slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis

Gepost in Over ons

De Evangelische Alliantie Vlaanderen werd opgericht in 1980. In dat jaar kwamen verschillende reformatorische en evangelische christenen samen om een kader te scheppen waarbinnen gelovigen van verschillende achtergrond elkaar zouden kunnen ontmoeten, en konden samenwerken.

Internationaal gezien is enkele decennia nog vrij jong voor een evangelische alliantie. In Engeland bijvoorbeeld ging er al een van start in 1846. Dat het in Vlaanderen zo lang duurde, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de evangelische beweging in ons land pas vrij laat op gang kwam. De eerste evangelische kerken dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw, maar de grote groei kwam pas in de jaren '70. In die tijd waren heel wat internationale evangeliserende organisaties in ons land actief, en ontstond de ene gemeente na de andere - soms als gevolg van grootschalige campagnes, vaak ook door persoonlijke evangelisatie.

Bij het aanbreken van de jaren '80 was er een duidelijke behoefte aan meer overleg. Hoewel de evangelische beweging groeide, was er weinig onderling contact. Een van de eerste doelstellingen van de EAV was dan ook christenen uit verschillende denominaties dichter bijeen te brengen, of zoals het bij de oprichting geformuleerd werd: 'een platform te zijn waarop we elkaar ontmoeten, stichten, opbouwen, stimuleren en activeren'. De eerste twee actiepunten van de EAV waren het organiseren van studiedagen en het oprichten van werkgroepen. Verschillende werkgroepen zijn - zij het vaak in een andere samenstelling - nog altijd actief.

De evangelische alliantie ging vol enthousiasme van start, maar raakte toch moeilijk op gang. De verschillen in achtergrond maakten het ook niet eenvoudig. Een jaar of zes na de oprichting bleek dat een aantal van de oprichters al had afgehaakt, en het was tijd voor een nieuw begin. Het voorstel was om de EAV de vertegenwoordiger te laten worden van de hele evangelische beweging in Vlaanderen, 'als een soort overkoepelende organisatie die het de evangelische Christenen zou mogelijk maken om als geheel te kunnen optreden'. Dat gezamenlijk optreden was op een aantal terreinen zeker gewenst. In de eerste plaats werden in die tijd plannen bekend gemaakt om het monopolie van de (toenmalige) BRTN te doorbreken, en sommigen zagen in de wetswijziging de gelegenheid om - naar Nederlands voorbeeld - een evangelische zender op te richten. Daarvoor was de steun van de hele evangelische wereld voor nodig. Een ander - veel gevoeliger - terrein was dat van het Protestants Godsdienstonderwijs. Veel evangelische ouders lieten hun kinderen in het officieel onderwijs het keuzevak 'Protestantse Godsdienst' volgen, maar ze kwamen al snel tot de ontdekking dat het leerplan veel te weinig op leerlingen uit evangelische kringen gericht was. Hoewel er een zekere openheid was voor zowel leerlingen als leerkrachten uit andere kerken, was de inhoud van dit onderwijs volledig in handen van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). De evangelischen waren vooral verontrust over de theologische tendensen in die kerk, die ze als 'vrijzinnig' bestempelden. Inmiddels had de evangelische beweging de VPKB getalsmatig ruimschoots overvleugeld, zowel in leerlingenaantal als in het aantal bezoekers tijdens de zondagsdiensten. Het lag dus voor de hand om aan de VPKB medebeslissingsrecht inzake godsdienstonderwijs te vragen.

Er brak een woelige, maar ook historische periode aan. Op mediagebied werd eind 1987 de CV0 (Christelijke Vlaamse Omroep) opgericht. In datzelfde jaar vond ook een eerste gesprek plaats tussen de EAV en de VPKB over de problematiek van het Protestants Godsdienstonderwijs. De gesprekken over het PGO kwamen slechts moeizaam op gang. Ook het Ministerie van Onderwijs zag weinig heil in het veranderen van de bestaande situatie. Uiteindelijk zag de EAV geen andere mogelijkheid dan met haar onvrede omtrent de beslissingen van de onderwijsminister naar de Raad van State te stappen. Het lange wachten op een standpunt van dit hoogste juridische college in België werd uiteindelijk beloond met een tweetal historische uitspraken (in 1997 en 1999), waarbij de EAV-stelling dat de vertegenwoordiging van de Protestants-Evangelische christenen in ons land een zaak was van alle kerken, door de Raad bevestigd werd.

Beide arresten boden de evangelischen onvermoede perspectieven, niet alleen voor de gehele organisatie van de Protestants-Evangelische Eredienst in het algemeen. De afhandeling van de gesprekken werd vergedragen aan de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, en deze synode richtte later, samen met de VPKB de ARPEE (Administratieve Raad voor de Protestans-Evangelische Eredienst) op. Dit hield tegelijk de officiële erkenning van de evangelische beweging door de Belgische Overheid in.

CVO kende ondertussen minder succes: de aanvraag om zendtijd werd afgewezen, en ook de Raad van State bood weinig soulaas. In 1995 werd CVO opgeheven, maar in datzelfde jaar kon ERTS, de Evangelische Radio & Televisie Stichting, van start gaan. Binnen het kader van de 'zendtijd voor derden' werden eerst TV-programma's op het tweede net van de nationale omroep uitgezonden; later kwamen daar ook radio-uitzendingen bij.

Toen het jaar 2000 aanbrak, bleef de EAV enigszins verweesd achter. Actiepunten die de werking van de alliantie vele jaren hadden bepaald, zoals media, godsdienstonderwijs en erkenning van de evangelische eredienst, werden verder behartigd door de Federale Synode. Ook op bestuursvlak leek er wel een leegloop in die richting. De EAV kreeg nu de kans om zich meer te richten op haar oorspronkelijke taken, zoals ontmoetingen samenwerking. Het werd een tijd van verbreding en verdieping. Een nieuwe 'roeping' werd geformuleerd: 'De EAV weet zich geroepen om haar leden te verbinden en te vertegenwoordigen. Ze wil met een profetische stem vernieuwing en vorming stimuleren op grond van het mandaat van Jezus Christus (Matt. 28:19). Ook wil zij platforms aanbieden aan wie zich met haar kernwaarden kunnen identificeren'. Het motto van de Alliantie is Verbondenheid, Verandering en Vorming.

Momenteel zijn er bijna 200 plaatselijke kerken en ruim 30 organisaties aangesloten bij de EAV.

De EAV blijft voortdurend in beweging. Samen werken aan eenheid is daarbij belangrijk. De basis voor die werking wordt gelegd door de Evangelische Relationele Code. Ook de kwaliteit van het evangeliewerk krijgt grote aandacht. Daarom is er ook een Deontologische Code, die op alle leidinggevenden van toepassing is. Extreme of sektarische praktijken horen in de evangelische wereld niet thuis. Op het platform van de EAV is er wel ruim plaats voor initiatieven die de onderlinge band verstevigen, en de stem van de evangelische christenen versterken. Met het oog daarop ziet de EAV uit naar een periode van groei, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.