slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Huishoudelijk Reglement

Gepost in Over ons

EVANGELISCHE ALLIANTIE VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1.Lidmaatschap.

 

1.1.Tenminste eenmaal per jaar zullen de denominaties of verenigingen van aangesloten kerken een overzicht van de kerken bezorgen aan het Dagelijks Bestuur. Deze lijst zal duidelijk de nieuwe leden evenals de gemeenten welke niet langer lid zijn vermelden. De lijst zal tevens dienen als basis voor de inning van de lidgelden. 

 

1.2.Een kerk of organisatie die lid wenst te worden van de EAV vraagt daartoe een lidmaatschapsaanvraagformulier aan het secretariaat.

1.2.1.Het secretariaat verzendt een lidmaatschapsaanvraagformulier, en stuurt tegelijk een uitnodiging voor de betaling van het lidgeld. De aanmelding wordt pas in behandeling genomen nadat lidgeld is betaald. Bij afwijzing als lid worden dossierkosten na aftrek van administratie kosten terugbetaald. 

1.2.2.De Kerk/organisatie vult het formulier in,  zoekt referentie kerken/organisaties (lid van EAV en stemgerechtigd) en stuurt formulier terug naar secretariaat.

1.2.3.Het Dagelijks Bestuur (of de daarvoor afgevaardigde bestuurder of commissie) stelt een onderzoek in (bijvoorbeeld: contact met refererende kerken/organisaties, eventueel een bezoek aan de zondagsdienst en/of een gesprek met gemeenteleiding). Het Dagelijks Bestuur stelt een aanbeveling op en stuurt deze naar de Raad van Bestuur, minstens 1 maand voor eerstvolgende Bestuursvergadering.

1.2.4.De EAV-Bestuursleden informeren bij hun achterban naar eventuele bezwaren. Bezwaren worden schriftelijk doorgegeven aan het Dagelijks Bestuur tenminste 1 week voor de bestuursvergadering. Bij bezwaren worden deze door het Dagelijks Bestuur (of de daarvoor afgevaardigde) onderzocht en een nieuw voorstel wordt voorbereid voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Dezelfde procedure als 1.2.3 wordt gevolgd,

1.2.5.Een proeftijd van 1 jaar start na goedkeuring tijdens de bestuursvergadering. De Raad van Bestuur behoudt het recht om deze proeftijd te verlengen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering na het verstrijken van proeftijd wordt besloten om het lid definitief te aanvaarden. Bezwaren hierover moeten schriftelijk worden ingediend, tenminste 1 maand voor het verstrijken van proeftijd.

1.2.6.Tijdens de proeftijd heeft een proeflid geen stemrecht.

1.2.7.Op het lidmaatschapsaanvraagsformulier staat een verwijzing naar de geloofsbelijdenis, de statuten, het Huishoudelijk Reglement, deontologische code, etc. Deze moet apart worden ondertekend.

1.2.8.Aan een kandidaat-lid wordt gevraagd om, indien aanwezig, volgende documenten mee te sturen: statuten, Huishoudelijk Reglement, geloofsbelijdenis.

 

2.Vergadering

 

2.1.Alle leden van de EAV mogen de Algemene Vergadering bijwonen. Iedere persoon die deelneemt aan de Algemene Vergadering zal de aanwezigheidslijst ondertekenen, en voor de aanvang van de vergadering aanduiden wie hij/zij vertegenwoordigt, en het aantal stemmen aanduiden waarover hij/zij beschikt. Deze gegevens zijn nodig om bij stemmingen de juiste verhouding te kunnen vaststellen. Zonodig kan de Raad van Bestuur de voorlegging van geloofsbrieven vragen.

 

2.2.Personen die geen lid zijn van de EAV, welke een vergadering als waarnemer wensen bij te wonen, doen daartoe een aanvraag bij de Raad van Bestuur van de Alliantie, tenminste vier weken voor de vergadering. Deze raad beslist over het al dan niet toelaten van waarnemers. Eveneens kan de Raad van Bestuur zelf personen uitnodigen om de vergadering als waarnemer bij te wonen.

