptijd van hun lidmaatschap van het meldpunt

geen bestuurlijke functie in een plaatselijke gemeente of een denominatie. De leden

van het meldpunt voor leden zijn – waar het klachten rond een evangelische

organisatie betreft - gedurende de gehele looptijd van het meldpunt geen

bestuurlijke functie in een evangelische organisatie. De leden van de ‘kern’ zijn

noch in een organisatie, noch in een gemeente verantwoordelijk gedurende de

gehele looptijd van hun lidmaatschap.

- Aan de kern (mannelijk en vrouwelijk) wordt de eerste opvang bij een klacht

toevertrouwd (*) Uit de 'pool' van meldpuntleden wordt in ieder afzonderlijk geval

een onafhankelijk meldpunt samengesteld, met uitsluiting van onverenigbare

betrokkenheid. Zoals in deze alinea beschreven, wordt steeds de schijn van

partijdigheid of belangenvermenging voorkomen.

- Leden van het meldpunt zijn zelf geaffilieerd met de EAV, omdat ze deel uitmaken

van een gemeente of organisatie, die lid is van de EAV, en ondertekenen

persoonlijk de Evangelische Deontologische Code.

- Er is binnen het meldpunt geen overwicht van één denominatie of theologische

richting. Voor alle leden geldt dat men geestelijk stabiel is, goed bekend staat,

ervaringsdeskundigheid heeft opgebouwd en de inhoud en geest van de EDC kent

en onderschrijft. Verder zijn volgende kwalificaties vertegenwoordigd in het

meldpunt:

- Een ervaren arts (m/v)

- Een maatschappelijk werker of psycholoog of psychiater (m/v)

-Een jurist (m/v)

- Een theoloog (dr./drs./lic./master) (m/v)

Het meldpunt wordt aangevuld met een secretaris.

3. WERKING van het meldpunt

- Formele ontvankelijkheid van klachten

a) Degene die een klacht neerlegt behoort/behoorde tot een evangelische

gemeente of organisatie, aangesloten bij de EAV. Het (eventuele) meldpunt

van de denominatie van betrokkenen wordt geïnformeerd over de klacht.

b) Klachten van een persoon die anoniem wenst te blijven voor de eigen

denominatie kunnen enkel door het meldpunt geverifieerd worden, door de

andere partij te horen; De klager is bekend bij het meldpunt.

c) Alle middelen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, mondeling, ...) worden

toegestaan om een klacht te melden.

d) In eerste instantie mag iemand één lid (m/v) van het meldpunt raadplegen.

e) Enkel mensen die zichzelf benadeeld voelen of weten, kunnen een klacht

neerleggen, behalve als de klacht het belang van een minderjarig kind

beoogt.

f) Mensen met een verstandelijke handicap of mensen die een stuk

mondigheid moeten missen vanwege een lichamelijke handicap of een

psychische ziekte, kunnen zich laten vertegenwoordigen.

- Inhoudelijke ontvankelijkheid van de klachten:

a) De klacht moet verband houden met één of meerdere artikelen uit de EDC.

b) De persoon die zich benadeeld voelt moet geïnformeerd worden over de

werking van het meldpunt en zich ermee akkoord verklaren. Deze

verklaring wordt genotuleerd.

4. Te volgen PROCEDURES van het meldpunt:

- Het meldpunt van de EAV stelt aan de betrokkene voor de klacht bij zijn/haar

denominatie-meldpunt (indien bestaande) neer te leggen. Betrokkene kan dit

weigeren, hierop ingaan of zich laten begeleiden door een vertrouwenspersoon

binnen de denominatie. Indien het denominatiemeldpunt verder gaat met de

klacht, wordt een verslag van de behandeling hiervan overgemaakt aan het

meldpunt van de EAV.

- De ten laste gelegde feiten moeten bewezen worden.

- Getuigenverklaringen kunnen ingeroepen worden.

- Psycho-medische rapporten/fotomateriaal, enz. kunnen als bewijsmateriaal

dienen.

- Alle partijen hebben het volle recht van hoor, wederhoor en verdediging.

- Aanzien des persoons, favoritisme en aannemen van geschenken leiden tot

onmiddellijke schorsing van het betrokken meldpuntlid.

- Vanaf de eerste melding tot aan het einde van de procedure dienen

relevante, nauwkeurige verslagen te worden gemaakt.

- De schriftelijke en ondertekende aanbeveling van het meldpunt aan het

dagelijks bestuur van de EAV moet zorgvuldig gebaseerd zijn op hetgeen

hierboven omschreven staat.

- De motiveringsplicht wordt ten volle gerespecteerd.

5. DEONTOLOGIE van het meldpunt.

- Volledige geheimhouding buiten het directe werk van dit meldpunt is

geboden. Geheimhoudingsplicht van eender welk lid van het bestuur,

meldpunt of Werkgroep Ethiek en Maatschappij wordt opgeheven - in geval

van gerechtelijk onderzoek - tegenover de gerechtelijke instanties.

- Wanneer vrienden, verwanten, familieleden, van meldpuntleden betrokken

partij zijn, trekt dat bepaalde meldpuntlid zich terug voor de gehele loop van

de procedure.

- Wanneer het meldpunt of een individueel lid hiervan de in dit document

vastgelegde regels en deontologie niet handhaaft, gaat het Bestuur van de

EAV direct tot schorsing en vervanging over. Die schorsing wordt definitief

met akkoord van tweederde van de leden van de Algemene Vergadering van

de EAV.

B. DE WERKING VAN HET EAV-BESTUUR IN VERHOUDING TOT HET

MELDPUNT:

1. PROCEDURES en DEONTOLOGIE van het (dagelijks) Bestuur van de EAV.

- De schriftelijke en ondertekende aanbeveling van het meldpunt wordt -desgewenst met een mondelinge toelichting - door het Dagelijks Bestuur (DB)

van de EAV ontvangen. Klager en beklaagde blijcen voor het DB anoniem.

- Het DB van de EAV formuleert conclusies aan de hand van die schriftelijke

aanbevelingen. Over de conclusies wordt gestemd binnen het hele EAVBestuur.

- Die conclusies kunnen inhouden:

a) Volledig eerherstel:'vrijspraak' voor (één van beide) (de) partijen.

b) Een morele blaam.

c) Een uitspraak, die judiciële gevolge heeft, eventueel leidend tot de

uitsluiting van de betreffende gemeente/organisatie wat betreft de EAV.

d) Eventuele verdere juridische stappen, kunnen met de uitvoerende razd

van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken (FS)

en/of met de betrokken denominaties worden overwogen.

- Het DB van de EAV deelt haar uitspraak, die het kader en de inhoud van

de EDC respecteert, schriftelijk en ondertekend mee aan de betrokken

partijen.

- Het DB van de EAV, evenals het hele Bestuur van de EAV, is onderworpen

aan volledige geheimhouding buiten die bewuste vergadering(en), behalve,

uiteraard, bij burgerlijke misdrijven en dit tegenover gerechtelijke instanties.

- In 2de aanleg kan, op vraag van één van beide, of beide betrokkenen, enkel

als de procedures door het meldpunt geschonden werden, schriftelijk en

binnen 2 maanden volgend op de uitspraak van het EAV-Bestuur, om een

nieuwe uitspraak van het EAV-Bestuur gevraagd worden.