 

3.Lidgeld

 

3.1.Het lidgeld zal jaarlijks - op voorstel van de Raad van Bestuur - vastgelegd worden door de Algemene Vergadering, tegelijk met de bespreking van de begroting.

 

3.2.Niet betalen van lidgeld

3.2.1.Bij het begin van ieder nieuw boekjaar wordt elke kerk/organisatie uitgenodigd tot het betalen van het lidgeld. Dit moet binnen 21 dagen worden betaald. Daarna wordt een aanmaning gestuurd met een verhoging voor gemaakte kosten en een waarschuwing voor de gevolgen van niet-betalen. Indien het lidgeld niet betaald is vóór de Algemene Vergadering van de EAV kan op deze vergadering worden besloten om kerk/organisatie te degraderen tot niet-stemgerechtigd lid.

3.2.2.Voor de AV wordt contact gelegd met de kerk/organisatie om uit te vinden waarom het lidgeld niet werd betaald. Hulp zal worden aangeboden om het probleem op te lossen (gespreide betaling etc.)

3.2.3.Als een jaar later, ondanks herhaalde pogingen, het lidgeld niet is betaald, kan de Algemene Vergadering besluiten de kerk of organisatie uit te sluiten als lid.

4.Commissies

 

4.1.De Raad van Bestuur kan commissies instellen en deze met een welbepaalde opdracht belasten. Deze opdracht en de bevoegdheden van elke commissie worden duidelijk omschreven in een document dat als bijlage aan het Huishoudelijk Reglement zal worden toegevoegd.

4.2.De Raad van Bestuur benoemt de leden van de commissies en bepaalt hun mandaat. In elke commissie dient minstens één lid van de Raad van Bestuur te zetelen.

4.3.De secretaris van elke commissie geeft zorgvuldig verslag van de werkzaamheden van de commissie. De verslagen worden aan de secretaris van de EAV bezorgd.

4.4.Iedere commissie zal de verwachte inkomsten en uitgaven begroten, en ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen. Indien de uitgaven meer bedragen dan de inkomsten, zal de EAV het verschil dekken, op voorwaarde dat de begroting werd goedgekeurd en nageleefd.

 

5.Werkgroepen

 

5.1.De Raad van Beheer kan initiatief nemen tot het vormen van, en deelnemen aan werkgroepen die, op eigen gezag handelende, zich een bepaalde specifieke opdracht gesteld hebben.

5.2.Deze werkgroepen treden, behoudens andersluidend mandaat, niet op namens de EAV en kunnen de EAV in geen enkel opzicht binden.

5.3.De Raad van Bestuur kan, in uitzonderlijke gevallen, een werkgroep machtigen om in naam van de EAV een bepaalde welomschreven opdracht uit te voeren. In dat geval dient tenminste één lid van de Raad van Bestuur deel uit te maken van de werkgroep.

 

5.4.In de werkgroepen kunnen organisaties en personen buiten de Alliantie volwaardig samenwerken met leden van de EAV. Werkgroepen werken volledig zelfstandig, ook financieel, aan opdrachten waar de EAV als geheel (nog) niet aan toe is, of waar samenwerking met derden gewenst is, om wat voor reden dan ook. Slechts in uitzonderlijke situaties kan de Raad van Bestuur een financiële toelage aan een werkgroep voorzien.

5.5.Minstens eenmaal per jaar wordt een verslag van de werkzaamheden, met besluiten en resultaten, aan de Raad van Bestuur overgemaakt.

 

6.Vergoedingen

 

6.1.De te vergoeden onkosten dienen op een onkostennota ingevuld te worden en aan de penningmeester ter vereffening overhandigd. Voor grote uitgaven welke niet op de begroting vermeldt staan, dient altijd voorafgaandelijke toestemming te worden gevraagd.

6.2.Voor de verplaatsingen van de leden van de Raad van Bestuur zal een vergoeding wordt betaald, waarvan het maximumbedrag jaarlijks door de Raad zal worden vastgesteld, in functie van de begroting van de EAV.

 

7.Deontologische regels

 

7.1.De EAV bestaat uit kerken en organisaties met een verschillende achtergrond. Ieder lid zal de overtuiging van de andere leden respecteren, zowel in de samenwerking binnen de EAV als daarbuiten. De manier van omgaan met elkaar wordt beschreven in het document 'Evangelische Relationele Code', dat is opgenomen als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement. De houding van de leiders van de evangelische gemeenten en organisaties ten opzichte van hun leden en/of medewerkers staat beschreven in 'Evangelische Deontologische Code'.

7.2.Indien er zich bij een kerk, lid van de EAV, problemen voordoen met als gevolg een ongewilde splitsing of scheuring, waardoor de kerk in twee of meer groepen uiteenvalt, zal het lid daarvan melding maken aan de EAV. De Raad van Bestuur zal onderzoeken welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor het lidmaatschap van de groep(en) in kwestie.

7.3.Ook in geval dat een organisatie zich splitst in meerdere delen, zal de EAV op de hoogte gesteld worden, en zal de Raad van Bestuur onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor het lidmaatschap.

7.4.Indien een kerk, welke is ontstaan als gevolg van een splitsing of scheuring, zich aanmeldt als kandidaat lid van de EAV, zal de Raad van Bestuur steeds het advies inwinnen van de oorspronkelijke kerk waaruit het kandidaat-lid is ontstaan, indien die kerk lid is van de EAV. De Raad van Bestuur zal geen uitspraak doen over het al dan niet aanvaarden van het kandidaat-lid zonder dit advies.

 

8.Procedures bij schorsing of ontslag

 

8.1.Bevoegdheid en procedure 

Van leden met klachten over andere leden wordt verwacht dat zij eerst zelf initiatief nemen in overeenstemming met de 'Evangelische Relationele Code'. Pas daarna kan het bestuur worden gevraagd stappen te ondernemen. Indien de EAV er van op de hoogte wordt gesteld dat een lid door woord of daad laat blijken niet langer achter het doel en de grondslag van de EAV staat, of dat het betrokken lid daden stelt die het belang en de werking schaadt, zal het bestuur de volgende procedures volgen:

8.1.1.In alle zaken waar het een kerk betreft, zal het bestuur in de eerste plaats het advies inwinnen van de denominatie of vereniging waartoe de betrokken kerk desgevallend behoort. De behandeling van de problematiek komt in de eerste plaats aan de denominatie toe. De EAV beperkt zich in haar beraadslaging tot de weerslag van deze problematiek op het lidmaatschap van de EAV. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken denominatie kan de EAV bemiddelend of desgevallend arbitrair optreden.

8.1.2.In alle zaken waar het een kerk betreft die niet tot een denominatie behoort, kan de EAV rechtstreeks beslissingen nemen.

8.1.3.In alle zaken waar het organisaties betreft die aan een denominatie verbonden zijn, zal dezelfde procedure gevolgd worden als die welke van toepassing is op de gemeentes die tot een denominatie behoren.

8.1.4.In alle zaken waar het een organisatie betreft, die niet aan een bepaalde denominatie verbonden is of die een interkerkelijk karakter heeft, zal de Raad van Bestuur zelf beslissen over de meest aangewezen procedure, mits in acht name van de algemene richtlijnen voor procedures.

8.2.Algemene Richtlijnen 

8.2.1.Iedere gegronde melding van problemen zoals vermeld onder 8.1 zal op degelijke wijze door de Raad van Bestuur worden onderzocht worden. Het bestuur zal daartoe één of meerdere personen aanduiden die een onderzoek zullen instellen en op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag zullen uitbrengen van hun bevindingen

8.2.2.Aan de hand van dit verslag zal het bestuur een beslissing ten gronde nemen, of besluiten het onderzoek voort te zetten.

8.2.3.Bij ieder onderzoek uitgaande van de Raad van Bestuur zullen de personen geraadpleegd worden die kunnen bijdragen tot een verduidelijking van de zaak. Indien de problematiek een persoon betreft, zal in principe - al naar gelang het geval - de leiding van de gemeente of de denominatie waartoe de persoon behoort, geraadpleegd worden.

8.2.4.Ieder lid waartegen een onderzoek loopt, zal daarvan op de hoogte gesteld worden. Ieder lid waartegen een dergelijk onderzoek loopt, heeft het recht om door de door de Raad van Bestuur gemandateerde onderzoekers gehoord te worden.

 

8.3.Schorsing 

8.3.1.Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat het betrokken lid dient te worden uitgesloten, kan de Raad besluiten het lid te schorsen tot de uitspraak van de Algemene Vergadering. Een besluit tot schorsing dient altijd gemotiveerd te worden, zodat de dringendheid van deze beslissing duidelijk wordt. Ieder geschorst lid zal op de hoogte gesteld worden van die schorsing, en van de verdere procedure tot uitsluiting.

 

8.4.Uitsluiting 

8.4.1.Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om een lid uit te sluiten. Uitsluiting zal slechts gebeuren op voorstel van de Raad van Bestuur. Voorts zal de uitsluiting slechts kunnen worden uitgesproken, indien duidelijk kan aangetoond worden dat de procedure gevolgd werd. Een lid dat ter uitsluiting aan de Algemene Vergadering wordt voorgedragen, heeft het recht zich ter vergadering te verdedigen.

 

8.5.Diversen

8.5.1.Leden die zich als lid bij de EAV hebben aangemeld via hun denominatie of vereniging, zoals beschreven in artikel 8a van de statuten, zijn slechts lid zo lang zij deel uitmaken van hun denominatie. Indien een lid zijn ontslag indient bij zijn denominatie, of ontslagen wordt door die denominatie, wordt dit lid geacht tevens ontslagnemend te zijn bij de EAV. Niettemin kan het betrokken lid opnieuw een aanvraag als lid indienen, als individuele kerk, zoals bedoeld in artikel 8b. Indien een lid een dergelijke aanvraag wenst te doen, zullen de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement art. 7.4 gerespecteerd dienen te worden. Tevens zal in dit geval pas een einde aan het lidmaatschap gesteld worden op het moment dat het bestuur een beslissing heeft genomen over de nieuwe aanvraag.

8.5.2.In geval van scheuring binnen een kerk of organisatie, waarbij meerdere daaruit ontstane groepen aanspraak maken op lidmaatschap zal de Raad van Bestuur daarvan op de hoogte gesteld worden. De Raad zal onderzoeken wie in dergelijk geval als lid wordt beschouwd, en wie een nieuwe lidmaatschapsaanvraag moet indienen.

9.Bestuur. 

 

9.1.De kandidaat-bestuurders verbinden zich er toe voor de duur van hun mandaat lid te worden van de vereniging zonder winstoogmerk, zoals beschreven in artikel 16 van de statuten.

 

10.Uitvoerend Orgaan

 

10.1.Het secretariaat is het uitvoerend orgaan van de Alliantie. De uitvoering van alle beslissingen waarvoor geen andersluidende afspraak werd gemaakt, valt onder de bevoegdheid van het secretariaat.

10.2.Het secretariaat wordt geleid door de Algemeen Secretaris die aangesteld wordt door de Raad van Bestuur.

10.3.De Algemeen Secretaris maakt deel uit van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. Hij zal echter de vergadering verlaten bij de bespreking van zaken die hem persoonlijk aanbelangen, inzonderheid waar het zijn bezoldiging of vergoeding betreft.

10.4.De Raad van Bestuur beslist over het aannemen en eventueel ontslaan van andere secretariaatsmedewerkers, al dan niet bezoldigd. De Algemeen Secretaris heeft hierbij recht van advies.